Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí k zajištění veřejného pořádku 

Město Hlučín

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcík zajištění veřejného pořádku

Schválena: 5.4.2018
Zveřejněna dne: 12.4.2018
Účinnost od: 1.5.2018
Sňata dne: 30.4.2018

Zastupitelstvo města Hlučína se na svém 34. zasedání konaném dne  5.4.2018 usneslo vydat podle § 10 písmeno b) a c), v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tato vyhláška stanoví závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných veřejných hudebních produkcí v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Vyhláška zároveň stanovuje na jakých místech a v jakém čase lze pořádat veřejné hudební produkce na území města Hlučína. 

Článek 2
Vymezení některých pojmů

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:

1. Veřejnou hudební produkcí jakákoliv akce či podnik přístupný veřejnosti, při níž je produkována živá nebo reprodukovaná hudba, např. taneční zábavy, plesy, diskotéky, techno-party a jiná hudební vystoupení.

2. Veřejnými prostranstvími všechna náměstí, ulice, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

3. Pořadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která veřejnou hudební produkci pořádá, resp. organizuje. Pořadatel a členové pořadatelské služby jsou povinni být po celou dobu průběhu veřejné hudební produkce přítomni a označeni viditelným nápisem „POŘADATEL“.

Článek 3
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

1. Veřejné hudební produkce na území města Hlučína lze pořádat (provozovat) pouze:

a) v době od 10:00 hod příslušného kalendářního dne do 04:00 hod následujícího kalendářního dne ve stavebně uzavřených prostorách k tomu určených kolaudačním rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, resp. v prostorách užívaných za účelem provádění veřejné hudební produkce na základě kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu, případně na základě oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 stavebního zákona,

b) v době od 10:00 hod příslušného kalendářního dne do 24:00 hod příslušného kalendářního dne na veřejných prostranstvích,

c) v době od 10:00 hod příslušného kalendářního dne do 24:00 hod příslušného kalendářního dne v prostorách, které nejsou veřejnými prostranstvími nebo stavebně uzavřenými prostorami dle bodu 1 a) tohoto článku.

2. Na veřejných hudebních produkcích je zakázáno používat jakékoliv pyrotechnické výrobky.

Článek 4
Povinnosti pořadatele při pořádání veřejné hudební produkce

1. Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen oznámit Městskému úřadu v Hlučíně, odboru rozvoje minimálně 21 dnů před jejím konáním:

a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště pořadatele, je-li odlišná od místa jeho trvalého pobytu; u právnické osoby její název, sídlo, IČO a dále jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa jeho trvalého pobytu toho, kdo je oprávněn v této věci jednat jejím jménem, resp. kdo bude za pořadatele zodpovídat za splnění povinností pořadatele,

b) označení druhu, účelu a případně názvu veřejné hudební produkce nebo opakujících se veřejných hudebních produkcí, datum konání, počátek, konec a místo konání,

c) předpokládaný počet osob (účastníků), které se veřejné hudební produkce zúčastní,

d) počet členů pořadatelské služby, jméno, příjmení, bydliště a telefonický kontakt na osobu/y zodpovědnou/é za zajištění pořadatelské služby (na hlavního pořadatele),

e) způsob zajištění bezpečnosti a zdraví lidí (zdravotní pomoc, požární ochrana),

f) použití světelných efektů,

g) souhlas vlastníka pozemku, pokud se jedná o akci dle čl. 3, odst. 1, písm. b), c) s výjimkou akcí pořádaných městem Hlučínem nebo jeho příspěvkovými organizacemi,

h) případně stručný popis veřejné hudební produkce.

(vzor oznámení viz. příloha č. 1 této vyhlášky)

2. Pořadatel k oznámení dle čl. 4 odst. 1) přiloží čestné prohlášení, že nebyl v průběhu 18 měsíců bezprostředně předcházejících měsíci, kdy má být veřejná hudební produkce pořádána, pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 5 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, dle § 92g odst. 1, 2 a 4 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebo dle § 36 a 37 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo ze spáchání jiného přestupku, jehož se dopustil v souvislosti s pořádáním veřejné hudební produkce, případně ze spáchání přestupku dle § 30, 47, 48 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo ze spáchání jiného správního deliktu, jehož se dopustil v souvislosti s pořádáním veřejné hudební produkce pokud bude podávat prohlášení i za období před 1.7.2017.  

3. Pořadatel je dále povinen:

a) zabezpečit, aby veřejná hudební produkce probíhala v souladu se skutečnostmi uvedenými v oznámení,

b) zabezpečit na každých 50 účastníků veřejné hudební produkce 1 pořadatele,

c) společně se členy pořadatelské služby po celou dobu průběhu veřejné hudební produkce dohlížet nad řádným průběhem akce,

d) společně se členy pořadatelské služby činit preventivní opatření i akutní zásahy pro zajištění bezpečnosti a zdraví osob,

e) společně se členy pořadatelské služby činit veškerá opatření pro omezení hluku, zápachu, kouře, světelných efektů a jiných emisí vznikajících při průběhu akce, jež by nad míru přiměřenou poměrům mohly obtěžovat občany bydlící v okolí pořádané akce,

f) společně se členy pořadatelské služby po 22. hod učinit veškerá opatření pro to, aby byl dodržován noční klid. Za tím účelem jsou povinni především ztlumit reprodukovanou hudbu na nejnižší možnou úroveň umožňující její veřejnou reprodukci. Zároveň jsou pořadatelé a členové pořadatelské služby povinni zajistit, aby noční klid na pozemcích či prostorách, na/ve kterých akce probíhá, dodržovali rovněž hosté a návštěvníci akce (především ti nejvíce hluční a neukáznění), 

g) zajistit, aby všichni členové pořadatelské služby (včetně jeho samotného) byli po celou dobu průběhu veřejné hudební produkce přítomni a byli označeni viditelným nápisem „POŘADATEL“,

h) zajistit dodržování čistoty a hygieny v místě konání akce, a to formou zabezpečení dostatečného počtu nádob na odpadky a sociálního zařízení,

i) po ukončení veřejné hudební produkce zabezpečit na vlastní náklady uvedení místa, kde se veřejná hudební produkce konala, do původního stavu ve lhůtě do 12 hodin od ukončení akce,

j) vytvořit orgánům města, strážníkům Městské policie Hlučín a příslušníkům Policie ČR podmínky pro řádný výkon dozoru a kontroly,

k) zajistit, případně provést taková opatření, aby nedošlo k překročení kapacity objektu povolené kolaudačním rozhodnutím, případně jiným příslušným rozhodnutím stavebního úřadu, opravňujícím provozovatele k legálnímu užívání předmětných staveb,

l) učinit veškerá nutná opatření zajišťující dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů všemi účastníky veřejných hudebních produkcí (a to jak hosty či návštěvníka, tak účinkujícími či pořadateli),

m) učinit veškerá nutná opatření zajišťující dodržování zákazu používání pyrotechnických výrobků na veřejných hudebních produkcích (a to jak hosty či návštěvníka, tak účinkujícími či pořadateli).

Článek 4a
Zvláštní povinnosti pořadatele při konání veřejné hudební produkce (akce) typu techno-party

1. Pořadatel veřejné hudební produkce (akce) typu techno-party je povinen, kromě povinností uvedených v čl. 4 této vyhlášky, dále zajistit, aby počet osob zajišťujících pořadatelskou službu byl nejméně 4 osoby na každých 100 předpokládaných účastníků akce. Pořadatel je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce typu techno-party byl v místě jejího konání přítomen počet osob zajišťujících pořadatelskou službu podle skutečného počtu účastníků akce v počtu podle věty první.

2. Veřejná hudební produkce (akce) typu techno-party se může konat minimálně 500 metrů od objektů pro bydlení a rekreaci. Pořadatel je povinen zajistit, aby tato podmínka byla po celou dobu konání akce typu techno-party splněna.

3. Pořadatel veřejné hudební produkce (akce) typu techno-party je povinen na místě, na kterém se bude akce konat:

a) viditelným způsobem vyznačit pozemky, na kterých se bude veřejná hudební produkce (akce) typu techno-party konat,

b) viditelným způsobem vymezit místa, na kterých budou účastníci veřejné hudební produkce (akce) typu techno-party odstavovat svá vozidla,

c) viditelným způsobem označit přístup do míst, kde se bude veřejná hudební produkce (akce) typu techno-party konat.

4. Pořadatel je povinen poskytovat orgánům veřejné správy potřebnou součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného pořádku při konání veřejné hudební produkce (akce) typu techno-party.

5. V případě narušení pokojného průběhu veřejné hudební produkce (akce) typu techno-party pokud přes veškerá učiněná opatření nedojde k obnovení jejího pokojného průběhu prostřednictvím osob, které zajišťují pořadatelskou službu, je pořadatel veřejné hudební produkce (akce) povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit a požádat o spolupráci Policii ČR nebo Městskou policii Hlučín.

Článek 5
Výjimky k pořádání veřejné hudební produkce

1. Z ustanovení čl. 3 této obecně závazné vyhlášky může udělit výjimku Rada města Hlučína zejména za účelem kulturního oživení města, a to na základě písemné žádosti pořadatele veřejné hudební produkce doručené na odbor rozvoje MěÚ Hlučín nejméně 21 kalendářních dnů přede dnem konání veřejné hudební produkce.

2. Výjimku lze udělit pouze:

a) na pořádání konkrétní veřejné hudební produkce,

b) na určité časové období, je-li veřejná hudební produkce pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující jeden rok.

3. Žádost o udělení výjimky musí obsahovat veškeré náležitosti dle čl. 4 a stručné odůvodnění žádosti.  

4. Rada města Hlučína může udělení výjimky k pořádání veřejné hudební produkce z čl. 3 odst. 1 vázat na splnění dalších podmínek, nutných k zajištění veřejného pořádku.

Článek 6
Hygienické limity hluku

Při pořádání veřejné hudební produkce musí být naplněno ustanovení § 30 odst. 1 a § 33 zák. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7
Kontrola a sankce

1. Kontrolu a dozor nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou vykonávají strážníci Městské policie Hlučín popř. Policie ČR.

2. Dojde-li v důsledku veřejné hudební produkce k narušení veřejného pořádku, může Rada města Hlučína výjimku k pořádání veřejné hudební produkce udělenou na určité časové období odejmout.

3. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout jako přestupek, nejde-li o trestný čin.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2008 – O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí k zajištění veřejného pořádku.


Článek 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5.2018.

Mgr. Pavel Paschek     Blanka Kotrlová
starosta                     místostarostka

Příloha č. 1

Oznámení veřejné hudební produkce

 

Jméno a příjmení

(nebo název provozovatele)

 

 

Bydliště  (adresa trvalého pobytu)

 (nebo sídlo provozovatele)

 

 

 

Adresa skutečného bydliště (je-li odlišná od trvalého pobytu)

 

IČO

 

Druh, účel, název produkce

 

Datum a hodina konání (od-do)

 

 

Místo konání

 

Předpokládaný počet

účastníků produkce

 

Jméno a příjmení osoby zodpovědné  za jištění pořadatelské služby

 

Bydliště osoby zodpovědné za jištění pořadatelské služby

Kontakt:

Mobil:

 

 

Počet členů pořadatelské služby

 

 

Použití světelných efektů

 

Způsob zajištění bezpečnosti a zdraví lidí

 

 

 

Stručný popis akce

 

 

  

Příloha: Souhlas vlastníka pozemku

V………………..dne……………  
Vytvořeno 16.5.2018 15:54:32 | přečteno 453x | Ing. Martina Bohdalová
load