Obecně závazná vyhláška č. 15/2004

kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Město Hlučín
 
 Obecně závazná vyhláška č. 15/2004,
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
 
 
Schválena: 20.12.2004
Vyvěšena:  03.01.2005
Účinnost od:   18.01.2005
 
 
Zastupitelstvo města Hlučína vydalo na svém 18. zasedání dne 20. 12. 2004 usnesením č.18/9b) podle  §84, odst.2, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.67/2001 Sb., úplné znění zákona o požární ochraně tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
 
Čl.1
 
Základní ustanovení
 
(1) Účelem této obecně závazné vyhlášky  je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen "akce").
 
(2)  Akcí ve  smyslu této obecně závazné vyhlášky se  rozumí společenská, kulturní, sportovní, politická, obchodní,  náboženská a jiná akce, které se účastní:
a) více než 200 osob,
b) méně než 200 osob, pokud tak stanoví organizátor akce nebo město Hlučín, a  to na  základě vyhodnocení stupně  požárního nebezpečí,  zejména z  hlediska umístění nebo stavebního  provedení  objektu,  konání  akce,  únikových  cest, struktury účastníků  akce (osoby s omezenou  schopností pohybu) apod.
 
(3) Jestliže je akce pořádána na místě k tomuto účelu určeném podle  zvláštního  právního předpisu 1),  nesmí  počet  účastníků překročit počet pro toto místo určený.
 
(4) Za  plnění povinností na  úseku požární ochrany  odpovídá organizátor akce, není-li smlouvou  mezi ním a vlastníkem prostor, v nichž se akce koná,  s výjimkou veřejného prostranství, sjednáno jinak. 2)
 
(5) Organizátorem akce se rozumí právnická osoba, podnikající fyzická  osoba  nebo  fyzická  osoba,  která  akci pořádá a jde-li o shromáždění podle zvláštního právního předpisu jeho svolavatel. 3)
 
 
 
Čl.2
 
Podmínky požární bezpečnosti při akcích
 
Organizátor akce je povinen:
a) stanovit  organizační  opatření  k  zabránění  vzniku  a šíření požáru  a  k  zabezpečení včasné  a  bezpečné  evakuace  osob v souladu se zvláštními právními předpisy, 4)
b) informovat  o  stanovených opatřeních  v  přiměřeném  rozsahu účastníky akce, např. rozmístěním informačních  tabulek a značení, upozorněním v pozvánce nebo prezentaci akce,
c) zřídit, je-li organizátorem akce právnická  osoba  nebo podnikající  fyzická  osoba,  před  zahájením  akce preventivní požární  hlídku, stanovit  její úkoly a  činnost,  zabezpečit její odbornou přípravu, zabezpečit její označení a plnění úkolů stanovených  preventivní  požární  hlídce  zvláštními  právními předpisy. 5) Splnění uvedených úkolů může po dohodě s organizátorem akce zabezpečit vlastník, popřípadě provozovatel objektu, v němž je akce konána,
d) při  akci, jejíž  součástí je  provádění činnosti  se zvláštním rizikem  (např.  pyrotechnické  efekty  a  ohňostroje) zajistit dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy  6)
e) oznámit  konání akce  s pyrotechnickými  efekty nebo ohňostroji nejméně  pět pracovních  dnů  před jejím  zahájením  Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Územnímu odboru Opava,
f) předložit  zprávu  o  stanovení  podmínek  požární  bezpečnosti nejméně pět pracovních dnů před  zahájením akce městu Hlučínu, pokud se akce koná na katastrálním území Hlučín, Bobrovníky nebo Darkovičky, a jde-li o akci, která se  má  uskutečnit  na  katastrálním  území  více  obcí, rovněž krajskému úřadu, jde-li o
1. cirkusové představení s ustavením cirkusových  stanů a zvěřince na veřejném prostranství,
2. akci pořádanou na veřejné komunikaci,
3. akci s účastí diváků, jejíž součástí jsou požárně nebezpečné atrakce (používání otevřeného  ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.).
 
(2) Organizátor akce, pořádané na  místě, které není k tomuto účelu určené,  podle zvláštního právního předpisu 1)  je kromě toho povinen:
a) vytvořit  podmínky pro  hašení  požárů  a pro  záchranné práce, k tomu zejména  vymezit prostor pro příjezd  a umístění mobilní požární  techniky  jednotek  požární  ochrany,  vyznačit  zákaz parkování vozidel  v místech, kde  by bránila příjezdu  mobilní požární techniky  jednotek požární ochrany,  u východů k  úniku osob a u odběrních míst požární vody,
b) umístit  hasicí přístroje  v  potřebném  množství a  druzích na vhodných a dobře přístupných místech,
c) zajistit umístění  prodejních míst, stánků  a atrakcí tak,  aby byl umožněn  průjezd mobilní požární  techniky jednotek požární ochrany,
d) zajistit přístup k požárně  bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany,
e) při  akci, jejíž  součástí jsou  efekty s  otevřeným ohněm nebo obdobným  zdrojem  zapálení (žhavé  částice,  žhavé  předměty apod.), přijmout  opatření k zabránění  vzniku a šíření  požáru a použít  požárně bezpečnostní  zařízení ke  snížení hořlavosti hořlavých látek  (scénických staveb, dekorací,  textilií apod.) podle zvláštního právního předpisu ,7)
f) při  akci  uvnitř  uzavřeného  objektu  zajistit  zákaz  plnění balónků plyny,  které ve směsi se  vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén).
 
 
 
Čl.3
 
Způsob zabezpečení podmínek požární bezpečnosti při akcích
 
Organizátor akce je povinen:
a) organizačně  a  technicky  zajistit  splnění  podmínek  požární bezpečnosti při akci, přitom  zejména stanovit povinnosti všech osob  podílejících  se  na  tomto  zajištění  a prokazatelně je s nimi seznámit; při opakovaném  pořádání akcí na shodném místě a za  shodných  podmínek  lze  pro  tyto  akce splnění podmínek zajistit společně,
b) zajistit prostřednictvím  odborně způsobilé  osoby 8) nebo technika  požární  ochrany 9)  nebo  preventisty požární ochrany nebo  velitele  preventivní požární  hlídky  kontrolu  plnění podmínek  požární bezpečnosti  při akci  a kontrolu  povinností stanovených  právními předpisy  o  požární  ochraně, a  to před zahájením akce, v jejím průběhu a po ukončení,
c) při  akci, jejíž  součástí je  provádění činnosti  se zvláštním rizikem (např.  pyrotechnické efekty a  ohňostroje) nebo efekty s otevřeným  ohněm,  zajistit dodržování  opatření  článku  3 písmene  b) prostřednictvím  odborně  způsobilé osoby  nebo technika požární ochrany
d) nezahajovat akci při zjištění závažných nedostatků v podmínkách požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce,
e) přerušit nebo ukončit akci  při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku.
 
 
 
Čl.4
 
Povinnosti účastníků akce
 
Každý účastník akce včetně účinkujícího je povinen:
a) dodržovat opatření stanovená organizátorem akce,
b) dodržovat pokyny  organizátora akce,  pořadatelské služby a preventivní  požární  hlídky,  vydané  k  zabezpečení požární ochrany při akci,
c) nevnášet a  nepoužívat při akci předměty  nebo látky použitelné jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev),
d) nepoužívat  při akci  prostředky, které  mohou způsobit hoření, není-li stanoveno v podmínkách požární bezpečnosti jinak,
e) počínat si při manipulaci s běžnými prostředky (např. zapalovač a podobná zapalovadla) tak, aby nedošlo k požáru. 10)
 
 
Čl.5
 
Sankční ustanovení
 
Porušení  povinností stanovených  tímto nařízením,  fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek 11) a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami  při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.12)
 
 
 
Čl.6
 
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
 
(1)  Touto obecně závaznou vyhláškou  nejsou dotčeny  povinnosti týkající  se požární ochrany při akcích stanovené  zvláštními  právními předpisy. 13)
 
(2) Jedná-li se o akci, která  je pořádána na katastrálním  území dvou nebo více  obcí, musí  být  podmínky  požární ochrany  zabezpečeny dle obecně závazných vyhlášek dotčených obcí.
 
(3) Podrobnosti  o zřizování a  činnosti požární hlídky  jsou uvedeny  v příloze č.  1 této obecně závazné vyhlášky.
 
(4) Touto obecně závaznou  vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Hlučína č.1/2002, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob,  ze dne 15.11.2002.
 
(5) Tato obecně závazná vyhláška  nabývá účinnosti dne 18.01.2005.
 
 
 
 
 
 
Petr Adamec Ing.Pavol Kubuš
starosta města místostarosta
 
------------------------------------------------------------------
 
1) §  85 zákona  č. 50/1976 Sb.,  o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) §  2  odst. 2  zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární  ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3) §  3 zákona  č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů.
4) §  15  a  16  vyhlášky  č.  246/2001  Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  a výkonu  státního požárního  dozoru (vyhláška o požární prevenci).
5) Zejména §  13, § 15 a  § 16a zákona č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 24,  § 26 a § 36 až 37 vyhlášky  č. 246/2001  Sb.,  o stanovení  podmínek  požární bezpečnosti  a  výkonu státního  požárního  dozoru  (vyhláška o požární prevenci).
6) Např. zákon  č. 61/1988 Sb.,  o hornické činnosti,  výbušninách a o  státní  báňské  správě, ve  znění  pozdějších  předpisů, vyhláška č. 174/1992 Sb., o  pyrotechnických  výrobcích a zacházení s  nimi, zákon č. 133/1985  Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
7) §  2  odst. 4  písm. f)  vyhlášky č.  246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
8) §  11  odst. 1  zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9) §  11  odst. 2  zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
10) §  17  odst. 1  písm. a) zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 46 odst. 1  zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
12) §  58  odst.  4  zákona  č.  128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
13) Zejména  zákon č.  133/1985 Sb.,  o požární  ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.  172/2001  Sb., k provedení  zákona o  požární ochraně,  vyhláška č.  246/2001 Sb.,  o  stanovení  podmínek požární  bezpečnosti  a  výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Příloha č.1
 
Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky
 
(1)  Požární hlídka  je zpravidla  složena z velitele  a dvou členů.
 
(2)  Složení požární  hlídky z  nižšího počtu  osob je  možné pouze  v případech, kdy  veškeré povinnosti  určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.
 
(3)  Organizátor  akce  zajišťuje  odpovídající  podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby:
a) byly  vymezeny úkoly  požární hlídky  včetně určení stanoviště, přičemž  úkoly  musí  být  stanoveny  tak,  aby  je  bylo možné velitelem  a členy  požární hlídky  obsáhnout a  byly stanoveny vždy konkrétní fyzické osobě,
b) byl  stanoven  a  zabezpečen  mezi  velitelem  a  členy požární hlídky,  v  případě  většího  počtu  požárních  hlídek  i  mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.
 
(4)  Osoby, zařazené  do požární  hlídky, musí  být starší 18 let,  musí být  tělesně  a duševně  zdatné pro  plnění stanovených úkolů (zejména  se zřetelem na předpokládané  zajišťování evakuace osob) a musí absolvovat odbornou přípravu.
 
  (5)  Velitel i  členové požární  hlídky musí  být při  akcích viditelně  označeni  rukávovou  páskou  s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA" (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),
 
(6) Úkoly  stanovené požární  hlídce musí  být  uvedeny jednoznačně,  konkrétním  osobám  a musí  být  součástí  odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.
 
(7) Velitel:
a) odpovídá za  plnění úkolů požární hlídky  a zajišťuje provedení kontrolních  úkonů  ve  stanoveném  rozsahu a určeným způsobem, provedení záznamů o jejich výsledcích (zjištěných skutečnostech),  např.  v požární knize  nebo  jiném  určeném dokumentu,  zajistí,  aby  zápis  podepsali  ti, kteří kontrolu provedli.  Záznam obsahuje  vždy  datum  a čas,  jméno(a) člena požární hlídky, stav prostoru (objektu)  včetně  popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,
b) předkládá záznam  o výsledku kontroly  provedené před zahájením a při ukončení  akce  organizátorovi  akce  nebo  jím  určené  osobě,  což tito potvrdí svým podpisem,
 
(8) Požární hlídka:
a) provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např.  rozmístění hasicích přístrojů,  zajištění volných únikových  komunikací a  východů  včetně  funkčnosti  jejich vybavení  a  provedení  označení,  vybavení hydrantových skříní a hydrantových  systémů)  a vyžaduje  předložení  příslušných podkladů  a  dokladů,  jimiž  se  prokazuje  plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,
b) dohlíží  na dodržování  předpisů o  požární ochraně  a opatření stanovených organizátorem akce, popř. městským  úřadem a vyžaduje jejich plnění,
c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.
 
 
(9) Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:
a) zúčastnit  se odborné  přípravy,  jejíž  součástí je  mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny  podmínky požární  bezpečnosti  pro  akci  (např.  úkoly  požární hlídky, požární  řád,  požární  poplachové  směrnice, požární evakuační plán,  základní dokumentace  k požárně bezpečnostním zařízením, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením) vymezení,  o které  dokumenty  se jedná,  přísluší organizátoru akce,
b) k výkonu činnosti požární  hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,
c) nosit v průběhu akce stanovené označení.
 
(10) Nezbytným obsahem odborné přípravy je:
a) seznámení  se s pokyny  pro činnost  požární hlídky, opatřeními stanovenými  organizátorem akce,  dokumentací požární  ochrany, vztahující se  k akci (požární  řády, požární  poplachové směrnice, požární evakuační plány, základní dokumenty   k požárně bezpečnostním zařízením v objektu a  opatření stanovená organizátorem akce),
b) způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru,
c) praktická  část obsahuje  vždy alespoň  seznámení s rozmístěním a použitím  věcných prostředků  požární  ochrany a  požárně bezpečnostních  zařízení, se  způsobem, podmínkami  a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu. 
 
 
Vytvořeno 27.6.2016 12:33:19 | přečteno 397x
load