Obecně závazná vyhláška č. 8/2004

kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Hlučín

Město Hlučín

 Obecně závazná vyhláška č. 8/2004
kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Hlučín
 
 
 
Schválena: 29. 6. 2004
Vyvěšena: 12. 7. 2004
Účinnost od: 27. 7. 2004
 
 
OBSAH:
 
 
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2 Účel vyhlášky
Článek 3  Územní rozsah platnosti
Článek 4 Návrhové období
Článek 5 Uložení dokumentace
Článek 6 Lhůty aktualizace
Článek 7  Zrušující ustanovení
Článek 8 Závěrečná ustanovení
Článek 9 Účinnost
 
 
 
 
 
Příloha č. I Regulativy
Příloha č. II Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy
 
 
 
 
Zastupitelstvo města Hlučína se dne  29.6.2004  usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. (3) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku
 
 
Článek 1
 
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 15. mimořádném zasedání , konaném dne 29.6.2004, schválilo dle ustanovení § 26 odst. 2 stavebního zákona  usnesením č. 15/1  územní plán města Hlučína a dle ustanovení § 29 odst. (2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezilo usnesením č. 15/1 jeho závaznou část včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit (§ 108 odst. 2 písm. a) a odst3).
 
 
 
Článek 2
 
Účel vyhlášky
 
 
(1) Zastupitelstvo města Hlučína vyhlašuje závaznou část územního plánu města Hlučína vyjádřenou v regulativech, které jsou přílohou č. I této obecně závazné vyhlášky a dále obsaženou v příloze č. II. – vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a vymezení asanačních úprav a tvoří její nedílnou součást.
 
(2) Závazná část Územního plánu města Hlučína, vyjádřená v regulativech, obsahuje ve smyslu stavebního zákona § 29 odst. 1, základní zásady uspořádání území a limity jeho využití. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a odst. 2 vyhl.č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje též urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání, podmínky zastavitelnosti území, vymezení zastavitelného území, omezení změn v užívání staveb, zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení územního systému ekologické stability, limity využití území, plochy přípustné pro těžbu nerostů, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací a asanačních úprav.
 
(3) Jako směrné části územního tohoto územního plánu se stanovují části neuvedené v příloze č. I. a II.
 
(4) Ke schválení změn závazné části územního plánu města Hlučína je dle § 31 stavebního zákonapříslušné zastupitelstvo města Hlučína. O úpravách směrné části rozhoduje ve smyslu  téhož zákonaorgán, který tuto dokumentaci pořídil.
 
 
 
  Článek 3
 
  Územní rozsah platnosti
 
 
(1) Vyhláška platí pro území řešené  územním plánem města Hlučín, t.j. k.ú. Hlučín, k.ú. Darkovičky a k.ú. Bobrovníky.
 
 
 
Článek 4
Návrhové období
(1) Návrhové období tohoto územního plánu města je rok 2020. 
 
 
 

Článek 5

Uložení dokumentace
 
 
(1) Územní plán města Hlučína je uložen na Městě Hlučín - Městském úřadě v Hlučíně – odboru majetkový, Městském úřadě v Hlučíně – odboru výstavby a ÚP a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.
 
 
Článek 6 
 
Lhůty aktualizace
Aktualizace bude prováděna v souladu s ustanovením §16 odst. 3 písm. a) vyhl.č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů –)
 r. 2008, 2012, 2016.
 Článek 7
Ustanovení zrušující
 
 
Zrušují se 
(1) Obecně závazná vyhláška č. 31 ze dne 7.7.1998.
(2) Obecně závazné vyhláška č. 43 ze dne 24.8.2000.
 
 
Článek 8
 

Závěrečná ustanovení

 
 
(1) Tato vyhláška je závazným podkladem pro rozhodování v území.
 
 
 
 
Článek 9

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města Hlučín nabývá účinnosti uplynutím zákonné patnáctidenní lhůty ode dne vyhlášení.
 
 
 
 
V Hlučíně dne 30.6.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. …………………………………………...
Petr Adamec ing. Pavol Kubuš
starosta místostarosta
Vytvořeno 27.6.2016 12:33:05 | přečteno 417x
load