Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

 
Město  Hlučín
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
 k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 
 
Schválena: 10.3.2011
Vyvěšena: 16.3.2011
Účinnost od: 31.3.2011
Sňata: 1.4.2011
 
Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne 10.3.2011 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále ,,jen veřejná zeleň“) ve vnitřní části Městské památkové zónyve městě Hlučín, a to formou Obecně závazné vyhlášky.
2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajištění zlepšení estetického vzhledu veřejné zeleně, resp. obce, a tím i zajištění ochrany veřejné zeleně, která je součástí životního prostředí člověka žijícího v městské aglomeraci.  
 
 
Čl. 2
Opatření k zajištění ochrany veřejné zeleně
1. Vlastník nebo uživatel  veřejné zeleně, resp. pozemků na nichž se veřejná zeleň nachází, je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Na plochách zeleně vymezené touto vyhláškou je četnost sečí minimálně 7 sečí ročně, přičemž:
a) první seč musí být provedena do 15.5. příslušného roku
b) druhá seč musí být provedena do 15.6. příslušného roku
c) třetí seč musí být provedena do 10.7. příslušného roku
d) čtvrtá seč musí být provedena do 30.7.příslušného roku
e) pátá seč musí být provedena do 15.8.příslušného roku
f)šestá seč musí být provedena do 5.9.příslušného roku
g) sedmá seč musí být provedena do 30.9.příslušného roku
 
2. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna z ploch veřejné zeleně nejpozději do čtyř dnů, tak že případné hrábání trávy z posečených ploch bude provedeno nejpozději do tří dnů po seči a odvoz odpadu po seči nejpozději následující den po nahrabání.
 
3. Vymezení ploch veřejné zeleně na území města Hlučín, na kterých jsou uloženy povinnosti podle odstavců 1,2 tohoto ustanovení, je provedeno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
 
Čl.3
Sankční ustanovení
 
1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek1) nebo jiný správní delikt2), nejde-li o trestný čin.
 
2. Řízení ve věcech přestupků nebo jiných správních deliktů podle této obecně závazné vyhlášky provádí orgány města Hlučína.
 
 
Čl. 4
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
 
Otisk úředního razítka
 
 
 Ing. Pavol Kubuš Ing. Alfons Laňka
 starosta města místostarosta města
 
 
 
1) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce 1/2011 k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 
Určení ploch veřejné zeleně na území města Hlučín, na kterých jsou uloženy povinnosti vlastníkům dotčených pozemkům či veřejné zeleně k její ochraně 
 
Plochy veřejně zeleně, na nichž jsou uloženy povinnosti dle čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní zeleně jsou travnaté plochy a ostatní plochy veřejné zeleně přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, nacházející se na níže uvedených pozemcích: 
 
Parcelní číslo Kat. úz. Hlučín
Druh pozemku
Bližší specifikace pozemků
31/1
Ostatní plocha, zeleň
Travnatá plocha na ul. Pode zdí (před krámkem U slona a Hlučínským pivovarem)
367
Zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
Travnatá plocha u bašty na ul. Hrnčířské
412
Zastavěná plocha a nádvoří,
Travnatá plocha kolem kostela sv. Jana Křtitele a fary  (ul- Zámecká, Farní)
413
Zahrada
Travnatá plocha vedle fary a kostela sv. Jana Křtitele
432
Ostatní plocha, ostatní komunikace
Travnatá plocha na ulici Zámecká (roh za železářstvím)
453/1
Ostatní plocha, zeleň
Travnatá plocha u zámku
453/2
Ostatní plocha, ostatní komunikace
Travnatá plocha u zámku
455
Zahrada
Travnatá plocha před zámkem
456/3
Ostatní plocha, zeleň
Travnatá plocha před zámkem
460/3
Ostatní plocha, ostatní komunikace
Travnatá plocha u zámku (břeh ulice Ostravská)
4430/2
Ostatní plocha, ostatní komunikace
Travnatá plocha na ul. Ostravská 
 
 
Vytvořeno 27.6.2016 12:31:22 | přečteno 394x
load