Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

požární řád města Hlučína

Město Hlučín
 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012
Požární  řád města  Hlučína
Schválena: 7.6.2012
Zveřejněna dne: 11.6.2012
Účinnost od: 26.6.2012
Sňata dne: 27.6.2012
 
 
 
 
Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne 7.6. 2012 usnesením č. 15/7e)  usneslo vydat na základě § 29 odst. 1., písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1, odst. 2, písm. d) a §15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Článek 1
Základní ustanovení
 
Požární řád města Hlučína upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Hlučíně.
 
 
Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
 
1) Za požární ochranu města odpovídá město Hlučín v čele se starostou.
 
2) Požární ochranu ve městě Hlučíně zabezpečují zřízené jednotky sborů dobrovolných hasičů Hlučín, Hlučín-Bobrovníky a Hlučín-Darkovičky.
 
3) Za činnost  jednotky odpovídá velitel jednotky.
 
4) Preventivně - výchovnou činnost organizuje MěÚ Hlučín, odbor vnitřních věcí ve spolupráci s občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany (Sbory dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska).
 
5) Město při zabezpečování požární ochrany spolupracuje s
a) Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (dále jen "HZS MSK“),
b) občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany
 
6) Součástí zabezpečení požární ochrany ve městě je rovněž projednání skutečného stavu radou města 1x ročně.
 
 
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,  v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 
1) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely této vyhlášky rozumí:
a) období sklizně pícnin a obilovin (dále jen "období žní"),
b) období nadměrného sucha,
c) časový úsek od rozdělání otevřeného ohně ve volné přírodě do jeho úplné likvidace,
 
2) Při rozdělování a zacházení s ohněm v období žní jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky a povinnosti:
a) jsou povinny dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně a skladování úrody,
b) jsou povinny dodržovat zákaz kouření a manipulace s ohněm v blízkosti dozrávajícího obilí a  obilných polí i sklizených (nezaoraných strnišť), dále při výmlatu a skladování obilí, při skladování sena a slámy a při manipulaci s těmito produkty až do jejich spotřeby.
 
3) Při rozdělávání a zacházení s ohněm v období nadměrného sucha jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky a povinnosti:
a) oheň se nesmí rozdělávat a udržovat v lese a do 100 m od okraje lesa a do 100 m od dozrávajícího obilí, stohů  sena a slámy,  v suché trávě a na rašelinových pozemcích,
b) fyzické osoby nesmí kouřit v lese a do 100 m od okraje lesa a  do 100 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, v suché trávě a na rašelinových pozemcích,
c) zábavná pyrotechnika a jiné podobné výrobky, které mohou způsobit požár, nesmí být používány v lese a do 100 m od okraje lesa a do 100 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, v suché trávě a na rašelinových pozemcích,
d) je zakázáno vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na vegetační ploše a plošné vypalování porostů.
 
Období nadměrného sucha vyhlašuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje prostřednictvím Městského úřadu Hlučín.
 
4) Při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:
a) místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek a všech snadno zápalných látek,
b) oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti dospělé osoby,
c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa (v období nadměrného sucha do 100 m), s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti.
e) oheň se nesmí rozdělávat ve vzdálenosti do 50 metrů od dozrávajícího obilí, stohů
sena a slámy (v období nadměrného sucha do 100 m), v suché trávě a na rašelinových pozemcích
f) ohniště (tj. místo, kde byl oheň rozdělán nebo udržován) lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání  zeminou nebo pískem,
g) oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí.
 
5) Při manipulaci s otevřeným ohněm jsou fyzické osoby povinny počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
 
6) Rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských táborech apod. je možné jen na určených místech. Tato místa musí určit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše jmenovaných objektech.
 
7) Při pořádání akcí, kterých se zúčastní větší počet osob, je povinnost postupovat v souladu s ustanoveními Obecně závazné vyhlášky města Hlučína č. 15/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
 
 
 Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě
 
1) Požární ochranu ve městě nepřetržitě zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hlučín.
2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále též jen "JSDH") je svolávána operačním a informačním střediskem HZS MSK, a to individuálními svolávacími prostředky (pagery, mobily, systém AMDS) nebo sirénou.
 
Článek 5
Kategorie JSDHO, jejich početní stav a vybavení
 
1) Město Hlučín zřizuje jednotky sborů dobrovolných hasičů, které provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zákona o Integrovaném záchranném systému.
 
2) Město Hlučín zřizuje tyto JSDH:
 
 
Kat.
Základní početní stav členů jednotky
Vybavení jednotky
JSDH
Hlučín
II
12 členů
z toho:
 
1 velitel
2 velitelé družstva
3 strojníci
- CAS MAN TGM 18.280
- dopravní automobil Peugeot Boxer
- nafukovací člun Pulsar
- přívěs na přepravu motorového člunu
- přenosná motorová stříkačka PS 12
- izolační dýchací přístroje
- vozidlové radiostanice
- přenosné radiostanice
- mobilní telefon
- přetlakový ventilátor
- plovoucí čerpadlo
- kalové čerpadlo
- elektrocentrála
- vyprošťovací zařízení
- motorová pila
JSDH
Hlučín - Bobrovníky
V
9 členů, z toho:
1 velitel
2 velitelé družstva
2 strojníci
- CAS 32 T 148
- DVS 12 A30
- přenosná motorová stříkačka PS 12
- motorová pila
- plovoucí čerpadlo 
- vozidlové radiostanice
- přenosné radiostanice
- plovoucí čerpadlo
- kalové čerpadlo
JSDH
Hlučín - Darkovičky
V
9 členů, z toho:
1 velitel
2 velitelé družstva
2 strojníci
- CAS 25 – RTHP Liaz
- Fiat Ducato
- přenosná motorová stříkačka PS 12
- motorová pila
- vozidlové radiostanice
- přenosné radiostanice
- plovoucí čerpadlo
- kalové čerpadlo
 
 
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé využitelnosti
1) Jako zdroje požární vody slouží hydranty vodovodní sítě města Hlučína. Seznam hydrantů je přílohou č. 1 tohoto Požárního řádu.
 
2) Trvalou použitelnost hydrantů zabezpečuje společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. a jednou ročně podává městu Hlučín přehled (seznam) použitelných hydrantů na území města.
 
 
Článek 7
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
 
Pro potřebu velkého množství vody lze použít vodu z hlučínského jezera. Břeh a hladina jsou dostupné ze silnice č. 469 Hlučín – Děhylov.
 
 
Článek 8
Seznam ohlašoven požáru a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení
1) Úlohou ohlašoven požáru je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a zabezpečení dalších činností v souladu s řádem ohlašovny požáru.
 
2) Ohlašovny požáru jsou viditelně označeny tabulkou "Ohlašovna požáru" a jsou vybaveny vhodnými prostředky tak, aby mohly kdykoli přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požáru.
 
3) Seznam ohlašoven požáru je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.
 
4) Jako další místa pro ohlášení požáru slouží veřejné telefonní stanice a soukromé (mobilní i bytové) telefony.
 
 
Článek 9
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
 
1) Vyhlášení požárního poplachu pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů Hlučín, Hlučín - Bobrovníky a Hlučín - Darkovičky se provádí sirénou v délce 2x25 sekund s přestávkou 10 sekund, případně jiným způsobem uvedeným v dle čl. 4, odst. 2 této obecně závazné vyhlášky.
 
2) Zkouška sirény se provádí každou 1. středu v měsíci ve 12 hodin zkušebním nepřerušovaným tónem v délce 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.
 
3) Sirénu lze spustit z operačního a informačního střediska HZS MSK po nahlášení události na tísňovou linku 150 nebo tlačítkem  umístěným:
 
a) v Hlučíně na budově radnice u hlavních vstupních dveří, Mírové nám. 23,
b) v Hlučíně - Bobrovníkách na budově hasičské zbrojnice u vstupu vedle garáží hasičů, Požárnická 32,
c) v Hlučíně - Darkovičkách na budově základní školy, u vstupních dveří, Jandova 9.
 
 
Článek 10
Výpis z požárního poplachového plánu kraje
 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany - Výpis z požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje je přílohou č. 3 tohoto Požárního řádu.
 
 
Článek 11
Sankční ustanovení
 
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou  fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek dle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt dle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Článek 12
Ustanovení společná a závěrečná
1) Tímto požárním řádem není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, § 5 a následujících zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 a následujících zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 42 - 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
 
2) Město Hlučín plní obdobně povinnosti stanovené právními předpisy požární ochrany právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám a s přihlédnutím k činnostem provozovaným v objektech ve správě nebo vlastnictví města organizuje, provádí a kontroluje požární ochranu a zpracovává potřebnou dokumentaci požární ochrany.
 
Článek 13
 
Touto obecně závaznou  vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Hlučína č. 1/2006 Požární řád města Hlučína ze dne 23.3.2006.
 
 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
 
 
 
 
Ing. Pavol Kubuš Ing. Alfons Laňka
starosta města místostarosta města
 
 
 
 
 
Příloha č. 1
Seznam hydrantů ve městě Hlučíně
– aktualizace k 1. 1. 2012.
 
Hlučín
1. Celní ul., hasičská zbrojnice – nadzemní
2. Celní ul., dopravní hřiště – hasičská zbrojnice
3. Celní ul., LIDL – nadzemní
4. Ostravská ul. –  u hodin v břehu
5. Mírové náměstí, u městské policie – nadzemní
6. Mírové náměstí,  u klenotnictví Gerych – nadzemní
7. Pavla Strádala č. 6
8. U Stadionu, areál Hospodářského družstva Hlučín
9. Markvartovická ul. – čerpací stanice Shell
10. Vladislava Vančury č. 10
11. Vladislava Vančury č. 60
12. Marie Majerové č. 25
13. křižovatka ul. Vinohradská x Ivana Olbrachta
14. Vinohradská č. 66
15. Vinohradská č. 77
16. Moravská č. 38
17. Horní č. 10
18. Dlouhoveská č. 26
19. Dlouhoveská č. 73
20. Domov důchodců – nadzemní
21. Dukelská č. 2
22. Dukelská č. 7
23. křižovatka  Okrajová x Svornosti
24. Okrajová č. 50
25. Mládežnická č. 28
26. Družební č. 6
27. Čs. armády – před poliklinikou
28. Čs. armády 23 - nadzemní
29. Hornická č. 4 - nadzemní
30. Hornická č. 40
31. Severní č. 1 – nadzemní
32. Severní č. 5
33. křižovatka Severní x Jarní - nadzemní
34. Dr. Ed. Beneše – u gymnázia
35. Boženy Němcové č. 7
36. Hluboká č. 1
37. Opavská č. 16
38. Opavská, BILLA - nadzemní
39. Na Krásné vyhlídce č. 16
40. ČOV HLUČÍN - nadzemní
41. křižovatka Ostravská x Školní – pod kostelem sv. Markéty – nadzemní
42. Pode zdí, u pivovaru – nadzemní
43. K Pile č. 7
44. Tyršova č. 5
45. Dr. Ed. Beneše č. 24
46. Vrablovecká č. 133
47. Cihelní č. 5 – nadzemní
48. Cihelní  č. 34
49. Viléma Balarina č. 4 – nadzemní
50. Rovniny č. 2
51. Rovniny č. 48
52. ZŠ Rovniny x obchod Hruška - nadzemní
 
Darkovičky
  1. Kozmická č. 1
2. K Lesu č. 6
3. Vřesinská  č. 34
4. Vřesinská  č. 62
5. Kolejní č. 6
6. Pěkníkova č. 17
7. Nový svět č. 5
8. Jandova č. 2
9. Jandova  - Jednota Opava
10. Jandova č. 52 A
11. Jandova č. 57
12. Jandova č. 75
13. U Rybníku č. 10
14. Sadová č. 10
15. U Zámečku č. 18
16. Pionýrská č. 4
17. K Boru č. 9
18. K Mýtu č. 4
  19. Za Humny č. 14
 
Bobrovníky
1. Malánky č. 3
2. Malánky č. 8 - nadzemní
3. Malánky č. 11
4. Malánky č. 26
5. Hrabová č. 3
6. Požárnická – hasičská zbrojnice
7. Rekreační č. 8
8. Rekreační č. 27
9. křižovatka ulic Rekreační x Střední
10. Lesní č. 5
11. Lesní č. 17
12. Střední č. 27
13. Střední č. 52
14. U Hájenky č. 6
15. Osvoboditelů č. 59
16. Osvoboditelů č. 71- transformátor
17. Osvoboditelů  č. 73 – nadzemní
18. Osvoboditelů č. 95
19. K Lomům č. 7
20. K Lomům č. 27
21. Spodní č. 1
 22. K Olšině č. 14
23. Sokolská č. 23
24. Křivá č. 7
25. Křivá č. 14
 
 
 
 
Příloha č. 2
Seznam ohlašoven požáru
 
část města
telefonní číslo
jméno odpovědné osoby
adresa
Bobrovníky
595 059 300
 Josef Kusý
Hlučín – Bobrovníky, Sokolská 29
595 059 267
 Martin Smolka
Hlučín, Malánky 28
595 059 060
 Bohumír Cyrus
Hlučín, Malánky 5
595 059 266
 Emil Pospiech
Hlučín, Malánky 17
 
Příloha č. 3
 
Výpis z Požárního poplachového plánu kraje
pro město Hlučín
OBEC
St.
pop.
Předurčené jednotky ve stupni poplachu
JPO
JPO
JPO
Hlučín
1.
HS Hlučín
JPO I.
JSDH Hlučín
JPO II.
JSDH Markvartovice
JPO III.
2.
JSDH Dolní Benešov
JPO III.
JSDH Vřesina
JPO III.
JSDH Šilheřovice
JPO III.
3.
JSDH Hl.- Bobrovníky
JPO V.
JSDH Dobroslavice
JPO III.
JSDH Ludgeřovice
JPO V.
3.
JSDH Kozmice
JPO V.
JSDH Darkovice
JPO V.
JSDH Hať
JPO V.
3.
HS Opava
JPO I.
JSDH Děhylov
JPO V.
JSDH  Hl.- Darkovičky
JPO V.
Z.
Dle rozhodnutí operačního střediska
Hlučín - Bobrovníky
1.
HS Hlučín
JPO I.
JSDH  Hl.- Bobrovníky
JPO V.
JSDH Hlučín
JPO II.
2.
JSDH Dolní Benešov
JPO III.
JSDH Vřesina
JPO III.
JSDH Šilheřovice
JPO III.
3.
JSDH Kozmice
JPO V.
JSDH Dobroslavice
JPO III.
JSDH Ludgeřovice
JPO V.
3.
JSDH Markvartovice
JPO III.
JSDH Darkovice
JPO V.
JSDH Hať
JPO V.
3.
HS Opava
JPO I.
JSDH Děhylov
JPO V.
JSDH  Hl.- Darkovičky
JPO V.
Z.
Dle rozhodnutí operačního střediska
Hlučín - Darkovičky
1.
HS Hlučín
JPO I.
JSDH  Hl.- Darkovičky
JPO V.
JSDH Hlučín
JPO II.
2.
JSDH Dolní Benešov
JPO III.
JSDH Vřesina
JPO III.
JSDH Šilheřovice
JPO III.
3.
JSDH  Hl.- Bobrovníky
JPO V.
JSDH Dobroslavice
JPO III.
JSDH Ludgeřovice
JPO V.
3.
JSDH Kozmice
JPO V.
JSDH Darkovice
JPO V.
JSDH Hať
JPO V.
3.
HS Opava
JPO I.
JSDH Markvartovice
JPO III.
JSDH Děhylov
JPO V.
Z.
Dle rozhodnutí operačního střediska
Vytvořeno 27.6.2016 12:30:32 | přečteno 670x
load