Obecně závazná vyhláška č. 7/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Požární řád města Hlučína

Město Hlučín
 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012
Požární  řád města  Hlučína
Schválena dne:  13.9.2012
Vyvěšená dne: 17.9.2012
Účinnost od: 2.10.2012
Sňata dne: 3.10.2012
Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne 13. 9. 2012 usnesením č. 17/6a) usneslo vydat na základě § 29 odst. 1., písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1, odst. 2, písm. d) a §15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Základní ustanovení
 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, Požární řád města Hlučína, se mění takto:
 
1.   V čl. 3 odstavec 3) písm. a), b) c) nově zní:
„3) Při rozdělávání a zacházení s ohněm v období nadměrného sucha jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky a povinnosti:
a) oheň se nesmí rozdělávat a udržovat v lese a do 50 m od okraje lesa a do 100 m od dozrávajícího obilí, stohů  sena a slámy, v suché trávě a na rašelinových pozemcích,
b) fyzické osoby nesmí kouřit v lese a do 50 m od okraje lesa a do 100 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, v suché trávě a na rašelinových pozemcích,
c) zábavná pyrotechnika a jiné podobné výrobky, které mohou způsobit požár, nesmí být používány v lese a do 50 m od okraje lesa a do 100 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, v suché trávě a na rašelinových pozemcích.“
 
2. Dosavadní čl. 3 odst. 3) písm. d) se nově označuje jako čl. 3 odst. 4) a nově zní:
,,4) Období nadměrného sucha vyhlašuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje prostřednictvím Městského úřadu Hlučín.“
 
3.   Dosavadní čl. 3 odst. 4) se nově označuje jako čl. 3 odst. 5) a tento nově očíslovaný čl. 3  odst. 5) v písm. d) nově zní:
„d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti.“
 
4.   Dosavadní čl. 3 odst. 5) se nově označuje jako čl. 3 odst. 6), dosavadní čl. 3 odst. 6) se nově označuje jako čl. 3 odst. 7) a dosavadní čl. 3 odst. 7) se nově označuje jako čl. 3 odst. 8).
 
 
Článek 2
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
--------------------------------- --------------------------------
Ing. Pavol Kubuš Ing. Alfons Laňka
starosta města místostarosta města
Vytvořeno 27.6.2016 12:30:06 | přečteno 320x
load