Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

o spalování suchého rostlinného materiálu

Město Hlučín
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 
o spalování suchého rostlinného materiálu
Schválena: 20.06.2013
Vyvěšena:  24.6.2013
Účinnost od:  9.7.2013
Sňata:  10.7.2013
 
Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne 20.06.2013 pod bodem usnesení 23/7a) usneslo vydat podle ustanovení § 16 odst. 5 zákona  č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Základní ustanovení
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně závaznou vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstraněni. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
 
 
Čl. 2
Vymezení pojmu
Rostlinným materiálem se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby pozemků a rostlin na nich rostoucích. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, drobné větve, listí, rostlinná nať, plevel, kůra, jehličí apod.
 
Čl. 3
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
Na území města Hlučína se stanovují následující podmínky spalování suchých rostlinných materiálů   v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních za  těchto podmínek:
 
(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 2  nelze spalovat v době, kdy  prší,  sněží nebo je mlha.
 
(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 2 nelze spalovat v době,  kdy je  vyhlášena smogová situace.1)
 
(3) Suché rostlinné materiály  dle čl. 2  nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích.2)
 
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek3) nebo jiný správní delikt4), nejde-li o trestný čin.
 
(2) Řízení ve věcech přestupků nebo jiných správních deliktů podle této obecně závazné vyhlášky provádí orgány města Hlučína.
 
 
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.  7/2005 o ochraně ovzduší na území města Hlučína. 
 
Čl. 7
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
 
 
 
Ing. Pavol Kubuš Ing. Alfons Laňka
starosta města místostarosta města
 
 
 
 
1) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  v platném znění
 
2) Zákon č.245/2000 Sb., o státních svátcích, o  ostatních  svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
4) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Vytvořeno 27.6.2016 11:29:34 | přečteno 419x
load