Nařízení č. 1/2016

kterým se stanovuje zákaz pochůzkového a podomního prodeje

Město Hlučín
 
Nařízení č. 1/2016, kterým se stanovuje zákaz pochůzkového a podomního prodeje
 
Schváleno: 7.3.2016
Vyvěšeno: 11.3.2016
Účinnost od: 1.4.2016
Sňato: 29.3.2016
 
 
Rada města Hlučína se na své schůzi konané dne 7.3.2016 pod číslem usnesení 35/6a) usnesla vydat v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) toto nařízení:
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
Účelem tohoto nařízení obce (dále jen ,,nařízení“) je stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) na území města Hlučína jsou zakázány.
 
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
 
1. Pochůzkovým prodejem je nabízení, prodej zboží (výrobků) nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemisťuje nebo stojí na místě.
 
2. Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží (výrobků) nebo poskytování služeb provozované či prováděné mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, a to formou pochůzky (obchůzky), kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo sídle či provozovně právnické osoby nabízeno, prodáváno zboží či poskytovány služby.
 
3. Předzahrádka je místo zřizované bezprostředně u provozovny určené k hostinské činnosti, na němž jsou poskytovány služby nebo realizován prodej zboží v rámci živnosti ,,hostinská činnost“ nebo „pekařství a cukrářství“, je vybaveno odpovídajícím zařízením a má stejného provozovatele jako provozovna.
 
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
 
Na celém území města Hlučína se zakazuje provozovat:
  1. Pochůzkový prodej
  2. Podomní prodej
 
Čl. 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
 
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu v předzahrádkách, při slavnostech, ve sportovních zařízeních a při sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem2), na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí a na velikonoční prodej kraslic a pomlázek. Toto nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 5
Sankční ustanovení
 
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt3).
 
Čl. 6
Účinnost
 
 Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.4.2016.
 
 
 
 Mgr. Pavel Paschek               Blanka Kotrlová
starosta místostarostka
 
---------------------------------------------
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
3) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Vytvořeno 27.6.2016 11:03:34 | přečteno 405x
load