Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

o zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejném prostranství

Město Hlučín
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
 
o zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejném prostranství
 
 
 
 
 
Schválena: 17.3.2016
Zveřejněna dne: 29.3.2016
Účinnost od: 13.4.2016
Sňata dne: 14.4.2016
 
Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne 17.3.2016 usnesením č. 15/7a) usneslo vydat, podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Předmět úpravy
 
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje či vymezuje některá veřejná prostranství 1) na území města Hlučína, na kterých je zakázána činnost uvedená v čl. 2 této vyhlášky, jež by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
 
Čl. 2
Vymezení činností
 
Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je konzumace alkoholických nápojů a užívání (vdechování, vpichování) omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku (např. rozpouštědel s obsahem toluenu, plynů do zapalovačů), vše ve spojení s negativními společenskými jevy, způsobenými jednáním fyzických osob.
 
Čl. 3
Vymezení pojmů
 
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)
 
Čl. 4
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 
1. Činnost uvedenou v čl. 2 této vyhlášky, tj. konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku (např. rozpouštědel s obsahem toluenu, plynů do zapalovačů) je zakázáno vykonávat:
 1. na všech dětských sportovištích a dětských hřištích a v prostoru, který je vybaven dětským a sportovním mobiliářem (např. pískoviště, skluzavky, kolotoče, šplhací tyče a lana), a v okruhu 50 m od nich;
 2. v prostoru přístřešků a zastávek veřejné silniční a městské hromadné dopravy na území města Hlučín, a v okruhu 50 m od nich;
 3. v okruhu 50 m od vlakového nádraží umístěného na území města Hlučín;
 4. v okruhu 50 m od budov mateřských, základních, středních, vyšších odborných, uměleckých škol, školních družin, od budovy p. 286 na ul. Zámecká 4 v Hlučíně (Dům dětí a mládeže v Hlučíně), od budovy čp. 124 na ulici Ostravská 18 (Kulturní dům v Hlučíně) a od budovy čp. 717 na ulici Úzká 3 v Hlučíně (v budově je umístěn Nízkoprahový klub pro děti a mládež „Na Hraně“);
 5. v okruhu 50 m od budov zdravotnických zařízení, od kostelů a hřbitovů na území města Hlučína;
 6. na vymezených místech veřejného prostranství neuvedeného pod písm. a) až e) tohoto odstavce. Místa jsou znázorněna v přílohách č. 1 – 4 „Grafické vymezení míst, kde je zakázána konzumace alkoholu“. Přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.
 
2. Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (dále je „zákaz“) se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince.
 
3. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení.
 
4. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních, společenských a sportovních a jiných akcí řádně ohlášených Městskému úřadu Hlučín.
 
Čl. 5
Ustanovení zrušovací
 
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejném prostranství.
 
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
 
1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vymezené v přílohách této vyhlášky a na prostory vyjmenované v čl. 4, bod 1. písm. a) až f).
 
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Paschek Blanka Kotrlová
starosta města místostarostka města
 
 
 
 
1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejném prostranství  - Grafické vymezení míst, kde je zakázána konzumace alkoholu a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku
 
Hlučín-centrum
 1. Mírové náměstí - veřejné prostranství tvořené plochou Mírového náměstí v rozsahu celého pozemku parc. č. 4489/1 v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 1).
 2. Autobusové nádraží Hlučín - veřejné prostranství tvořené plochou autobusového nádraží v rozsahu celého pozemku parc. č. 118 v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 1).
 3. Prostor veřejného prostranství tvořený plochou parku, veřejné zeleně a chodníků mezi autobusovým nádražím a ulicí Čs. armády v rozsahu celých pozemků parc. č.182, 214/2,214/3, 214/4, 215 a části pozemku parc. č. 4486/1  v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 1).
 4. Park na pozemku parc.č. 72 v k.ú Hlučín - veřejné prostranství tvořené plochou parku a veřejné zeleně v rozsahu celého pozemku parc. č.72 v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 2).
 5. Park na pozemku  parc.č. 141 k.ú. Hlučín veřejné prostranství tvořené plochou parku a veřejné zeleně v rozsahu celého pozemku parc. č.141 v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 2).
 6. Městský park a dopravní hřiště na pozemku parc.č. 460/1- veřejné prostranství tvořené plochou městského parku a dopravního hřiště v rozsahu celého pozemku parc. č.460/1 v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 3).
 7. Prostor veřejného prostranství tvořený travnatou a zpevněnou  plochou (trávník, chodníky) na ulici Písečná v rozsahu celých pozemků parc. č. 990 a 992 v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 4).

Obr. 1

 
2016_02_Obrazek1.gif
 
 
 
Obr. 2.
2016_02_Obrazek2.gif
 
 
Obr. č. 3
2016_02_Obrazek3.gif
 
 
Obr. č. 4.
2016_02_Obrazek4.gif
 
 
 
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejném prostranství  - Grafické vymezení míst, kde je zakázána konzumace alkoholu a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku.
 
Hlučín-sídliště OKD
 
 1. Prostor veřejného prostranství  tvořený plochou ,,náměstíčka před Marketem Hruška na ul. Hornická v rozsahu celého pozemku parc. č.2088/50 v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 5).
 2. Prostor veřejného prostranství  tvořený travnatou a zpevněnou  plochou (trávník, chodníky) na ulici Jana Nerudy v rozsahu celého pozemku parc. č. 1706/87  v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 6).
 3. Prostor veřejného prostranství tvořený travnatou a zpevněnou plochou (trávník, chodníky) na ulicích 1. Máje a Jarní v rozsahu celého pozemku parc. č. 1706/72  v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 6).
 4. Park na pozemku par.č.1706/116 - veřejné prostranství tvořené plochou parku a veřejné zeleně v rozsahu celého pozemku parc. č.1706/116 v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č.7).
 
Obr. č. 5
 
2016_02_Obrazek5.gif
 
 
Obr. č. 6
 
2016_02_Obrazek6.gif
 
 
Obr. č. 7
 
2016_02_Obrazek7.gif
 
 
 
 
Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejném prostranství  - Grafické vymezení míst, kde je zakázána konzumace alkoholu a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku.
 
Hlučín-Bobrovníky
 
1. Prostor veřejného prostranství  tvořený travnatou plochou (sportoviště) na ulici Sokolská v rozsahu celých pozemků parc. č.22/1 – sportoviště a rekreační plocha a parc. č. 23 - sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Bobrovníky a obci Hlučín (viz. obr. č.8).
 
Obr. č. 8
 
2016_02_Obrazek8.gif 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejném prostranství  - Grafické vymezení míst, kde je zakázána konzumace alkoholu a užívání omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku.
 
Hlučín-Darkovičky
 
 1. Prostor veřejného prostranství  tvořený travnatou a zpevněnou plochou na ulici Nový svět v rozsahu celých pozemků parc. č.101/1 a  50/1 a části pozemku parc. č. 49/4 vše v k.ú. Darkovičky a obci Hlučín (viz. obr. č. 9).
 2. Prostor veřejného prostranství tvořený travnatou a zpevněnou plochou na křižovatce ulic Kozmická a Jandova v rozsahu celého pozemku parc. č.2018/1 v k.ú. a obci Hlučín (viz. obr. č. 9).
 
Obr. č. 9
 
2016_02_Obrazek9.gif
 
 
 
Vytvořeno 27.6.2016 11:02:04 | přečteno 418x
load