Potřebuji si vyřídit - životní situace

Nahlížení do sbírky zákonů

Obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst jsou v úředních hodinách povinny umožnit každému, kdo o to požádá, nahlížení do Sbírky zákonů.

Oznámení veřejné hudební produkce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 „O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí k zajištění veřejného pořádku“ (viz www.hlucin.cz, sekce „právní předpisy obce“)

Projednávání přestupků

Správní orgány jsou z úřední povinnosti (v některých případech za podmínky poskytnutí souhlasu osobou přímo postiženou spácháním přestupku) povinny projednávat přestupky. Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen (v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, nebo jiném zákoně) a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Za přestupek je odpovědný ten, kdo v době spáchání přestupku dovršil hranici 15 let a byl příčetný.

Stížnosti a petice

1) Stížností je podání, jímž se občané města obracejí na orgány města Hlučína, tj. na zastupitelstvo města, radu města, starostu nebo na městský úřad ve věci ochrany jejich zájmů nebo kterým občané města upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Jinými slovy je stížností podání, jenž vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo někým a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

2) Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se občané města obracejí na orgány města Hlučína, tj. na zastupitelstvo města, radu města, starostu nebo na městský úřad ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Při vyřizování peticí se postupuje v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Žádost o použití loga města Hlučína

Logo města Hlučína je tvořeno ze tří částí – obrazové, textové a doplňkového sloganu. Obrazová část je stylizovaný prvek, který vychází z půdorysu hlavního městského náměstí, do kterého je vloženo písmeno „H“. Textová část obsahuje název města Hlučín. Slogan „Naše město“ doplňuje identitu organizace.

Základní barevnost loga města tvoří zelený přechod a šedá barva. Pro jednobarevný tisk lze použít logo v černé a šedé barvě. Barevné a výtvarné provedení loga včetně předpisů, příkladů a doporučení, jak postupovat při jeho aplikaci, obsahuje Manuál jednotného vizuálního stylu dostupný na www.hlucin.cz.

Žádost o použití znaku města Hlučína

Historický znak města tvoří zelený štít s pravou polovicí antonínského kříže spojenou dolním stupněm s majuskulním písmenem P, znamení je převýšeno lilií a provázeno po stranách a dole pěti hvězdami, všechny figury jsou zlaté.
load