Potřebuji si vyřídit - životní situace

Informace o cenách nemovitostí v obvodu MěÚ Hlučín

Město Hlučín nemá zatím cenovou mapu stavebních pozemků. Informace o průměrných základních cenách zemědělských pozemků lze najít ve vyhlášce č. 412/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oceňování pozemků a staveb se řídí vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.)

Informace o parcelních číslech nemovitostí na území města

Všechny pozemky ve skutečnosti mají své grafické zobrazení v mapách. Je třeba si uvědomit, že v různých mapách a tedy i různé parcelní čísla, které reprezentují jediný skutečný pozemek. Proto je nutné vždy kromě parcelního čísla vnímat zdali je to číslo aktuální katastrální mapy nebo dřívějších mapování (starých map). Většinou občané potřebují poslední, aktuální parcelní číslo, které získají z aktuálního snímku katastrální mapy.

Informace z územního plánu

Výstavba rodinného domu je možná jenom na pozemcích pro tenhle účel určených (v územním plánu). Podobně i ostatních staveb různého určení.

Nájem, pacht, výpůjčka a výprosa nemovitých věcí

Jedná se o nájem, pacht a výpůjčku a výprosu pozemků, staveb, nebytových prostor, atd.

Podnikatelské využití nemovitostí

Nemovité věci jsou v řadě případů jedním z věcných předpokladů podnikatelské činnosti. Každý podnikatel musí mít registrované své sídlo, které se zpravidla bude nacházet v nějaké nemovité věci. K zapsání svého sídla do veřejného seznamu bude potřebovat prokázat své vlastnické právo k nemovité věci jako sídla podnikatele. Nemovité věci jsou podnikateli využívány jako prostředek k uchování hodnoty a rovněž jako prostředek zajišťující závazky podnikatele, nejčastěji ve vztahu k bankám poskytovaným úvěrům.

Prodej, směna, darování nemovitostí

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města Hlučín.

Souhlas města k uložení inženýrských sítí na pozemcích města a souhlas k napojení vjezdu k nemovitosti

Jedná se o udělení souhlasu vlastníka (města Hlučína) pozemků k uložení inženýrských sítí na pozemcích města a souhlasu k napojení vjezdu k nemovité věci.

Zřízení služebnosti, zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví města

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města Hlučín. Služebnosti představují soubor právních norem, která věcně omezují vlastníka nemovité věci (stavby nebo pozemku) ve prospěch jiného subjektu, a to tak, že vlastník je povinen něco konat, něco strpět nebo zdržet se něčeho. Jde tedy o celou škálu vztahů, v nichž na straně jedné vystupuje povinný (subjekt mající určitou povinnost) a na straně druhé oprávněný (subjekt jako konzument práva). V obou případech se může jednat jak o fyzické, tak o právnické osoby.

Zástavní právo představuje souhrn právních norem, které slouží k zajištění práv na plnění a povinností splnit dluh vyplývající ze závazku z právního jednání. Funkcí je zajistit pohledávku a její příslušenství tím, že v případě prodlení dlužníka s plněním jeho závazku se může zástavní věřitel domáhat uspokojení ze zástavy.
load