Potřebuji si vyřídit - životní situace

Sociálně-právní ochrana dětí mladších 18 let

Problematika týkající se:
- dětí, jejichž rodiče zemřeli,
- dětí, jejichž rodiče neplní práva a povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti - zanedbávání péče, týrání, zneužívání, opuštění dítěte, apod.,
- dětí, které byly svěřeny do péče jiné osoby odpovědné za výchovu,
- dětí, které mají výchovné problémy - vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, páchají trestnou činnost, dopouštějí se přestupků, apod.),
- dětí, které se opakovaně dopouští útěků,
- dětí, na kterých byl spáchán trestný čin,
- dětí, které jsou opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči,
- dětí, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte,
- dětí, které se na území ČR nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu a jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany,
- úpravy rodičovské zodpovědnosti před i po dobu po rozvodu manželství – svěření do péče, stanovení výživného, úprava styku,
- úpravy rodičovské zodpovědnosti u dětí narozených mimo manželství - otcovství dítěte, svěření do péče, stanovení výživného, úprava styku,
- schválení právního úkonu za nezletilé děti,
- řešení problematických vztahů mezi rodiči dětí, obtíží v komunikaci,
- náhradní rodinné péče – zprostředkování pěstounské péče, osvojení, pěstounská péče na přechodnou dobu, apod.
load