Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Žadatel podá žádost na předtištěném formuláři - vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte situací širších vztahů, situačním výkresem s popisem a zakreslením záměru, stanovisko správce povodí, dosud vydaná povolení. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Viz výše. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků. 

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od obdržení žádosti. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou další účastníci řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Doložit odborné posudky, pokud si je vodoprávní úřad vyžádá. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

  • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb nebo na www.hlucin.cz.
    www.hlucin.cz

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load