Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba podle § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

- ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
- ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
- ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno,
- ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
- ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
- k úložným místům pro nakládání s těžebným odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
- k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická nebo fyzická osoba, která má záměr realizovat stavbu, zařízení nebo činnost, ke kterým není třeba povolení dle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry. 

Podmínky a postup řešení:

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři nebo podá žádost na vlastním tiskopisu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte situačním nákresem se zakreslením záměru, dokumentace zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho účinků na okolí, údaje o chráněných územích a ochranných pásmech, která by mohla být dotčena, stanovisko správce povodí, stanovisko správce toku, souvisí-li stavba s tímto tokem. Přesný výčet požadovaných dokladů viz. vyhláška Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Požadované doklady jsou uvedeny výše. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků. 

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Stavebník, obce, v jejichž územním obvodu je stavba umístěna, správce vodního toku v případech, kdy se záměr vodního toku dotýká, správce dotčeného ochranného území, v případě kdy se ho záměr dotýká.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Splnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení souhlasu. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

  • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb nebo na www.hlucin.cz.

    www.hlucin.cz

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load