Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o povolení nakládání s vodami

Povolení k nakládání s vodami je jedním ze základních institucí vodního práva. Na základě povolení vznikne danému subjektu právo nakládání s povrchovou nebo podzemní vodou, resp. právo ji odebírat nebo používat pro účely v povolení uvedené. Z hlediska právního se oprávněný stane vlastníkem vody, kterou odebral, resp. legitimně okupoval, pokud nebyla odebrána jinou osobou.

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba

a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi

1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,

b) jde-li o podzemní vody

1. k jejich odběru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
5. k jinému nakládání s nimi,

c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,


e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo fyzická podnikající nebo právnická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři na Městském úřadu Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb. K žádosti musí být doloženy doklady o jednání s případnými účastníky řízení - byla-li vedena předem, stanoviska, rozhodnutí nebo souhlasy dotčených orgánů, snímek katastrální mapy, stanovisko správce povodí, stanovisko příslušného správce vodního toku – pokud se žádost týká tohoto vodního toku, hydrogeologické posouzení a jiné doklady podle povahy druhu nakládání s vodami. Přesný výčet požadovaných dokladů viz. vyhláška Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, ve které je uveden druh, účel a rozsah nakládání s vodami a je doložena požadovanými doklady uvedenými výše. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Požadované doklady jsou uvedeny výše. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za vydání povolení k nakládání s vodami se neplatí. Vybírají se poplatky za odebrané množství podzemní vody, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žadatel, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemku souvisejícím s požadovaným nakládáním s vodami, pokud může povolení vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry, obce, v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce vodního toku v případech, kdy se odběr nebo vypouštění dotýká vodního toku.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Povinnosti měření množství a jakosti vody pro jednotlivé druhy nakládání s vodami, v souladu s vydaným povolením a předávání těchto výsledků vodoprávnímu úřadu, správci toku a správci povodí. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

  • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru nebo na www.hlucin.cz.
    www.hlucin.cz

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load