Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o povolení stavby vodního díla

Vodním dílem jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách, a to zejména

a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
d) stavby na ochranu před povodněmi,
e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
h) stavby odkališť,
i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
j) studny,
k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 zákona o vodách.

Za vodní díla se nepovažují zejména jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod, vodohospodářské úpravy, bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k odběru podzemní vody, další zařízení vybudovaná v rámci geologických prací a vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod.

V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o stavební povolení podává stavebník (musí prokázat vlastnická práva k pozemku, na kterém bude stavba prováděna nebo mít právo založené smlouvou o právu provést stavbu) nebo zplnomocněný zástupce. 

Podmínky a postup řešení:

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři na Městském úřadu Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb. Před podáním žádosti o stavební povolení musí mít územní rozhodnutí k umístění stavby vydané příslušným stavebním úřadem s vyznačením nabytí právní moci, doklady, jimiž jsou prokázána vlastnická nebo jiná práva k pozemku, projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, povolení k nakládání s vodami - bylo-li již k předmětné stavbě vydáno nebo o něj musí být požádáno nejpozději s žádostí o stavební povolení, vyjádření správce povodí, vyjádření správce toku nebo vodní nádrže, jestliže se jich žádost o stavební povolení dotýká, vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců podzemních a nadzemních sítí, seznam účastníků řízení včetně adres. Přesný výčet požadovaných dokladů viz. vyhl. Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, kterou doložíte požadovanými doklady uvedenými výše. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady jsou uvedeny výše. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky dle sazebníku uvedeném v zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatky je možno platit hotově na pokladně Městského úřadu Hlučín, složenkou nebo příkazem k úhradě. 

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemku včetně osob majících vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena, obce, v jejichž územním obvodu je stavba umístěna, správce vodního toku v případech, kdy se stavby vodního toku dotýká, občanská sdružení která se přihlásí jako účastník řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Ve všech případech musí být před zahájením vodoprávního řízení vydáno příslušným obecným stavebním úřadem územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. Slouží-li povolované vodní dílo k nakládání s vodami, musí být vydáno povolení k nakládání s vodami současně s povolením stavby. Při vypouštění předčištěných odpadních vod z čistírny odpadních vod do jednotné kanalizace musí být toto povolení vydáno a musí nabýt právní moci před oznámením řízení o vydání stavebního povolení na stavbu ČOV. Po ukončení stavby musí být podána žádost o kolaudaci stavby. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Další informace:

  • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb nebo na www.hlucin.cz.

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load