Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou (může být i zákonný zástupce) způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem a být vlastníkem vozidla. Za vlastníka může jednat vlastníkem zplnomocněná osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Písemné podání žádosti na MěÚ Hlučín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Mírové nám. 23, 748 11 Hlučín. 
1. Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, musí být doložena těmito doklady:
a) osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán,
b) technickým protokolem zkušební stanice pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích nebo protokolem o evidenční kontrole.

2. U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost dále doložena těmito doklady:
a) dokladem o celním odbavení vozidla,(Viz. zákon č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů)
b) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2 jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemná žádost adresovaná MěÚ Hlučín, odboru dopravy a silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je o ní rozhodnuto. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti, výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad (živnostenský list, koncesní listina, apod.), vyplněnou žádost + další doklady uvedené v žádosti. 

Formuláře:

  • Formulář je k dispozici na Městkém úřadě Hlučín, odboru dopravy a silničního hospodářství, budova C nebo na internetových stránkách Městského úřadu Hlučín (www.hlucin.cz).

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 1 500,- Kč nebo 2 000,- Kč podle druhu vozidla. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově na odboru dopravy s silničního hospodářství MěÚ Hlučín nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou. 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dní. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

  • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru dopravy a silničního hospodářství nebo na webu města Hlučín.
    www.hlucin.cz

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load