Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o použití znaku města Hlučína

Historický znak města tvoří zelený štít s pravou polovicí antonínského kříže spojenou dolním stupněm s majuskulním písmenem P, znamení je převýšeno lilií a provázeno po stranách a dole pěti hvězdami, všechny figury jsou zlaté.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Státní orgány, právnické a fyzické osoby. 

Podmínky a postup řešení:

Státní orgány, fyzické a právnické osoby mohou užívat znak města Hlučína jen s předchozím písemným souhlasem rady města. Vlajku lze užívat bez souhlasu orgánů města. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné žádosti a následné projednání žádosti v radě města. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel ve své žádosti uvede účel a způsob užití znaku. 

Formuláře:

  • Není stanoven formulář.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny lhůty. Žádost o použití znaku je předložena ke schválení na nejbližším jednání rady města. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu barankova@hlucin.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

  • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru rozvoje a školství.
    www.hlucin.cz

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load