Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stížnosti a petice

1) Stížností je podání, jímž se občané města obracejí na orgány města Hlučína, tj. na zastupitelstvo města, radu města, starostu nebo na městský úřad ve věci ochrany jejich zájmů nebo kterým občané města upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Jinými slovy je stížností podání, jenž vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo někým a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažují návrhy na zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

2) Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se občané města obracejí na orgány města Hlučína, tj. na zastupitelstvo města, radu města, starostu nebo na městský úřad ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Při vyřizování peticí se postupuje v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stížnost - Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let.

Petice - Fyzická osoba bez omezení, právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

Podmínky a postup řešení:

Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné, kdo ji činí, které věci se týká, případně co se navrhuje.

Formální náležitosti petice: Petice se podává v písemné formě, přičemž musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává nebo jmény, příjmeními a bydlišti všech členů petičního výboru, s uvedením jména příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci zastupovat. Ustavení petičního výboru není povinné, pokud však ustanoven je, jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. Způsob shromažďování podpisů pod petici se může dít různými formami neodporujícími zákonu, zejm.:


1.Vystavení petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti,
2. Shromažďováním podpisů pověřenou osobou (osobami) starší 16 let,
3. Jako výsledek aktu vzešlého ze shromáždění občanů (musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena). 

K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen. Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Stížnosti se podávají písemně, ústně nebo elektronickou poštou. 

Petice se podávají v písemné formě.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Stížnosti a petice jsou evidovány u odboru právního:
 • Všechny odbory Městského úřadu v Hlučíně.
  Úřední hodiny:

  ÚŘEDNÍ HODINY - viz odkaz
  telefonicky lze dohodnout s výše uvedeným pracovníkem jiný vhodný termín)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Nejsou požadovány, dle uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností. 

Formuláře:

 • Formulář ani forma stížnosti není stanovena.

Správní a jiné poplatky:

Žádné. 

Lhůty pro vyřízení:

Stížnosti: Odbor právní zašle stěžovateli uvědomění o přijetí stížnosti do 5 dnů ode dne doručení, zároveň mu sdělí, kdo bude stížnost vyřizovat. Lhůta pro vyřízení stížnosti činí:

a) Stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: O vyřízení stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn do 60 dnů ode dne doručení stížnosti, nelze-li v průběhu této lhůty zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti, prodlužuje se tato lhůta o dobu nezbytně nutnou.

b) Ostatní stížnosti: Do 30 dnů ode dne doručení stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn o způsobu a závěrech prošetření stížnosti a o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků. Pokud nelze stížnost pro náročnost vyřídit v této lhůtě, bude stěžovatel o této skutečnosti vyrozuměn s uvedením důvodu a nové lhůty pro vyřízení stížnosti. Maximální lhůta pro vyřízení stížnosti je 90 dnů.

Petice: Do 30 dnů ode dne doručení petice bude ten, kdo petici podal, nebo ten, kdo zastupuje členy petičního výboru, vyrozuměn o stanovisku k obsahu petice a způsobu jejího vyřízení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dotčené odbory MěÚ v Hlučíně, případně další subjekty veřejné správy.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Stížnost lze zaslat na podatelna@hlucin.cz. Musí být elektronicky podepsána.
  Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru právním nebo na www.hlucin.cz.
  www.hlucin.cz.

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load