Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Projednávání přestupků

Správní orgány jsou z úřední povinnosti (v některých případech za podmínky poskytnutí souhlasu osobou přímo postiženou spácháním přestupku) povinny projednávat přestupky. Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen (v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, nebo jiném zákoně) a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Za přestupek je odpovědný ten, kdo v době spáchání přestupku dovršil hranici 15 let a byl příčetný.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý občan, který je přestupkem postižen popř. poškozen nebo byl svědkem přestupku. 

Podmínky a postup řešení:

Přestupek je možno oznámit Policii ČR, Městské policii nebo přímo správnímu orgánu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Každý občan může podat písemně nebo ústně do protokolu oznámení o spáchání přestupku. Jedná-li se o přestupek ublížení na cti nebo o přestupek spáchaný mezi osobami blízkými, pak je potřebné udělení souhlasu se zahájením řízení o přestupku a projednání celé věci. Souhlas může být podán ústně do protokolu nebo písemně a musí obsahovat určení kdo je postiženou osobou, koho osoba postižená spácháním přestupku označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán. Souhlas je nutno podat nejpozději ve lhůtě určené správním orgánem (lhůta nebude kratší než 30 dnů). Osoba přímo postižená spácháním přestupku může vzít souhlas kdykoliv zpět, a to až do doby vydání rozhodnutí o odvolání.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Úřední hodiny:

  ÚŘEDNÍ HODINY - viz odkaz
  (telefonicky lze dohodnout s níže uvedenými pracovníky jiný vhodný termín)

 • odbor právní:

  Sylvie Nicklová
  +420 595 020 216
  nicklova@hlucin.cz
  budova budova B -> 2. patro -> dveře 204

  Mgr. Hana Němčíková
  +420 595 020 289
  nemcikova@hlucin.cz
  budova budova B -> 2. patro -> dveře 203

  dále specializované přestupky projednávají:
  odbor dopravy, odbor výstavby, odbor životního prostředí a komunálních služeb, odbor vnitřních věcí, odbor sociálních věcí, odbor správních agend, živnostenský úřad

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Žádné. 

Lhůty pro vyřízení:

Řízení o přestupku musí být zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 60-ti dnů od podání oznámení o přestupku. Promlčecí doba přestupku činí 1 rok, nebo 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč. Ze zákonných důvodů stanovených v § 32 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, ovšem dochází ke stavění a přerušení promlčení doby. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem řízení je obviněný ze spáchání přestupku, a poškozený, pokud je projednávána náhrada materiální škody. Osoba postižená spácháním přestupku, u přestupků k jejichž projednání je potřeba souhlas této osoby přímo postižené spácháním přestupku není účastníkem řízení, ale má v řízení práva vyjmenovaná v § 71 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předkládání a navrhování důkazů, pokud souvisí s projednáním přestupku, povinnost podat k prověření oznámení vysvětlení, povinnost dostavit se k ústnímu jednání. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • podatelna@hlucin.cz – podání musí být vždy elektronicky podepsáno

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru právním nebo na
  www.hlucin.cz

Datum poslední aktualizace: 6.1.2022

 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load