Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Souhlas města k uložení inženýrských sítí na pozemcích města a souhlas k napojení vjezdu k nemovitosti

Jedná se o udělení souhlasu vlastníka (města Hlučína) pozemků k uložení inženýrských sítí na pozemcích města a souhlasu k napojení vjezdu k nemovité věci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická či právnická osoba, která žádá o

 • udělení souhlasu Města Hlučína jako vlastníka pozemní komunikace k připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci, k úpravě takového připojení a k jeho zrušení ve smyslu § 10 odst. 4 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • uzavření smlouvy za město Hlučín jako vlastníka pozemku nebo stavby zakládající právo stavebníka provést stavební záměr připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci nebo opatření k pozemkům v souvislosti se stavbou připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
 • udělení souhlasu Města Hlučína jako vlastníka pozemní komunikace ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněních pozdějších předpisů, spočívajícího v umístění přípojek inženýrských sítí do tělesa komunikace ve smyslu § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • udělení souhlasu Města Hlučína jako vlastníka pozemní komunikace ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněních pozdějších předpisů, spočívajícího v provádění stavebních prací na přípojkách inženýrských sítí ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • udělení souhlasu Města Hlučína jako vlastníka pozemní komunikace ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněních pozdějších předpisů, spočívajícího v provádění stavebních prací na inženýrských sítích ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • udělení souhlasu města Hlučína jako vlastníka pozemku, spočívajícího v provádění udržovacích prací a stavebních úprav na přípojkách inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví města Hlučína, které nevyžadují rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu (§ 79, odst. 6 a § 103 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů)
 • udělení souhlasu města Hlučína jako vlastníka pozemku, spočívajícího v provádění udržovacích prací a stavebních úprav na inženýrských sítích na pozemku ve vlastnictví města Hlučína, které nevyžadují rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu (§ 79, odst. 6 a § 103 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů)
 • uzavření smlouvy nebo udělení souhlasu za Město Hlučín jako vlastníka pozemku nebo stavby zakládající právo žadatele provést stavbu inženýrských sítí nebo přípojek inženýrských sítí nebo opatření k pozemkům nebo stavbám v souvislosti se stavbou inženýrských sítí nebo přípojek inženýrských sítí ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu Městského úřadu Hlučín. Písemná žádost je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada města a zastupitelstvo města). Žadatel je o závěrech jednání písemně informován. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemné podání se specifikací jeho předmětu na podatelnu Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23, 748 11 Hlučín. (viz přiložený formulář Žádost o udělení souhlasu vlastníka pozemku a komunikace)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Nejsou žádné správní a jiné poplatky. 

Lhůty pro vyřízení:

V závislosti na jednání rady a zastupitelstva města a zajištění příslušných dokladů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další odbory Městského úřadu Hlučín, popř. jiné další subjekty.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Smlouva o zajištění plnění podmínek (uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Ing. Pavla Holibková, tel. 595 020 268, e-mail: holibkova@hlucin.cz

Datum poslední aktualizace: 30.6.2022

load