Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej, směna, darování nemovitostí

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města Hlučín.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel musí být podána fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu Městského úřadu Hlučín. Písemná žádost je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada města a zastupitelstvo města). Žadatel je o závěrech jednání písemně informován. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné nabídky se specifikací jejího předmětu na podatelnu Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23, 748 11 Hlučín 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné. Jenom vědět určit nemovitost… (určením v mapě, číslem parcelním, popisným, evidenčním,…)

Formuláře:

 • Neformalizovaná písemná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek žadatele.

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné. Žadatel hradí případné náklady na zpracování geometrického plánu, dále náklady na zpracování znaleckého posudku a v konečné fázi správní poplatek Kč 1000,- pro provedení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí, popř. další. 

Lhůty pro vyřízení:

V závislosti na jednání rady a zastupitelstva města a zajištění příslušných dokladů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další odbory Městského úřadu Hlučín, popř. jiné další subjekty.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokumentů bude nabízející vyzván písemně (elektronicky) nebo telefonicky. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.
  http://portal.gov.cz/

Další informace:

 • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru městského majetku.

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load