Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv – ten, kdo má stavební záměr. 

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemné žádosti, která je zaevidována na podatelně MěÚ Hlučín. Výsledkem je vydání souhlasu s provedením jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahajuje se z podnětu navrhovatele. Žádost musí být podána na formuláři předepsaném vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K provedení jednoduchých staveb je nutné doložit doklady podle § 105 stavebního zákona. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

Lhůty pro vyřízení:

Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104 může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu; u dočasné stavby souhlas obsahuje dobu jejího trvání. Stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou žádní další účastníci, dokládají se pouze souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Adresa eletronické podatelny: podatelna@hlucin.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Další informace:

  • Osobní návštěvou na MěÚ Hlučín, odboru výstavby.

Datum poslední aktualizace: 11.11.2021

load