Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Územní souhlas

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv – ten, kdo má stavební záměr.

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemné žádosti, která je zaevidována na podatelně MěÚ Hlučín. Výsledkem je vydání územního souhlasu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahajuje se z podnětu navrhovatele. Žádost musí být podána na formuláři předepsaném vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Oznámení o záměru v území obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K oznámení žadatel připojí doklady specifikované dle § 96 stavebního zákona. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. 

Lhůty pro vyřízení:

Je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Dojde-li však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob, rozhodne usnesením, o projednání záměru v územním řízení. Usnesení se doručuje oznamovateli. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou žádní další účastníci.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Adresa eletronické podatelny: podatelna@hlucin.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Další informace:

  • Osobní návštěvou na MěÚ Hlučín, odboru výstavby.

Datum poslední aktualizace: 10.11.2021

load