Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Územní rozhodnutí

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv – ten, kdo má stavební záměr. 

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemné žádosti, která je zaevidována na podatelně MěÚ Hlučín. Výsledkem je vydání územního rozhodnutí. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahajuje se z podnětu navrhovatele. Žádost musí být podána na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb.
K žádosti žadatel připojí doklady uvedené v § 86 stavebního zákona.

Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh stanoví prováděcí právní předpis.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákone č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Poplatek za vydání územního rozhodnutí je 1000,- Kč. 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je stanovena zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění, tj. 60 dnů, ve složitých případech 90 dnů a nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti odboru výstavby prodloužit. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Účastníky územního řízení jsou stanoveni dle § 85 zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Adresa eletronické podatelny: podatelna@hlucin.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Další informace:

  • Osobní návštěvou na MěÚ Hlučín, odboru výstavby.

Datum poslední aktualizace: 10.11.2021

load