Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kolaudační souhlas

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník 

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemné žádosti, která je zaevidována na podatelně MěÚ Hlučín. Výsledkem je vydání kolaudačního souhlasu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahajuje se z podnětu navrhovatele. Žádost musí být podána na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákone č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží a do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Adresa eletronické podatelny: podatelna@hlucin.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Další informace:

  • Osobní návštěvou na MěÚ Hlučín, odboru výstavby.

Datum poslední aktualizace: 10.11.2021

load