Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o stavební povolení

Stavební povolení

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu může podat každá fyzická i právnická osoba, která chce provést výstavbu, příp. nástavbu nebo přístavbu nebo stavební úpravy objektu. 

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemné žádosti, která je zaevidována, probíhá správní řízení dle stavebního zákona a správního řádu, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Řízení se zahajuje z podnětu navrhovatele. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Přílohou žádosti je zpracovaná projektová dokumentace v rozsahu stanoveném vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dále doklady a přílohy specifikované v příloze formuláře žádosti. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je stanovena zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, tj. 60 dnů, ve složitých případech 90 dnů a nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti odboru výstavby prodloužit. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Jsou stanoveni dle § 109 zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Účastnit se nařízených jednání. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Adresa eletronické podatelny: podatelna@hlucin.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 183/2006 Sb.v platném znění (stavební zákon)
  • zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)

Další informace:

  • Osobní návštěvou na MěÚ Hlučín, odboru výstavby.

Datum poslední aktualizace: 10.11.2021

load