Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o změnu stavby před dokončením

Rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání povolení ke změně stavby před dokončením může podat každá fyzická i právnická osoba, která je stavebníkem rozestavěné nekolaudované stavby. 

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemné žádosti, která je zaevidována probíhá správní řízení dle stavebního zákona a správního řádu, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Řízení se zahajuje z podnětu navrhovatele. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V rozsahu stanoveném § 118 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,a popřípadě další doklady vyplývající z rozsahu změny stavby.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Lhůty pro vyřízení:

V závislosti na způsobu povolení stavby před jejím zahájením 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Jsou stanoveni dle § 118 odst. 2) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Účastnit se nařízených jednání. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Adresa eletronické podatelny: podatelna@hlucin.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)
  • zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění (správní řád)

Další informace:

  • Osobní návštěvou na MěÚ Hlučín, odboru výstavby.

Datum poslední aktualizace: 10.11.2021

load