Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o změnu v užívání stavby

Rozhodnutí o změně v užívání stavby

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznámení o změnu v užívání stavby může podat každá fyzická i právnická osoba, která chce provést změnu ve způsobu užívání stavby, která není spojena se změnou stavby (tzn. nejde o nástavbu nebo přístavbu příp. o stavební úpravy objektu) 

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemného oznámení, které je zaevidováno probíhá správní řízení dle stavebního zákona a správního řádu, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí, ale pouze v případě, že se dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení účinků změny stavby na okolí. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Řízení se zahajuje na základě vyrozumění stavebního úřadu a po doložení všech podkladů ze strany oznamovatele. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Přílohou žádosti je zpracovaná projektová dokumentace a přílohy v rozsahu § 127 zák. č. 183/2006 v platném znění. 

Formuláře:

  • Formuláře vč. příloh jsou k dispozici na MěÚ Hlučín, odboru výstavby.
    Formuláře

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je stanovena zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění, tj. 30 dnů a nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti odboru výstavby prodloužit. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Účastníci řízení jsou dle § 27 zák.č. 500/2004 Sb., v platném znění

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Účastnit se nařízených jednání. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Adresa eletronické podatelny: podatelna@hlucin.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)
  • zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)

Další informace:

  • Osobní návštěvou na MěÚ Hlučín, odboru výstavby.

Datum poslední aktualizace: 10.11.2021

load