Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Hlučína č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“). Předmětem poplatku je zpoplatnění systému zavedeného městem Hlučín podle § 10d odst. 1 písm. a zákona565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1)Poplatníkem je osoba:
a) která je přihlášená ve městě,
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší než 3 měsíců,
d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
e) která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Má-li k rekreační stavbě, bytu nebo rodinnému domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

3) Za poplatníka, jehož způsobilost k právním úkonům je dle zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí soudu omezena, plní povinnosti stanovené tomuto poplatníkovi jeho zástupce (u nezl. dětí např. jejich rodiče). Stejným způsobem se postupuje v případě, že poplatník je zbaven způsobilosti k právním úkonům. 


Podmínky a postup řešení:

Poplatník obdrží od správce poplatku informaci o bankovním spojení a variabilní symbol (poštovní poukázku), na které je povinen poplatek v termínech stanovených vyhláškou platit. Poplatek je splatný i bez obdržení složenky.
Společný zástupce domácnosti, vlastník nebo správce nemovitosti, který poplatek za domácnost, rodinný nebo bytový dům vybírá, je povinen sdělit správci poplatku jména a data narození osob, za které poplatek odvádí. 

Poplatek je splatný bez vyměření v termínech stanovených vyhláškou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

1. Poplatková povinnost vzniká dnem přihlášení k trvalému pobytu ve městě Hlučín nebo dnem nabytí stavby určené k individuální rekreaci, rodinného domu nebo bytu, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, do vlastnictví. Změnu jména, příjmení, místa přihlášení k pobytu, odhlášení pobytu a věk pro osvobození od poplatku může správce poplatku zjistit z rejstříků nebo evidencí a povinnost ohlásit tyto údaje se na poplatníky nevztahuje.

2. Poplatník má povinnost oznámit vznik, změnu a zánik poplatkové povinnosti u nemovitosti a s tím spojenou registrační povinnost.

3. Poplatník splní oznamovací a registrační povinnost dle vyhlášky č. 2/2021 písemně nebo ústně do protokolu u správce daně.

4. Vznik poplatkové povinnosti poplatníka je poplatník nebo jeho zástupce povinen oznámit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost vznikla.

5. Pokud poplatník nesplní svou oznamovací a registrační povinnost tak, jak je stanovena vyhláškou, bude provedena registrace správcem poplatku a poplatek bude vyměřen dle skutečností známých správci poplatku.

6. Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy k těmto skutečnostem došlo.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • ÚŘEDNÍ HODINY - viz odkaz
  telefonicky lze dohodnout s výše uvedeným pracovníkem jiný vhodný termín)

 • Adresa pro zasílání písemných podání:
  Městský úřad Hlučín
  Odbor životního prostředí a komunálních služeb
  Mírové nám. 24/23
  748 01 Hlučín

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) průkaz totožnosti
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
c) doklad prokazující dlouhodobý pobyt v cizině, příp. jiný doklad prokazující nárok na osvobození od poplatku. Pokud je tento doklad v jiném než českém jazyce je nutné doložit jeho překlad. 

Správní a jiné poplatky:

Poplatek činí 600,- Kč na poplatníka a kalendářní rok.

Splatnost poplatku 
1) Poplatek se platí bez vyměření na účet správce poplatku.

2) Pokud bude poplatek hrazen bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku, musí poplatník uvést své registrační číslo, které je identifikací platby. Registračním číslem je číslo poplatníka, na složence uvedené jako variabilní symbol.

3) Poplatník uhradí poplatek jednorázově, a to do 30. 06. daného kalendářního roku, pokud není touto vyhláškou stanoveno jinak. 

4) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 30. 06. je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek při změně poplatkové povinnosti
1) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

Úlevy na poplatku
1) Poplatníci, kteří jsou ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, ne však ti, kteří mají nařízené domácí vězení.

2) Poplatníci, kteří jsou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních léčebnách a jiných zařízeních obdobného typu nejméně 3 kalendářní měsíce nepřetržitě v daném roce.

3) Osvobození od poplatku:

a) Poplatníci poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, kteří mají v této jiné obci bydliště.

b) Poplatníci narozeni v daném kalendářním roce jsou v tomto roce od placení poplatku osvobozeni.

c) Poplatníci, kteří se prokazatelně zdržují mimo území České republiky po celý kalendářní rok.

d) Poplatníci umístění do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo jiné ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.

e) Poplatníci umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.

f) Poplatníci jako nezaopatřené děti umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

g) Poplatníci, kteří jsou uživateli služeb příspěvkové organizace FONTÁNA a DOMOVA POD VINNOU HOROU jsou od poplatku osvobozeni.

h) Poplatníci, kteří vlastní rekreační stavbu v oblasti Kocibenda, Na Vinohradech, Kraví důl (v části Bobrovníky).

Skutečnosti rozhodné pro osvobození a úlevu od poplatku je poplatník povinen správci poplatku prokázat ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy nastala předmětná skutečnost, jinak nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Lhůty pro vyřízení:

1. Lhůty pro splnění ohlašovací a registrační povinnosti stanoví OZV č. 2/2021
2. Splatnost poplatku stanoví čl. 6 OZV č. 2/2021
3. V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Jakékoliv podání lze zaslat elektronicky, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu na adresu elektronické podatelny podatelna@hlucin.cz, nebo prostřednictvím datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška města Hlučína č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád)

Další informace:

 • Veškeré informace k placení poplatku poskytne Odbor výstavby a životního prostředí, Městský úřad Hlučín.

Datum poslední aktualizace: 26.5.2022

load