Aktuality

EKO-KOM DĚKUJE OBČANŮM
16.07.2020

EKO-KOM DĚKUJE OBČANŮM

V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu.

Za rok 2019 se v Hlučíně vytřídilo a předalo k využití 1 313 429 tun, a tím Hlučín přispěl ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Děkujeme Vám za dlouholetou spolupráci.

Martina Filipová

ředitelka oddělení regionálního provozu

EKO-KOM, a.s.

TERMÍN ÚHRADY POPLATKU ZA ODPAD JE PRODLOUŽEN
15.07.2020

TERMÍN ÚHRADY POPLATKU ZA ODPAD JE PRODLOUŽEN

Odbor životního prostředí a komunálních služeb, MěÚ Hlučín jako správce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů znovu oznamuje, že s ohledem na stávající situaci spojenou s pandemií koronaviru, bude vyměřování nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2020 realizováno až od 1. 11. 2020, tedy že u všech předmětných místních poplatků uhrazených do 31. 10. 2020 nebude účtováno navýšení tohoto poplatku. V praxi to znamená, že lhůta pro zaplacení poplatku je posunuta do 31. 10. 2020.

PROGRAM ANTIVIRUS „A“ SE PRODLOUŽÍ DO KONCE SRPNA
14.07.2020

PROGRAM ANTIVIRUS „A“ SE PRODLOUŽÍ DO KONCE SRPNA

Vláda České republiky schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či  plně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž  důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Antivirus A se prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč.

Slavíme výročí 200 let od postavení kostela sv. Markéty
13.07.2020

Slavíme výročí 200 let od postavení kostela sv. Markéty

Milí farníci, vážení občané města Hlučína a jeho okolí, v tomto roce si připomínáme 200 let od vysvěcení hřbitovního kostela sv. Markéty. Tento chrám je významnou kulturní památkou, nese prvky regionální barokní architektury a je pro nás cenným dokladem řemeslné zručnosti našich předků. Původně dřevěný kostelík založený roku 1538 Kryštofem ze Zvole, kanovníkem v Olomouci, byl pojmenován podle matky zakladatele – Markéty. Kostel zcela shořel při požáru v roce 1802 a byl nahrazen kostelem zděným postaveným v roce 1820. Ani naše generace nezahálí a usiluje o to, aby kostel sv. Markéty vzkvétal nejen po duchovní stránce, ale také po stránce estetické. Podařilo se nám opravit kostelní věž s bání a také interiér kostela prošel několika změnami - opravili jsme varhany, nainstalovali nové jasanové lavice a zrenovovali šest kněžských hrobů. Věřím, že patronka, sv. Markéta, našemu dílu stále žehná, a proto mi dovolte, abych Vám přiblížil život této světice. Sv. Markéta pocházela z Malé Asie a žila asi ve 3. století. Narodila se jako pohanka, ale chůvu měla křesťanskou a ta Markétě pomohla najít cestu ke Kristu. Zůstala víře věrná, neboť věděla, komu uvěřila a sílu čerpala ze svátostí. Snesla zavržení vlastním otcem, který sloužil modlám a o síle pravého Boha svědčila svým mučitelům a všem, kteří ji radili místo na duši myslet na tělo. Nakonec byla sťata. Sv. Markéta se řadí mezi tzv. 14 svatých pomocníků. Tito svatí před smrtí prosili Boha, aby směli pomoci každému, kdo je o to požádá. Markéta se stala patronkou žen při porodu, neboť těsně před svou smrtí slíbila těhotným ženám, že zajistí, aby jejich děti přišly na svět v pořádku, pokud se k ní budou modlit. Dále budou všechna přání splněna tomu, kdo postaví na její počest kostel nebo bude zapalovat svíce. Také je patronkou dívek a panen, kojných a manželek, rolníků a pastýřů, je uctívána jako patronka polních i jiných plodin, při nemocech obličeje a při neplodnosti. Bývá zobrazena se zabitým drakem, což má symbolizovat vítězství dobra nad zlem. Pro mnohé z nás může být sv. Markéta příkladem odvahy, vytrvalosti a pevné vůle. Můžeme být hrdí na to, že si zakladatel zvolil za patronku kostela právě sv. Markétu. Nejen že je ochránkyní žen v požehnaném stavu, ale její křesťanský svátek, 20. červenec, souvisí s přírodním koloběhem. Kolem tohoto data začínaly žně a zemědělci, rolníci, statkáři se modlili právě k sv. Markétě za dobré počasí. A tak, drazí přátelé, nezapomínejme na sv. Markétu, ani v současné době. Náš kostel je místem pro všechny, je místem setkání člověka s Bohem, je místem, bez kterého si nedovedeme město Hlučín představit. Je to odkaz našich předků pro nás i pro další generace. Naše dvousté výročí oslavíme slavnou mší svatou, která se uskuteční v neděli 19. července 2020 v 10:00. Na tuto oslavu jste všichni srdečně zváni.

Petr Rak, farářCarmen zatančí na úřadě
10.07.2020

Carmen zatančí na úřadě

Ve dvoře Městského úřadu Hlučín odehraje skupina Saltatores dvě představení Carmen pod širým nebem. Jde o taneční site-specific projekt, který pracuje s veřejným prostorem a vnáší do něj nové souvislosti. 

NA SLOVÍČKO…
03.07.2020

NA SLOVÍČKO…

Co takhle projednat s vedením města Vaše nápady, podněty, stížnosti na neformální úrovni? Jdeme Vám naproti!

Jsme tu pro vás 5 dní v týdnu v rámci úřadu, ale nově i vždy jednu středu v měsíci v Zámeckém klubu Muzea Hlučínska od 17 hodin. 

Těšíme se na Vás na první setkání 8. 7. 2020!

Za Radu města Hlučína Petra Řezáčová a Pavel Paschek.


Zájezdy pro seniory aneb jedeme poznávat úrodnou Hanou
02.07.2020

Zájezdy pro seniory aneb jedeme poznávat úrodnou Hanou

S ohledem na dění a bezpečnost seniorů, město Hlučín změnilo původní zájezd pro seniory s výjezdem do Polska a pořádá na podzim pro seniory dva poznávací zájezdy. Tématem zájezdu bude úrodná Haná a její historie a konají se ve dnech 8. září a 23. září 2020.

VYJÁDŘETE SE!
01.07.2020

VYJÁDŘETE SE!

Podílejte se na zlepšení služeb obchodní společnosti města Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Poskytnuté údaje pomohou reflektovat aktuální požadavky odběratelů.

Dotazník je možno vyplnit:

- online na webové stránce http://www.vakhlucin.cz/dotaznik

- v zákaznickém centru společnosti, kde bude dotazník k dispozici

Dotazník je možno vyplnit a odevzdat dle Vašich možností nejpozději do 30. září 2020. 

Jedná se o 6 otázek zaměřených na způsob a možnosti placení faktur a zálohových faktur za vodné a stočné.
PEČUJME O VČELY
30.06.2020

PEČUJME O VČELY

Na jaře 2019 byl z rozpočtu města Hlučína zakoupen přístroj Varroa Controller VC03 XLarge, na tlumení výskytu roztočů Varroa ve včelstvech. Přístroj je v majetku města Hlučína a na základě výpůjční smlouvy je přístroj zapůjčen panu Přemyslu Štenclovi. Pan Štencel přístroj půjčuje jednotlivým včelařům na základě Dohody o poskytnutí přístroje ke krátkodobému bezúplatnému užití a protokolu o předání a vrácení přístroje. Léčení tímto přístrojem se provádí hlavně od června do října, a i když je jeho použití časově náročnější než chemické ošetření včelstev (chemie působí 10 sekund, přístroj cca 2 hodiny), je snahou současného vedení města omezování užívání chemie a využívání alternativních zdrojů ochrany přírody. V letošním roce došlo k 40 až 50% úhynům včelstev na Opavsku. Prevence je tedy více než žádoucí, neboť bez včel dochází k devastaci ekosystémů. Pro místní včelaře je zapůjčení přístroje Varroa Controlle zcela zdarma, s možností zajištění generátoru. Samozřejmostí je proškolení panem Štenclem, kterého je možné kontaktovat na telefonním čísle 605 282 254 či emailu stencel@email.cz.


Jsme parťáci
11.06.2020

Jsme parťáci

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Na Hraně je v Hlučíně provozováno organizací Elim Opava o.p.s. už desátým rokem. Jde o sociální službu v blízkosti autobusového nádraží, v přízemí budovy technických služeb, která je otevírána každý všední den od 14:00 do 18:00 hodin.

Mistrovství Evropy žen ve fotbale získalo záštitu
09.06.2020

Mistrovství Evropy žen ve fotbale získalo záštitu

Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo na svém 13. zasedání dne 29. 4. 2020 o vydání Prohlášení hostitelského města v záležitosti organizace závěrečného turnaje Mistrovství Evropy žen ve fotbale v kategorii do 19 let na území města Hlučína v roce 2022. Fotbalová asociace České republiky bude v roce 2022 pořádat ve třech městech ČR závěrečný turnaj ME žen ve fotbale v  kategorii do 19 let pořádaný organizací UEFA. Fotbalový klub FC Hlučín a.s. byl předběžně vybrán jako jeden z uvedených třech pořadatelských klubů.

Ukončení omezení dopravy
26.05.2020

Ukončení omezení dopravy

V pondělí 25. 5. 2020 bylo ukončeno omezení prázdninového provozu příměstských autobusů, ke kterému došlo z důvodu omezení školní docházky v souvislosti s koronavirem.

novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 105 starší
load