Aktuality

Slovo velikonoční
12.04.2020

Slovo velikonoční

Drazí přátelé, bratři a sestry, pohled do zimní přírody v nás vyvolává otázky: rozkvete znovu zasněžená louka, rozpučí zase ojíněný strom? Jarní zápas života se smrtí je úchvatný. V srdci každého člověka probudí naději, vidí-li první jehnědy, zlatý déšť nebo pampelišku. Podobné otázky si kladli apoštolové po Kristově ukřižování: vstane opravdu z mrtvých, nezůstaneme sami uzavření v nejistotě? Stejně jako jarní příroda vybojovala zápas se zimou, stejně tak zvítězil Kristus v boji se smrtí. A v tom je naše naděje a velká radost. Velikonoce jsou vyvrcholením církevního roku. Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná tzv. Svatý týden. Označení „květná“ připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, kdy ho zástupy nadšeně vítaly a mávaly ratolestmi. Při bohoslužbách této neděle se poprvé čtou „pašije“ - texty evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista. Poslední dny postní doby mají název „Svatý týden“. Jsou obecně věnovány památce Ježíšova utrpení - to je však jen jeden pól velikonočního tajemství. Celistvé poselství Velikonoc je obsaženo v tom, že Kristovo utrpení má svůj cíl v Ježíšově zmrtvýchvstání a ve vykoupení člověka.Vrcholem a středem liturgie křesťanů je slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. Slavnost Velikonoc je tak tvořena Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Nedělí zmrtvýchvstání. A Velikonoce říkají ještě něco: „Nejen Boží láska, která se zjevila v Ježíši, je silnější než smrt. Také naše pravá lidská láska, ta mezi otcem a synem, mezi mužem a ženou, mezi dětmi a rodiči, je silnější než smrt. To, co nyní z lásky prožívám, mou lásku k tobě a tvou ke mně, smrtí nevyhasne, nýbrž ji přetrvá“. To je ono útěšné poselství, které slavíme na Velikonoce. Svatý Jan Pavel II. řekl: „Existuje Někdo, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti. A tento někdo je Láska. Mějme právě o Velikonocích svá srdce otevřená Lásce, druhým lidem, naslouchejme tomu, co nám říká Vzkříšený Kristus. 

Petr Rak, duchovní správce hlučínské farnosti
Klub paličkované krajky rád přivítá nové členy
10.04.2020

Klub paličkované krajky rád přivítá nové členy

Deset let se překulilo v sedmnáct, paličkářky se věnují babičkovským povinnostem, mají náročná povolání nebo jim jejich nemoc nedovoluje dále proplétat nitky na bubnu. Proto současné členky hledají nové kolegyně a kamarádky do svého týmu. Pokud máte zájem přidat se ke čtvrtečnímu setkávání v Kulturním domě v Hlučíně, přijďte, začínáme vždy v 15 hodin.

Ořezy jmelí probíhají letos velice intenzivně
08.04.2020

Ořezy jmelí probíhají letos velice intenzivně

Město Hlučín od počátku roku zahájilo masivní likvidaci jmelí bílého na stromech, které rostou na pozemcích města. Na celém Hlučínsku jsou touto parazitickou rostlinou napadeny tisíce stromů. 


O lidi dobré vůle není v Hlučíně nouze
06.04.2020

O lidi dobré vůle není v Hlučíně nouze

Obrovská vlna solidarity se opět projevila mezi občany města Hlučína. Tentokráte nešlo o finanční příspěvek na náš veřejný účet pro hendikepované děti ve městě, na který stále můžeme přispívat, ale nyní jsme pomáhali dokonce za hranicemi našeho státu či kontinentu. Jednalo se o tzv. „Batůžkový projekt“ v rámci organizace Mary´s Meals, ve kterém jsou děti z celého světa zapojeny do sběru batůžků pro kamarády v africké Malawi. První, kdo přišel v Hlučíně s myšlenkou podpořit tento unikátní celosvětový sociální projekt, byla studentka Anežka Chrástecká. Podařilo se jí nadchnout další lidi pro tuto myšlenku, a tak z její iniciativy došlo k organizovanému sběru batůžků v hlučínské farnosti. Celý leden a únor nosili místní farníci do kostela batůžky, které byly naplněny dle předloženého seznamu. Celkem se tak podařilo sesbírat více než osmdesát batůžků. Následně se do sběru zapojily také děti ze ZŠ Miroslava Tyrše a ZŠ Hornické, kterým se společně podařilo dát dohromady přes šedesát batůžků. V Hlučíně se však do celé akce nezapojily pouze děti. Aby se totiž mohly batůžky poslat na uvedenou adresu, bylo zapotřebí vše řádně překontrolovat a případně doplnit předepsaný obsah. K tomu ochotně vypomohli členové z klubů seniorů v Hlučíně a v Bobrovníkách, kteří obsah batůžků poctivě překontrolovali a sepsali seznam chybějících věcí. A v tu chvíli se do akce zapojili téměř všichni zaměstnanci městského úřadu. Nosili mýdla, oblečení, ručníky, pravítka, pouzdra… Zkrátka vše, co bylo zapotřebí. Poté, co se podařilo batůžky zkompletovat, byly odvezeny na Biskupské gymnázium v Ostravě, odkud už poputují dále do Afriky. Po odeslání batohů zůstaly ještě na úřadě plné krabice věcí, které do batůžků nepatřily nebo přebývaly, jako třeba fixy, nůžky, hračky, ale také spousta pastelek, sešitů, bloků a oblečení. To vše pak sociální odbor dále poskytne potřebným. Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili, přijali tuto výzvu a nabídli svůj volný čas a své nadšení pro dobrou věc.


Co sadit v dubnu? Hmyzosnubné rostliny!
05.04.2020

Co sadit v dubnu? Hmyzosnubné rostliny!

Nyní vrcholí doba výsadby všeho druhu. Otázkou je, jestli je některá zeleň přínosnější pro životní prostředí než jiná. A odpověď je jednoduchá - ano je.

Slovo starosty
31.03.2020

Slovo starosty

Milí spoluobčané,

  celý březen se nesl ve znamení boje proti šířícímu se koronaviru. Tento boj nám všem způsobuje nemalé potíže, spojené s rušením kulturních, sportovních či společenských akcí. Touto cestou bych rád poděkoval organizátorům i účinkujícím zrušených akcí za jejich snahu. Snad ji všichni oceníme v budoucnu při obnovených představeních. Budete o nich včas informováni na sociálních sítích.

  Ač to mnozí z vás berou těžce, nařízení vlády, která byla či jsou v platnosti, jsou nutná a potřebná!!! Jen velkou disciplínou a osobní odpovědností každého z nás dokážeme šíření této nákazy zastavit.
Určitě to není pro nikoho z nás jednoduché. Proto jsem velmi rád, že se i v našem městě našli lidé, kteří nezištně pomáhali svému okolí, ať už s donáškou nákupů či šitím textilních roušek. Například zaměstnankyně Domova pod Vinnou horou chodily do práce o hodinu dříve a šily roušky pro naše Technické služby a pro policisty MP i PČR. Velké díky všem.

  Opatření se dotkla i našeho úřadu, ale snažili jsme se zajistit  fungování všech odborů bez zbytečných negativních důsledků pro občany. Od půlky března jsme pro zhruba 50 příslušníků Armády ČR, kteří byli povoláni k ostraze hranic, zajišťovali ve sportovní hale ubytování. Paradoxně tak tito vojáci pomohli některým restauracím udržet provoz ve svých kuchyních a zmírnit tak následky nařízení naší vlády. Bohužel se ale opakovaně objevovaly případy porušování tohoto nařízení, ale to je snad už naše národní vlastnost. Právě i z tohoto důvodu došlo k uzavření areálu jezera, protože mnozí z nás si asi neuvědomují, jak závažným obdobím procházíme!!!

  Kdo měl v celé situaci kolem opatření ke koronaviru asi jako jediný radost, tak to jistě byly děti a studenti škol. Mít navíc pár týdnů prázdnin je určitě super. Hned jsem si vzpomněl na rok 1979, kdy byly v důsledku silných mrazů vyhlášeny tzv. uhelné prázdniny od 8. ledna do 29. ledna. Doufám, že  žáci a studenti našich škol využili ten náhlý volný čas smysluplně. Dostat se totiž zpátky do koloběhu každodenních povinností je vždycky obtížnější než je zrušit.

  A teď něco veselejšího. Možná jste si mnozí z vás při procházkách městem všimli, že na různých místech vyrašily v trávě krokusy a další jarní květiny. Velkou část těchto květin zasadili na podzim pracovníci Technických služeb, ale také svou ruku k dílu přidali občané a třeba i žáci našich škol. Moc jim všem děkuji a věřím, že si tak tyto děti budou výsledků své práce více vážit.

  Přeji nám všem v této nelehké době mnoho zdraví a hodně sil. Krásné Velikonoce.

Pavel Paschek, starosta


Mimořádná okamžitá pomoc od Úřadu práce ČR
27.03.2020

Mimořádná okamžitá pomoc od Úřadu práce ČR

Úřad práce ČR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). „Jak o ni žádat a co je nutné Úřadu práce ČR doložit?“ to je otázka, na kterou v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji. Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout.

DĚTSKÁ REHABILITACE JE NOMINOVÁNA NA CENU HEJTMANA
25.03.2020

DĚTSKÁ REHABILITACE JE NOMINOVÁNA NA CENU HEJTMANA

Hejtman MSK spolu s Radou kvality ČR každoročně vyhlašují „Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“.
Cílem soutěže je ocenit organizace, firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na poli společenské odpovědnosti organizací. Rada města Hlučína rozhodla navrhnout na Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost - veřejný sektor - Dětskou rehabilitaci, příspěvkovou organizaci města.
Ta je ojedinělým zařízením pro děti s širokým spektrem postižení fungující v podmínkách malého města, jehož hlavní devízou je propojení intenzivních rehabilitací s poskytováním zdravotně výchovné péče, ambulantních sociálních služeb v rámci denního stacionáře. Na práci s hendikepovanými dětmi se specializuje již více než 25 let a zájem o nabízené služby je z řad veřejnosti dlouhodobý.

JE TO NA VÁS! Termín pro podávání nápadů je prodloužen
20.03.2020

JE TO NA VÁS! Termín pro podávání nápadů je prodloužen

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí krizových opatření vládou ČR, Rada města Hlučína na svém 44. zasedání dne 16. 3. 2020 schválila změnu výzvy a zásad k podávání návrhu v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2020. Změny se týkají pouze termínů. Původně se měly nápady podávat do 31. 3. 2020. Jelikož celý proces získání podpory vyžaduje zapojení širšího okruhu občanů je termín z výše uvedených důvodů prodloužen do 31. 5. 2020. S tím souvisí i odložení dalších termínů. Vše najdete na webových stránkách města Hlučína v liště „Participativní rozpočet“, nebo prokliknutím ikony „Zdravé město“.


novější1 [...] 20 [...] 34 35 36 37 38 39 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 starší
load