Zásady pro nakládání s nemovitostmi

Zásady Města Hlučína pro nakládání s nemovitostmi
 
Schváleno usnesením Zastupitelstva města Hlučína č 4/6b) ze dne 10 3. 2015.
 
Účinnost od 11.3.2015
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1) Zásady Města Hlučína pro nakládání s nemovitostmi (dále jen „Zásady“) stanoví postup při nakládání s nemovitostmi dle níže uvedených ustanovení.
2) Nemovitostmi pro účely těchto zásad se rozumí pozemky, budovy, jednotky vymezené podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, to vše evidované v katastru nemovitostí, a dále nemovitosti, které se dle zvláštního právního předpisu v katastru nemovitostí neevidují.
3) V souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku obce rozhoduje zastupitelstvo obce.
4) Tyto zásady řeší následující nakládání s nemovitostmi:
· prodej nemovitostí v majetku města,
· směna,
· nabývání nemovitostí do majetku města.
5) Na ostatní způsoby nakládání s nemovitostmi, které nejsou vymezeny v odst. 4) tohoto článku se Zásady nevztahují a budou řešeny samostatnými materiály.
 
 
 
Čl. II.
Obecná ustanovení
 
1) Při nakládání s nemovitostmi dle čl. I. odst. 4) odbor městského majetku připraví návrh ceny dotčených nemovitostí, který bude součtem ceny dle znaleckého posudku a přímých nákladů spojených s prodejem nemovitosti (tj. ceny za vypracování znaleckého posudku, ceny geometrického plánu, případného odvodu daně apod.). Takto stanovená cena je pro potřeby těchto zásad nazvána cenou navrženou.
 
2) V případě:
- návrhu prodeje nemovitosti z majetku města za cenu nižší než je cena navržená,
- nabytí nemovitosti do majetku města za cenu vyšší než je cena navržená,
- návrhu finančního vyrovnání v případě směny nemovitostí, které neodpovídá rozdílu navržených cen,
zpracuje návrh usnesení orgánu města, jímž má být rozhodnuto o nakládání s příslušnými nemovitostmi, včetně odůvodnění navrhovaného usnesení ten, kdo takový prodej či nabytí nebo směnu nemovitostí navrhuje. Součástí odůvodnění usnesení musí být zdůvodnění navrhované ceny (finančního vyrovnání). Návrh usnesení a jeho odůvodnění musí být v souladu s příslušnými právními předpisy.
3) O konečné výši kupní ceny a konečné výši finančního vyrovnání při směně nemovitostí rozhoduje zastupitelstvo města. Konečná výše kupní ceny a konečná výše finančního vyrovnání nemusí odpovídat navržené ceně.
4) Po rozhodnutí zastupitelstva města musí být uzavřena smlouva dle přijatého usnesení v termínu do 60 dnů od data rozhodnutí. Jestliže smlouva nebude v uvedeném termínu uzavřena, bude předložena nejbližšímu zasedání zastupitelstva města informace
s návrhem dalšího řešení.
 
 
 
Čl. III.
Záměr
 
1) O záměru a formě prodeje nemovitosti nebo o záměru směny nemovitostí rozhodne rada města.
2) Nedoporučí-li rada města záměr prodeje nebo směny nemovitosti, bude tento záměr předložen zastupitelstvu města k rozhodnutí.
3) Dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se na nabývání nemovitostí do majetku města povinnost zveřejnění záměru nevztahuje.
4) U prodejů nemovitostí z majetku města formou výběrového řízení stanoví rada města minimální cenu pro podávání nabídek, která bude vycházet z ceny navržené (ust. čl. II. odst. 1.). V případě stanovení nižší minimální ceny bude postupováno dle ust. čl. II.
odst. 2).
Rada města současně s rozhodnutím o záměru prodeje formou výběrového řízení rozhodne i o termínu ukončení podávání nabídek a o složení komise pro otevírání obálek.
5) Při prodeji pozemků určených k zástavbě může rada města podmínit prodej sjednáním předkupního práva věcného pro město. Tato skutečnost bude uvedena v záměru prodeje.
Standardní podmínky předkupního práva věcného v souladu s těmito zásadami:
· cena pozemku nabývaného na základě předkupního práva bude maximálně ve výši, která je rovna ceně, za kterou byl pozemek městem prodán,
· případné stavby či jejich části nebo terénní úpravy apod. realizované na předmětném pozemku budou oceněny znaleckým posudkem a za maximálně tuto cenu mohou být nabyty zpět do majetku města, a to pouze v případech, kdy o jejich nabytí rozhodne zastupitelstvo města.
6) Na základě rozhodnutí rady, případně zastupitelstva města bude zveřejněn záměr, který bude u prodejů formou výběrového řízení obsahovat:
· název výběrového řízení,
· označení prodávané nemovitosti údaji dle zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), podmínky jejího prodeje a kritéria výběru zájemce,
· stanovení minimální ceny pro podání nabídky,
· požadavek bezdlužnosti žadatele vůči městu Hlučínu,
· termín ukončení podávání nabídek.
 
 
Čl. IV.
Formy prodeje nemovitostí
 
a) Prodej nemovitostí bez výběrového řízení
 
1) Jedná o následující případy:
· Zájemce je spoluvlastníkem prodávaných nemovitostí,
· Zájemce je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby na prodávaném pozemku,
· Zájemce je vlastníkem nebo spoluvlastníkem pozemku pod prodávanou nemovitostí (stavbou),
· Zájemce je organizační složkou státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
· Zájemcem je Moravskoslezský kraj či jeho organizace,
· Zřizovatelem zájemce je město Hlučín,
· Prodávaná nemovitost bezprostředně navazuje na nemovitost zájemce a tvoří s ní logický či funkční celek nebo umožňuje přístup k nemovitosti zájemce,
· Způsob prodeje bez výběrového řízení může být použit v případě, kdy je prodávaná nemovitost dlouhodobě, tj. nad 5 let pronajata zájemci, který v průběhu trvání nájemního vztahu neporušil platební morálku nebo další ustanovení nájemní smlouvy. O této formě prodeje rozhodne rada města.
 
 
b) Prodej nemovitostí na základě výběrového řízení:
 
1) Prodej nemovitostí, které nesplňují ustanovení článku IV. a), 1) bude realizován formou výběrového řízení - obálkovou metodou (postup uveden v čl. VII.).
 
 
c) Prodej jednotek podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, stávajícím nájemcům (byty).
 
1) Při prodeji jednotek stávajícím nájemcům bude postupováno dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2) Kupní cena jednotky je splatná ve lhůtě do 90 dnů od uzavření smlouvy o prodeji jednotky s tím, že podání návrhu na vklad bude provedeno do 15 dnů po připsání částky za prodej bytové jednotky na účet města.
3) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny může město odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí a nároku kupujícího na náhradu škody.
4) V odůvodněných případech může zastupitelstvo města na základě žádosti kupujícího rozhodnout o úhradě kupní ceny formou splátek tak, že 50% kupní ceny bude uhrazeno ve lhůtě splatnosti dle bodu 2) a zbývající část kupní ceny bude hrazena formou měsíčních splátek po dobu maximálně 60 měsíců. Jednotlivá měsíční splátka bude navýšena o 4% p.a.. V tomto případě bude uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva na dotčenou jednotku.
 
 
d) Prodej uvolněných jednotek podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, (byty).
 
1) Prodej uvolněných jednotek bude realizován na základě výběrového řízení obálkovou metodou. (postup uveden v čl. VII.).
 
 
Čl. V.
Směna nemovitostí
1) Směna nemovitostí se realizuje v odůvodněných případech, kdy město má na základě směny možnost získat požadované nemovitosti do svého majetku.
2) Odbor městského majetku nechá zhotovit stejným znalcem posudky směňovaných nemovitostí.
3) Směna může být realizována jak bez, tak s finančním vyrovnáním. Výše finančního vyrovnání je smluvní a vychází ze znaleckých posudků směňovaných nemovitostí, nákladů na jejich zhotovení a ostatních přímých nákladů spojených se směnou nemovitostí. U finančního vyrovnání, které neodpovídá rozdílu navržených cen, bude postupováno dle čl. II. odst. 2).
4) Navrhovatel směny zdůvodní potřebu směny nemovitostí.
 
 
Čl. VI.
Nabývání nemovitostí do majetku města
 
1) Nabývání nemovitostí se realizuje v odůvodněných případech, kdy město má možnost získat požadované nemovitosti do svého majetku.
2) Nabývání nemovitostí může být realizováno bezúplatně nebo za finanční úhradu. Výše finanční úhrady je smluvní. Odbor městského majetku zpracuje návrh ceny, která bude součtem ceny dle znaleckého posudku a přímých nákladů spojených s prodejem nemovitosti (tj. ceny za vypracování znaleckého posudku, ceny geometrického plánu, případného odvodu daně apod.). V případě stanovení vyšší ceny, než je cena navržená, bude postupováno dle čl. II. odst. 2).
 
 
Čl. VII.
Postup při realizaci výběrového řízení formou obálkové metody
1) Výběr nejvhodnějšího zájemce se realizuje výběrovým řízením – tzv. obálkovou metodou.
2) Rada města stanoví minimální nabídkovou cenu, která vychází z ceny navržené. V případě stanovení nižší minimální ceny bude postupováno dle čl. II. odst. 2).
3) Zájemcem se dále pro účely těchto Zásad rozumí právnická nebo fyzická osoba, která podá nabídku v rámci výběrového řízení.
4) Záměr města spolu s  kritérii pro výběr zájemce (nabízená kupní cena, dále např. využití nemovitostí apod.) bude zveřejněn na úřední desce městského úřadu.
5) Nabídka zájemce v českém jazyce musí obsahovat tyto údaje:
 
· identifikace zájemce,
fyzická osoba:
 - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, kontakt (např. telefon,
e-mail),
podnikající fyzická osoba:
- jméno, příjmení, sídlo, IČ, adresa trvalého pobytu, rodné číslo kontakt (např. telefon, e-mail),
právnická osoba:
 - název, sídlo, IČ, kontakt (např. telefon, e-mail), doloží úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.
 
· nabízená kupní cena v Kč,
· zamýšlený způsob využití nemovitosti,
· čestné prohlášení zájemce, že dle platných právních předpisů má právo nabývat v České republice nemovitosti,
· doložení bezdlužnosti zájemce vůči Městu Hlučínu,
· ostatní skutečnosti odpovídající stanoveným kritériím pro výběr zájemce,
· vyjádření souhlasu s podmínkami převodu,
· podpis zájemce.
 
6) Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené textem „Výběrové řízení – neotvírat “ a názvem výběrového řízení ve stanoveném termínu na podatelnu MěÚ Hlučín. Nabídky podané po stanoveném termínu budou z výběrového řízení vyřazeny.
7) V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny požadované údaje nebo bude chybně označena, bude vyřazena z výběrového řízení. Tato skutečnost bude uvedena v zápisu z otevírání obálek.
8) Komise může doporučit radě města, aby zájemce byl vyzván k upřesnění údajů své nabídky.
9) Současně s návrhem záměru rada města rozhodne i o složení pětičlenné komise pro otevírání obálek a o termínu otevírání obálek. Rada města stanoví 5 členů komise, z toho 3 členové budou členy zastupitelstva města a 2 členové zaměstnanci příslušného odboru městského úřadu. Za každého člena komise bude stanoven jeho náhradník. Tato komise, po doručení všech nabídek, zkontroluje neporušenost obálek, otevře obálky, zhodnotí správnost a úplnost nabídek a připraví Zápis z otevírání obálek, který bude přiložen k materiálům pro projednání výběrového řízení orgánům města.
10) Zápis z jednání komise pro otevírání obálek musí obsahovat:
 
  • název výběrového řízení,
  • jméno a příjmení jednotlivých členů komise, datum a místo jednání komise,
  • seznam zájemců,
  • údaje o úplnosti jednotlivých nabídek, nabízenou kupní cenu u jednotlivých zájemců,
  • pořadí zájemců dle zveřejněných podmínek výběru,
  • soupis vyřazených nabídek se zdůvodněním jejich vyřazení,
  • doporučení pro orgány města,
  • podpisy členů komise.
11) Hlavním kritériem pro výběr zájemce je nabízená kupní cena. Při výběrovém řízení, ve kterém byly radou města stanoveny další kritéria pro výběr zájemce jako např. využití nemovitostí, platby apod., bude přihlíženo ke kvalitě plnění stanovených kriterií.
12) Rada města může stanovit podmínky výběru zájemce v pořadí tak, že nabízená kupní cena nebude hlavním kritériem.
13) V případě, že město obdrží dvě nebo více nabídek na koupi nemovitosti se stejnou nejvyšší nabídnutou kupní cenou a nerozhodne dle dalších kritérií, vyzve rada města všechny zájemce s nejvyšší nabídnutou kupní cenu, aby učinili další nabídku, která bude vyšší, než byla jimi původně nabízená kupní cena. Ve výzvě bude uveden termín
a způsob podání dalších nabídek.
14) V případě, že výběrové řízení proběhne neúspěšně, tj. nebude podána žádná nabídka nebo nikdo ze zájemců nesplní požadované podmínky, rada města může:
  • upravit požadované podmínky (např. snížit hranici minimální nabídkové kupní ceny pro opakované výběrové řízení apod.),
  • zrušit záměr prodeje a rozhodnout o jiném záměru využití nebo o záměru jiného způsobu převodu nemovitosti.
 
 Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
 
O přijetí těchto Zásad bylo rozhodnuto na 4. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, konaném dne 10. března 2015 usnesením č. 4/6b).
Tímto rozhodnutím se současně ruší Zásady postupu při převodu nemovitostí z majetku města Hlučína, o kterých rozhodlo 6. Zasedání Zastupitelstva města Hlučína dne 19.4.2011, usnesení č. 6/8p) a Zásady postupu při prodeji bytových jednotek, o kterých bylo rozhodnuto na 29. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, konaném  dne 14. 1. 2010, usnesení č. 29/3b).
 
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem rozhodnutí zastupitelstva města.
Vytvořeno 20.4.2011 | přečteno 1673x
load