Zásady pro postup při pronájmu městských bytů

Zásady pro postup při pronájmu městských bytů
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických práv a práv pronajímatele bytů, vlastnicky patřících Městu Hlučínu.
 
Čl. II.
Předmět
 
1. Tyto zásady stanoví postup při přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv k bytům, které jsou v majetku Města Hlučína a s nimiž hospodaří pověřený odbor Městského úřadu Hlučín, kterým je odbor investic a správy městského majetku (dále jen  „OIaSMM“).
 
2. OIaSMM vede seznam všech bytů ve vlastnictví Města Hlučína. Na základě rozhodnutí Rady města Hlučína uzavírá nájemní smlouvy na tyto byty. Uvolněné byty způsobilé k řádnému užívání jsou OIaSMM neprodleně řešeny.
 
 
Čl. III.
Rozdělení bytů  
 
Byty v majetku Města Hlučína se dělí do 5 skupin, a to:
1. byty o velikosti 1 + 1
2. byty o velikosti 2 + 1 a větší
3. byty pro seniory a zdravotně postižené občany (I. + II. NP domu 1.máje 852/1)
4. byty se sníženou kvalitou (Opavská 23, Hrnčířská 3,5)
5. byty, na které město obdrželo státní dotaci (půdní vestavby)
 
 
Čl. IV.
Postup při přidělování bytů
 
1. V případě, že se uvolní byt ve vlastnictví Města Hlučína, daný byt se přiřadí k určité skupině dle výše uvedených skupin.
 
1.1Uvolnění standardního bytu 1 + 1 (mimo byty v I. a II. podlaží 1.máje 852/1, byty na Hrnčířská 3,5, Opavská 23 a byty postavené za podpory státní dotace).
 
Na uvolněné byty je veden pořadník. Přidělení bytů žadatelům z pořadníku bylo schváleno Radou města Hlučína dne 20.6.2011 pod bodem 20/3f a dne 21.11.2011 pod bodem 32/7b. Noví žadatelé o byt se do pořadníku již nezapisují.
 
Po přidělení bytů schváleným žadatelům z pořadníku se bude u těchto bytů postupovat dle čl. IV, bodu 1.2 těchto zásad.
 
1.2Uvolnění bytu 2 + 1 a větší a 1 + 1 (po vyčerpání pořadníku dle bodu 1.1 tohoto článku zásad).
OIaSMM zveřejní na základě rozhodnutí Rady města Hlučína záměr pronájmu bytu, a to na úřední desce MěÚ Hlučín a na webu Města Hlučína. V této nabídce bude uvedena adresa a velikost bytu a podmínka nabídky minimálního nájemného za 1 m2, kterou stanoví rada města. Rada města jmenuje minimálně tříčlennou pracovní skupinu pro otevírání obálek složenou zpravidla z členů zastupitelstva města doplněnou o zaměstnance města, případně další osoby. Po zveřejnění záměru pronájmu bytu bude následovat výběrové řízení dle stanovených podmínek radou města. Pracovní skupina zkontroluje neporušenost obálek, otevře obálky, zkontroluje správnost a úplnost nabídek a provede vyhodnocení nabídek. Výsledky výběrového řízení budou předloženy ke konečnému rozhodnutí Radě města Hlučína.
 
1.3Uvolnění bytu v I. a II. podlaží domu 1.máje 852/1.
OIaSMM vede evidenci žádatelů o byty v I. a II. NP domu 1. máje 852/1. OIaSMM předloží Sociální komisi písemné žádosti, které odbor na daný byt obdržel. Sociální komise prověří všechny tyto žadatele a doporučí Radě města Hlučína určitého žadatele. Následně Rada města Hlučína rozhodne o přidělení bytu. Zbylé písemné žádosti budou vyřazeny z evidence a tato skutečnost bude žadatelům písemně oznámena. Pokud není v evidenci OIaSMM žádná žádost, postupuje se podle bodu 1.2 tohoto článku.
 
1.4Byty se sníženou kvalitou (Opavská 23, Hrnčířská 3,5).
OIaSMM vede evidenci žadatelů o byty se sníženou kvalitou. OIaSMM předloží Sociální komisi MěÚ Hlučín písemné žádosti, které odbor na daný byt obdržel. Sociální komise prověří všechny tyto žadatele a doporučí Radě města Hlučína určitého žadatele. Následně Rada města Hlučína rozhodne o přidělení bytu. Zbylé písemné žádosti budou vyřazeny z evidence a tato skutečnost bude žadatelům písemně oznámena. Pokud není v evidenci OIaSMM žádná žadost, postupuje se podle bodu 1.2 tohoto článku.
 
1.5Byty, na které město obdrželo státní dotaci (půdní vestavby).
 
OIaSMM zveřejní na základě rozhodnutí Rady města Hlučína záměr pronájmu bytu, a to na úřední desce Městského úřadu Hlučín a na webu Města Hlučína. V této nabídce bude uvedena adresa a velikost bytu a podmínka nabídky kauce na byt s určenou minimální nabídkou kauce, která bude nájemci vrácena po případném ukončení nájmu. Kauci nebude možno použít na úhradu dlužného nájemného během trvání nájemní smlouvy. Kauci bude možno použít až při vrácení bytu na úhradu případného dlužného nájemného, nebo případných oprav bytu při vrácení. Rada města jmenuje minimálně tříčlennou pracovní skupinu pro otevírání obálek složenou zpravidla z členů zastupitelstva města doplněnou o zaměstnance města, případně další osoby. Po zveřejnění záměru pronájmu bytu bude následovat výběrové řízení dle stanovených podmínek radou města. Pracovní skupina zkontroluje neporušenost obálek, otevře obálky, zkontroluje správnost a úplnost nabídek a provede vyhodnocení nabídek. Výsledky výběrového řízení budou předloženy ke konečnému rozhodnutí Radě města Hlučína.
 
2. V mimořádných a odůvodněných případech může Rada města Hlučína rozhodnout o přednostním přidělení bytu mimo pravidla určené těmito zásadami.
 
 
Čl. V.
Uzavření nájemní smlouvy
 
1. Nájemní smlouvu na byt uzavře s žadatelem pověřený zaměstnanec Města Hlučína.
 
2. Nájemní smlouva na byt se uzavírá na dobu určitou 1 roku. V případě plnění práv a povinností ze strany nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy a obecně platných právních předpisů bude nájemní vztah, vzniklý na základě uzavřené nájemní smlouvy, dále pokračovat vždy na dobu 1 roku, tj. nájemní smlouva bude prodloužena o dobu jednoho roku.
 
3. Žadatel schválený Radou města Hlučína k přidělení bytu bude vyzván k uzavření nájemní smlouvy na předmětný byt, a to ve lhůtě 14. dnů ode dne doručení výzvy.
 
4. V případě, že přes prokazatelné doručení písemného uvědomění schválený žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 14. dnů ode dne doručení výzvy, a Rada města Hlučína neurčila pořadí žadatelů, bude se celý proces přidělení bytu opakovat.
 
5. V případě, že přes prokazatelné doručení písemného uvědomění schválený žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 14. dnů ode dne doručení výzvy, a Rada města Hlučína určila pořadí žadatelů, bude vyzván k uzavření smlouvy na předmětný byt žadatel, který se umístil v pořadí na druhém místě. V případě, že přes prokazatelné doručení písemného uvědomění neuzavře ani žadatel, který se umístil v pořadí na druhém místě nájemní smlouvu do 14. dnů ode dne doručení výzvy, bude vyzván k uzavření smlouvy žadatel, který se umístil v pořadí na třetím místě. Pokud přes prokazatelné doručení písemného uvědomění neuzavře ani žadatel, který se umístil v pořadí na třetím místě, nájemní smlouvu do 14. dnů ode dne doručení výzvy, bude se celý proces přidělení bytu opakovat.
 
 
Čl. VI.
Výměna bytů
1. Dohoda o výměně bytů mezi nájemci musí být písemná. Na základě této dohody nájemci vstupují do práv a povinností vyplývajících z uzavřených nájemní smluv.
2. Souhlas s dohodou o výměně bytů za pronajímatele uděluje Rada města Hlučína.
Č1. VII.
Odevzdání bytu

1. V případě vystěhování sepíše nájemce na OIaSMM s pověřeným pracovníkem Dohodu o ukončení nájmu, kde bude uveden konkrétní den, kdy bude byt fyzicky odevzdán. Klíče od bytu převezme technik OIaSMM na základě kontroly bytu a sepsání případných závad.

2. Jestliže nájemce zemře a nájem dle Občanského zákoníku nepřejde na jinou osobu, OIaSMM kontaktuje případné dědice a požádá je o vyklizení bytu a vrácení městu. V případě, že byt nebude dobrovolně vyklizen dědici, bude kontaktován notář, který vede dědické řízení.
 
3.  Jestliže nájemce trvale opustí společnou domácnost, jsou po trvalém opuštění domácnosti nájemcem ostatní osoby povinné vyklidit a odevzdat byt OIaSMM do 2 měsíců od opuštění společné domácnosti nájemcem, pokud neprokážou přechod nájmu dle ustanovení Občanského zákoníku. Pokud nebude byt odevzdán ve výše uvedené lhůtě, bude dána žaloba k soudu na vyklizení bytu.
Čl. VIII.
Přechod nájmu bytu
 
1. K přechodu nájmu bytu dojde pouze po splnění podmínek uvedených v Občanském zákoníku.
2. Ve sporných případech o přechodu nájmu rozhodne Rada města Hlučína.
 
 
Čl. IX.
Podnájem bytu
 
1. Nájemce, který ze závažných důvodů nemůže užívat byt (dlouhodobý pobyt v léčebném zařízení, pobyt u jiné osoby z důvodů dlouhodobé nemoci, studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí, výkon trestu apod.), může byt na základě rozhodnutí Rady města Hlučína přenechat jinému do podnájmu za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:
 
a. v žádosti bude uveden důvod, pro který nelze byt přechodně užívat, důvod bude doložen,
b. pří1ohou žádosti bude návrh písemné podnájemní smlouvy,
c. na bytě nebudou pohledávky.
 
2. V případě, že nájemce dá byt nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, může mu být dána výpověď d1e ustanovení § 711, odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku.
Čl. X.
Závěrečná ustanovení
 
1. Tyto Zásady pro postup při pronájmu městských bytů byly schváleny na základě usnesení Rady města Hlučína pod bodem č. 47/5a) ze dne 4.6.2012.
 
2. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 4.6.2012.
Vytvořeno 12.6.2012 | přečteno 4481x
load