Nezhoršujme si kvalitu ovzduší v našem městě

Nejhorší situace je právě v zimním období, kdy přichází topná sezóna a časté inverze. Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji je způsobeno nejen velkými zdroji znečištění ovzduší Ostravské aglomerace a dálkovými přenosy emisí z Polska, ale podstatnou měrou i malými zdroji znečištění ovzduší - lokálními topeništi.

Od podzimu nastalo v našem regionu opět  výrazné zhoršení znečištění ovzduší.  Ze všech zpráv o stavu životního prostředí bohužel zcela jednoznačně vyplývá, že i přes regulaci největších zdrojů znečištění, se stav našeho ovzduší zatím určitě nezlepšuje.
Nejhorší situace je právě v zimním období, kdy přichází topná sezóna a časté inverze. Znečištění ovzduší  v Moravskoslezském kraji je způsobeno nejen velkými zdroji znečištění ovzduší Ostravské aglomerace a dálkovými přenosy emisí z Polska, ale podstatnou měrou  i malými  zdroji znečištění ovzduší – lokálními topeništi. V době inverze se v ovzduší  výrazně zvyšují zejména  emise tuhé (polétavý prach), emise oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusíku (NOx)  a oxidu uhelnatého (CO). V důsledku  cen zemního plynu a elektrické energie se část domácností opět vrátila, buď zcela nebo částečně, od ekologicky šetrného topení, k topení pevnými palivy nebo dokonce uhelnými kaly.  A bohužel nejen to – někteří občané zcela bezohledně a trestuhodně spalují dokonce i  odpady – plasty, igelity, PET lahve, lakované dřevo, dřevotřísku, textil apod. V Hlučíně má každý občan možnost a podle obecně závazné vyhlášky i povinnost, odpady třídit a v žádném případě je nespalovat. Přesto je někdo  schopný do kotle hodit doslova vše. Ať už se tak děje z lenosti, bezohlednosti nebo nevědomosti, výsledek je stejný – další zhoršení stavu ovzduší. Nedokonalým spalováním v kotlích na pevná paliva se uvolňují látky velmi jedovaté, dráždivé, často i karcinogenní.
Někdo si myslí, že spalovat lze veškeré dřevo a že se vždy jedná o ekologické palivo. Ale ani lakovaná, barvená a jinak upravovaná dřeva nebo překližky  do kotle nepatří, protože se jedná rovněž o odpad, ke spalování v lokálních topeništích zcela nevhodný.
Při prokázání spalování odpadů hrozí podle vyhlášky fyzickým osobám pokuta až do výše 30 tis.Kč a právnickým osobám podle zákona dokonce až do výše několika desítek nebo set tisíc. Odpady lze spalovat pouze ve spalovnách komunálních či průmyslových odpadů, kde  je zaručená vysoká spalovací teplota po celou dobu spalovacího procesu a účinné čištění spalin.
Spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích sice v Hlučíně možné je, ale pouze za dodržení následujících podmínek (dle čl.1 OZV 7/2013):
- nebude pršet, sněžit a nebude mlha
- nebude vyhlášena smogová situace
- nebude neděle a státem uznaný  a ostatní svátek
Pokud tedy bude přistižen někdo, že provádí pálení suché trávy a listí i v době smogové situace a vyhlášeného stavu regulace, bude vzhledem z závažnosti tohoto přestupku udělována vysoký finanční pokuta.
Na závěr tedy znovu, tak jako každoročně, vyzýváme všechny majitele nemovitostí a provozovatele kotelen, všechny zahrádkáře a vůbec všechny naše občany – spalujte v kotlích jen paliva pro daný kotel určená, odpady třiďte a ukládejte tam, kam patří, v době smogu se vyvarujte veškerého pálení na otevřených ohništích. Nezhoršujte ovzduší sami sobě, svým dětem  ani nám všem ostatním.
 
 
Vytvořeno 8.11.2011 | přečteno 671x
load