Kdy je třeba žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les je řešena v zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí ve správním řízení.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí se nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

Žádost o kácení se podává u místně příslušného obecního úřadu, v jehož katastru se pozemek nachází.

 Podrobnější informace k této problematice naleznete na : https://www.hlucin.cz/modules/zivotni_situace/zivotni_situace.html?show_data=1&&situace_id=94 

Vytvořeno 16.3.2015 | přečteno 1269x
load