Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Poskytnuté informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se osoby žadatele Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se pozemních staveb (budov) Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - spisový přehled+rozhodnutí Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - vedené přestupkové či jiné správní řízení Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - valná hromada spol. VaK Hlučín, s.r.o. Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí a opatření vydaná stav. úřadem Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se získávání odborné způsobilosti Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se spolupráce Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se pronájmu pozemků Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stavby na pozemku Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se výstavby větrné elektrárny Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se zpracování územní studie US 6 H Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení Žádost o zaslání kopií všech rozhodnutí, sdělení, či jiných právních aktů ve vztahu k záměru solární Dodání, zaslání předpisu města Hlučína, kterým se řídí ve své činnosti kontrolní komise Žádost o informace a současně žádost o sjednání nápravy k odstranění průsaku povrchové vody Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádost o poskytnutí informací k opětovnému vypsání výběrového řízení na vedoucího odboru investic Žádost o poskytnutí informací v rámci územního a stavebního řízení Informace ke změně č. 2 Územního plánu Darkovice Plánovaná uzavírka štěrkovny Hlučín Koupaliště ve městě Hlučíně Venkovní hudební produkce - restaurace Golf Přehled rozhodnutí a opatření týkající se pozemních staveb Odstranění stavby v k.ú. Vřesina u Opavy Poskytnutí materiálu k bodu 14/11a ze 14. zasedání Zastupitelstva města Hlučína Nájemní smlouvy na pozemcích v k.ú. Hlučín, k.ú Darkovičky Zveřejňování článků v Hlučínských novinách, redakční rada Informace o projektu „Ořez jmelí“, seznam ořezaných stromů, fakturace TS Hlučín, s.r.o. Vodovody a kanalizade Hlučín, s.r.o. výsledky za rok 2018 a 2019 Seznam autoškol v ORP Hlučín Informace k radarům umístěným v katastru města Hlučína Zveřejňování článků v Hlučínských novinách Poskytnutí informací týkající se RD v Hlučíně II. Předkládané materiály na 45. schůzi Rady města Hlučína v působnosti valné hromady VaK Hlučín, s.r.o. Dotazy k zakázkám, které prováděla firma TS Hlučín, s.r.o. pro město Hlučín Nahlédnutí do stavební dokumentace (ul. Hrnčířská) Počet ošetřených stromů, podrobné vyúčtování - projekt participativního rozpočtu „Ořez jmelí\" Informace k realizaci projektu participativního rozpočtu s názvem „Ořez jmelí“ Kontroly stacionárních zdrojů Skácení javoru na ulici J. Seiferta Průtahy v řízení a nedodržení zákonných lhůt Plán investic a oprav na rok 2020 Počet zaměstnanců, zastupitelů úřadu 1-3/2020 (odprac. hodiny, home office, superhrubá mzda) Smlouva o umisťování navigačního systému Poskytnutí informací týkající se RD v Hlučíně Poskytnutí kopií dokladů Poskytnutí ROZHODNUTÍ ve věci stavby Hlučínského jezera Poskytnutí písemnosti č.j. HLUC/63933/2019/OV/Kř Materiály z 31. schůze Rady města Hlučína Finanční investice města Hlučína Informace o odpojování, připojování staveb od systému centrálního zásobování teplem Žádost o výpis ze zápisu schůze Rady města Hlučína a ze zasedání Zastupitelstva města Hlučína Prověření povolení stavby „Restaurace gól“, ulice U Stadionu v Hlučíně Doplňující informace týkající se pozemku č. 2/4 v k.ú. Hlučín Dotazy týkající se pozemku č. 2/4 v k.ú. Hlučín Informace k zastavěnosti na Kozmické ulici a okolí v Hlučíně - Darkovičkách Informace k projektu odkanalizování a čištění odpadních vod Hlučín-Darkovičky - I. etapa Poskytnutí informací k demolici garáže za domem č. 3 Mírové náměstí na ulici Pode Zdí, Hlučín - 2. Odměny v roce 2018 Žádost o poskytnutí mzdových nákladů Poskytnutí informací ohledně úsekového měření ve městě Hlučín Žádost o sdělení aktivních správců technické infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Hlučín. Poskytnutí informací k demolici garáže za domem č. 3 Mírové náměstí na ulici Pode Zdí, Hlučín Poskytnutí informací o výši podpory města vztahující se k pořádání Festivalu ohňostrojů Poskytnutí materiálu z jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace, s.r.o. Poskytnutí kopie dokumentů - solární panely Vykácení, ošetření a výsadba stromů v k.ú. Hlučín Statistika žádostí vztahujících se k platové agendě Informace k projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení Kanalizace a kořenová ČOV Závada - I. etapa Poskytnutí informace k územního plánu obce Dolní Benešov Vyvlastňovací řízení 2014-2018 Dotazník zaměřen na využití dotací Informace o počtu žáku v hlučínských ZŠ Poskytnutí informace k využívání moderátorských služeb Poskytnutí materiálu ze 4. schůze RM „Sanace, rekultivace a revitalizace území po štěrkopísku u Hlučína“ - Čestné prohlášení Poskytnutí podkladů k usnesení Rady města Hlučína č. 1/6d ze dne 5.11.2018 Poskytnutí části písemného přepisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Hlučína Skácení stromu v k.ú. Hlučín Kastrační program Nakládání s vodami na parcele 1272 v k.ú. Markvartovice Poskytnutí usnesení č.j. HLUC/23446/2018/OŽPaKS/Ja Poskytnutí informace ohledně kácení stromů Informace o počtu vykácených a vysázených stromů na pozemcích města Hlučína Poskytnutí informace k pronájmu parcely č. 2/4 v k.ú. Hlučín - doplnění informace Poskytnutí informace k pronájmu parcely č. 2/4 v k.ú. Hlučín Poskytnutí části písemného přepisu z 33. zasedání Zastupitelstva města Hlučína Poskytnutí smlouvy se všemi dodatky a přílohami o pořízení úsekového měření v Ostravské ulici Prověření stavby v k.ú. Hlučín Poskytnutí kopie protokolu z kontrolní prohlídky nemovitosti Poskytnutí informací k nákladům na zajištění souladu s GDPR – Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 Informace o platech vedoucích pracovníků Městského úřadu Hlučín Poskytnutí informací k firmě, která Městu Hlučín půjčila výpočetní techniku na volby 2017, 2018 Poskytnutí informací k GDPR Projednávání pasportu rybníka na p.č. 1272 v k.ú. Markvartovice. Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Sdělení důvodů zamítnutí žádosti o změnu územního plánu-pozemky parc. č. 367, 368 v k.ú. Bobrovníky Kontroly stacionárních zdrojů Škody působené ptactvem Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu plavby na Hlučínském jezeře Smluvní vztah mezi městem Hlučín a společností EKO-KOM, a.s. Právnické osoby, v nichž má město Hlučín většinovou majetkovou účast Správní rozhodnutí ke stavbě na parc. č. 3071/18 v k.ú. Hlučín Informace ke spáchání přestupku Evidence žádostí o informace Darovací smlouva Informace k výběrovému řízení č. 7/2016 ČOV a splašková kanalizace Hať Prošetření staveb ze dne 1.6.2016 v k.ú. Hať Informace k výběrovému řízení č. 7/2016 na vedoucího odboru rozvoje Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her Užívání stavby na pozemku parc. č. 33/8 a 33/1 v k.ú. Vřesina Účty města Hlučín Počty vydaných loveckých lístků cizincům Dodavatel systému elektronické spisové služby Exekuce a součinnost exekutorům Lhůty pro skartování dokumentů Dotaz k účetním dokladům Rozvoj lokality Hlučínského jezera Uchovávání dokumentů Seznam správních řízení Investiční akce na rok 2016 Informace k oplocení pozemku v Darkovičkách Kácení vánočního stromu na Mírovém náměstí v Hlučíně Informace k výběrovému řízení č. 10/2015 Informace k nájmům nebytových prostor a k usnesení rady města č. 22/9q) a 22/9r) Žádost o poskytnutí seznamu členů rady města a jejich politické příslušnosti Žádost o poskytnutí: Žádost o poskytnutí zápisu z Rady města Hlučína k usnesení č. 21/6a) ze dne 17.8.2015 Žádost o poskytnutí zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Hlučína konaného dne 23.4.2015 Právní informační systém Informace o nakládání a postupu při vyřizování stížnosti Poskytnutí informace z projednávaného územního plánu obce Hať Smluvní vztahy s firmou Gordic, s.r.o. Seznam investičních akcí na rok 2014 Evidované myslivecké stráže a počet zahájených správních řízení na základě Informace o jmenném složení Zastupitelstva a Rady města Hlučína Seznam fungujících stanic měření emisí Aktuální složení povodňové komise ORP Hlučín Informace o počtu podaných odvolání v letech 2007-2011 Informace o důvodech k nedoporučení prodeje pozemku parc.č. 4232/1 v k.ú. Hlučín Seznam plánovaných investičních akcí na rok 2013 Žádost Unie otců týkající počtu určitých případů, které se v roce 2012 řešily Seznam správních úřadů s působností pro město Hlučín Žádost o usnesení Rady města Hlučína č. 54/6e), poskytnutí udělení souhlasu vlastíka pozemku

Poskytnuté informace

1 [...] 15 další >
31.5.2016 | přečteno 172x | tana

Navigace

Úřad a samospráva

 

* Přímý odkaz na stránky

 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load