Poplatky za komunální odpad v roce 2022

Pro rok 2022 je schválený zastupitelstvem města Hlučína poplatek za komunální odpad ve výši 600,00 Kč na poplatníka a rok. V této částce je zahrnut nejen svoz směsného komunálního odpadu, ale i svoz velkých kusů, svoz separovaných plastů, skla a papíru, náklady na provoz sběrného dvora na u. Markvartovická, svoz BIO odpadu a možnost ukládaní biologicky rozložitelného odpadu zdarma na Sběrném dvoře TS Hlučín s.r.o. na ulici Markvartovická.


Povinnost uhradit poplatek má fyzická osoba:
 1. která je přihlášená ve městě Hlučíně
 2. která  má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 3. cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR delším než 90 dní
Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný do 30. 6. 2022. Po tomto termínu bude v souladu s vyhláškou a zákonem navýšen! (proto všechny občany vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli tak výraznému nárůstu výše poplatku).
 
Od platby v roce 2022 je osvobozena osoba:
 1. jednoznačně se prokazatelně zdržuje mimo území České republiky po celý kalendářní rok 2022,
 2. umístěna do dětského domova, školského zařízení pro výkon ústavní nebo jiné ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči, a jako nezaopatřené dítě v domově pro osoby se zdravotním postižením,
 3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, azylovém domě,
 4. je hospitalizována po dobu delší než 3 měsíce,
 5. je ve výkonu trestu, s výjimkou osob vykonávající trest v domácím vězení,
 6. je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této obci bydliště,
 7. narozena v kalendářním roce 2022

Dále jsou osvobozeni ti, kteří:

 1. vlastní rekreační stavbu v Hlučíně v oblasti nazvané Kocibenda
 2. vlastní rekreační stavbu v Hlučíně v oblasti nazvané Na Vinohradech
 3. vlastní rekreační stavbu v Hlučíně, v části Bobrovníky v oblasti nazvané Kraví důl
Studium, zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště ani trvalé bydliště na ohlašovně MěÚ Hlučín,  není důvodem k úlevě nebo osvobození od poplatku.
 
Platba poplatku:
Hotovostní i bezhotovostní platby lze provádět na pokladně MěÚ Hlučín v přízemí budovy B na Mírovém  náměstí č. 24 pouze po předložení složenky.
V případě, že přijdete poplatek zaplatit bez složenky, musíte nahlásit jméno, příjmení a datum narození osob, za které bude poplatek odveden.

Složenky budou doručeny do Vašich poštovních schránek nejpozději do konce února. V případě, že složenku ve své schránce nenaleznete (např. z důvodu  neoznačených schránek apod.), kontaktujte odbor životního prostředí a  komunálních služeb, tel.: 595 020 219, p. Vjačková, Dis. Upozorňujeme, že poplatek je nutno zaplatit i v případě, že jste složenku neobdržíte!
Provozní doba pokladny na MěÚ Hlučín:
Pondělí8,00-11,30 12,30-17,00
Úterý 8,00-11,30 12,30-14,00
Středa 8,00-11,30 12,30-17,00
Čtvrtek 8,00-11,30 12,30-14,00
Pátek 8,00-11,00
 
Bude-li poplatek hrazen převodem na účet města, je nutné platební příkaz vyplnit za každého poplatníka zvlášť. Každý poplatník má své registrační číslo (variabilní symbol), podle kterého je platba přiřazena a u kumulovaných plateb  by tyto platby, nemohly být identifikovány.
 
Úplné znění obecně závazných vyhlášek města Hlučína, které řeší odpadové hospodářství najdete na stránkách ikona souboruwww.hlucin.cz/městský úřad/právní předpisy obce:
- OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
- OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
 
odbor ŽP a KS
 
 
Vytvořeno 13.12.2013 | přečteno 4494x | sona.praskova
load