Měření kvality ovzduší během hlučínského festivalu ohňostrojů

Na základě usnesení Rady města Hlučína ze dne 21.5.2018 bylo během hlučínského festivalu ohňostrojů provedeno měření vznikajících škodlivin

Festival probíhal ve dnech od 31.8. do 2.9.2018 a měření probíhalo ve všech třech dnech festivalu a jeden další den, kdy ohňostroj nebyl, pro posouzení referenčního pozadí. Odběry probíhaly po celé tyto 4 dny.

Dne 7.11.2018 jsme obdrželi odbornou zprávu o výsledcích měření, zpracovanou Českým hydrometeorologickým útvarem, oddělením kvality ovzduší, pobočkou Brno, která toto měření prováděla.

Měřeny byly:

  1. Plyny : NO2 oxid dusičný, NO oxid dusnatý, NOx oxidy dusíku, CO oxid uhelnatý, SO2 oxid siřičitý a O3 přízemní ozon. Koncentrace plynných znečišťujících látek byly sledovány automatickými analyzátory v měřícím voze v 10timinutovém intervalu po celou dobu konání akce tedy od 31. srpna do 4. září.  Z výsledků měření je zřejmé, že naměřené koncentrace u všech plynů jsou hluboko pod imisními limity pro ochranu zdraví, které jsou definovány v Zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

  2. Suspendované částice: PM10 a PM 2,5.Koncentrace částic byly měřeny radiometricky měřícím vozem v 10timinutovém intervalu. Zde rovněž nedošlo k překročení imisního limitu, koncentrace se nijak výrazně nelišily ode dne, kdy žádný ohňostroj neprobíhal

  3. Těžké kovy: As arsen, Cd kadmium, Ni nikl, Pb olovo. Koncentrace těžkých kovů byly stanoveny metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou ze 24hodinových odběrů suspendovaných částic PM10. Koncentrace všech těžkých kovů byly výrazně pod imisním limitem.

Závěr:

V rámci měření kvality ovzduší byly sledovány znečišťující látky, pro které je v Zákoně o  ochraně ovzduší stanoven imisní limit. Z výsledků kontinuálního měření plynných znečišťujících látek, z analýzy těžkých kovů a suspendovaných částic vyplynulo, že ač v některých případech dochází k prokazatelnému mírnému zvýšené koncentrací konkrétní látky (PM10 a PM2,5), nedošlo k překročení žádného imisního limitu. Celou zprávu si můžete přečíst ikona souboruzde


Vytvořeno 12.11.2018 15:41:11 | přečteno 507x | sona.praskova
load