Kontroly kotlů na pevná paliva

Od 1. ledna 2017 v souladu s § 17 odst. 1) písm. h) Zákona 201/2012 Sb. , o ochraně ovzduší, v platném znění, nabývá účinnosti povinnost provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za tři kalendářní roky, prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu  tohoto zdroje.  Doklad o provedené kontrole se bude předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,  aby bylo možno kontrolovat, zda je stacionární zdroj instalován, provozován a udržován a v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. První kontrola musí být provedena do 31.12.2016.

Seznam odborně způsobilých osob (OZO) proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, naleznete: zde

Vytvořeno 14.3.2016 | přečteno 911x | sona.praskova
load