Program zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší

Ministerstvo životního prostředí ČR zpracovalo v souladu se zákonem 201/2012 Sb., zákona o ochraně ovzduší v platném znění Program zlepšování kvality ovzduší (dále jen PZKO). Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko CZ08Z byla zveřejněna ve Věstníku MŽP dne 24. listopadu 2020. Program byl vydán v souladu se zadáním § 9 zákona č, 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Důvodem bylo přetrvávající překračování limitů pro jemné prachové částice PM 2,5 a PM 10 a pro karcinogenní benzo(a)pyren. Zmíněné znečišťující látky jsou do ovzduší vypouštěny majoritně z lokálních topenišť (zejména z nevyhovujících kotlů a topidel na pevná paliva). Vzhledem k tomu, že překročení imisních limitů pro částice PM 2,5, PM 10 a bezo(a)pyren představuje vážné ohrožení pro lidské zdraví, stanovuje PZKO povinnost pro obce přijmout opatření ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť a dalších zdrojů a podpořit aktivity, které pomáhají ke zlepšení ovzduší.

Obce mají povinnost zveřejnit Rámcový časový plán opatření do 12 měsíců od vydání PZKO (vydáno ve věstníku MŽP 24. 11. 2020).

Odbor životního prostředí a komunálních služeb MěÚ Hlučín zpracoval tento rámcový časový plán provádění opatření PZKO. Rada města Hlučína na svém 95. zasedání dne 15. 11. 2021 pod bodem xxx časový plán opatření prováděných v samostatné působnosti schválila a časový plán opatření prováděných v přenesené působnosti vzala na vědomí.


ikona souboruPZKO časový plán města - samospráva


ikona souboruPZKO časový plán města - přenesená působnost 


Vytvořeno 16.11.2021 10:27:50 | přečteno 1232x | sona.praskova
load