Územní plán Hlučína

UP HLUCIN


Zastupitelstvo města Hlučína, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém 25. zasedání dne 17.2.2022 pod usnesení č. 25/11a) v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §171 a 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy – Územní plán Hlučína - změna č. 1.

Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 2.4.2022.

logo MMR + EU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA - ZMĚNA Č. 1 včetně příloh jsou k nahlédnutí zde:

https://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/uzemni-planovani-inzenyrske-site/projednavane-uzemni-plany/oznameni-o-vydani-zmeny-c-1-uzemniho-planu-hlucina.html

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUČÍNA PO ZMĚNĚ Č. 1

Úplné znění Územního plánu Hlučína po změně č. 1 tvoří:

I.A. Textová část

I.B. Grafická část:

I.B.a) Výkres základního členění území

I.B.b) Hlavní výkres

I.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce

I.B.b.2) Hlavní výkres – Koncepce dopravy a technické infrastruktury

I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb

 

Odůvodnění Územního plánu Hlučína – úplného znění po změně č. 1:

II.B. Grafická část:

II. B.1 Koordinační výkres


Podrobnější informace je možné získat u pořizovatele územního plánu Hlučína na Městském úřadu Hlučín, Odboru výstavby, oddělení strategií a plánování.


Části opatření obecné povahy územního plánu Hlučína byly zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě (č.j. 76 A 4/2018-64 ze dne 6.3.2019) a rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně r(č.j. 6 As 79/2019-35 ze dne 27.6.2019)

Rozsudkem Krajský soud v Ostravě zrušil Územní plán Hlučína v částech, vymezujících:

- plochu Z 1.36 „SM - smíšená obytná - městská“ v k. ú. Hlučín:

 Z 1 36

- plochu Z 1.58 „SV - smíšená obytná - vesnická“ v k. ú. Hlučín:

Z 1 58

- lokální biocentrum L5 a plochu „NP - plochy přírodní“ na pozemcích parc. č. 3133/21, 3133/2 v k. ú. Hlučín:

03 L5

- funkční využití „ZP - zeleň přírodního charakteru“ na pozemcích parc. č. 3829/1 a 3825 v k. ú. Hlučín:

04 ZP

- lokální biokoridor L3 na pozemku parc. č. 3825 v k. ú. Hlučín:

05 L3
- koridor pro přívod vedení vysokého napětí do trafostanice Rovniny přes pozemek parc. č. 3133/21 v k. ú. Hlučín:

06 koridor VN

Rozsudkem Nejvyšší správní soud v Brně zrušil Územní plán Hlučína v částech, vymezujících:

- lokální biocentrum L5 na pozemku parc. č. 3139/8 v k. ú. Hlučín (ozn. jako č.7):

07 L5

- koridor pro přívod vedení vysokého napětí do trafostanice Rovniny přes pozemek parc. č. 3233 v k. ú. Hlučín (ozn. jako č.8):

08 koridor VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno 27.3.2017 7:28:16 - aktualizováno 25.4.2022 15:41:07 | přečteno 9437x | martin.kuchar
load