Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Územní plán Hlučína

Územní plán Hlučína

UP HLUCIN

Zastupitelstvo města Hlučína, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém 25. zasedání dne 21.2.2017 pod usnesením č. 25/3a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 171 a 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy Územní plán Hlučína, který platí pro celé území města Hlučína. Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 23.3.2017.

logo MMR + EU
ikona souboruOpatření obecné povahy, kterým byl vydán Územní plán Hlučína, obsahuje přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

- příloha č. 1: I. ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA:

I. ÚP HLUČÍNA - VÝROK

I.A. ikona souboruTEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)
I.B. GRAFICKÁ ČÁST

ikona souboruI.B.a) Výkres základního členění území M 1 : 5 000

I.B.b) Hlavní výkres M 1 : 5 000

ikona souboruI.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce

ikona souboruI.B.b.2) Hlavní výkres – Koncepce dopravy a technické infrastruktury

ikona souboruI.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb M 1 : 5 000

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP HLUČÍNA

ikona souboruII.A. TEXTOVÁ ČÁST (včetně doplňujících tabulek a schémat)

II.B. GRAFICKÁ ČÁST

ikona souboruII.B.a) Koordinační výkres M 1 : 5 000

ikona souboruII.B.b) Výkres širších vztahů M 1 : 100 000 +ikona souboru legenda

ikona souboruII.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1 : 5 000

II.B.d) Doplňující výkresy

ikona souboruII.B.d.1) Výkres dopravy M 1 : 5 000

ikona souboruII.B.d.2) Výkres vodního hospodářství M 1 : 5 000

ikona souboruII.B.d.3) Výkres energetiky, spojů M 1 : 5 000

ikona souboruIII. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

+ ikona souboruVyhodnocení vlivů na životní prostředí + ikona souborudodatek

- příloha č. 2: ikona souboruPostup při pořízení územního plánu

- příloha č. 3: ikona souboruVyhodnocení stanovisek došlých v rámci společného projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 4: ikona souboruVyhodnocení připomínek došlých v rámci společného projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 5: ikona souboruVyhodnocení stanovisek došlých v rámci veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 6:ikona souboru Rozhodnutí o námitkách podaných při veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína a jejich odůvodnění

- příloha č. 7: ikona souboruVyhodnocení připomínek podaných při veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 8: ikona souboruVyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 9: ikona souboruVyhodnocení stanovisek došlých v rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 10: ikona souboruRozhodnutí o námitkách podaných při opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína a jejich odůvodnění

- příloha č. 11: ikona souboruVyhodnocení připomínek podaných při opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 12: ikona souboruVyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 13: ikona souboruVyhodnocení stanovisek došlých v rámci II. opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 14: ikona souboruRozhodnutí o námitkách podaných při II. opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína a jejich odůvodnění

- příloha č. 15:ikona souboru Vyhodnocení připomínek podaných při II. opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína

- příloha č. 16: ikona souboruVyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci II. opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína

Podrobnější informace je možné získat u pořizovatele územního plánu Hlučína na Městském úřadu Hlučín, Odboru výstavby, oddělení strategií a plánování.Části opatření obecné povahy územního plánu Hlučína byly zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě (č.j. 76 A 4/2018-64 ze dne 6.3.2019) a rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně r(č.j. 6 As 79/2019-35 ze dne 27.6.2019)

Rozsudkem Krajský soud v Ostravě zrušil Územní plán Hlučína v částech, vymezujících:

- plochu Z 1.36 „SM - smíšená obytná - městská“ v k. ú. Hlučín:

 Z 1 36

- plochu Z 1.58 „SV - smíšená obytná - vesnická“ v k. ú. Hlučín:

Z 1 58

- lokální biocentrum L5 a plochu „NP - plochy přírodní“ na pozemcích parc. č. 3133/21, 3133/2 v k. ú. Hlučín:

03 L5

- funkční využití „ZP - zeleň přírodního charakteru“ na pozemcích parc. č. 3829/1 a 3825 v k. ú. Hlučín:

04 ZP

- lokální biokoridor L3 na pozemku parc. č. 3825 v k. ú. Hlučín:

05 L3
- koridor pro přívod vedení vysokého napětí do trafostanice Rovniny přes pozemek parc. č. 3133/21 v k. ú. Hlučín:

06 koridor VN

Rozsudkem Nejvyšší správní soud v Brně zrušil Územní plán Hlučína v částech, vymezujících:

- lokální biocentrum L5 na pozemku parc. č. 3139/8 v k. ú. Hlučín (ozn. jako č.7):

07 L5

- koridor pro přívod vedení vysokého napětí do trafostanice Rovniny přes pozemek parc. č. 3233 v k. ú. Hlučín (ozn. jako č.8):

08 koridor VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27.3.2017 7:28:16 - aktualizováno 26.5.2021 9:11:42 | přečteno 7049x | martin.kuchar
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load