OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUČÍNA

Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení strategií a plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Následně proběhlo rovněž veřejné, opakované veřejné a II. opakované veřejné projednání. Poté ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a předložil návrh změny č. 1 Územního plánu Hlučína ke schválení Zastupitelstvu města Hlučína, které jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydalo opatření obecné povahy – Územní plán Hlučína - změna č. 1 na svém 25. zasedání dne 17.2.2022 pod usnesení č. 25/11a) v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §171 a 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

ikona souboruOPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA - ZMĚNA Č. 1 včetně příloh:

(zveřejněno od 18.3.2022)

Příloha č.1:

ikona souboruI.A.  TEXTOVÁ ČÁST

I.A.  GRAFICKÁ ČÁST

ikona souboruI.B.a) Výkres základního členění území M 1 : 5 000

I.B.b) Hlavní výkres M 1 : 5 000

ikona souboruI.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce

ikona souboruI.B.b.2) Hlavní výkres – Koncepce dopravy a technické infrastruktury

ikona souboruI.B.c)   Výkres veřejně prospěšných staveb M 1 : 5 000

 

ODŮVODNĚNÍ:

ikona souboru

II.A. TEXTOVÁ ČÁST

II.B. GRAFICKÁ ČÁST

ikona souboru

II.B.a)  Koordinační výkres M 1 : 5 000

ikona souboruII.B.c)  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1 : 5 000

II.B.d)  Doplňující výkresy

ikona souboruII.B.d.3) Výkres energetiky, spojů M 1 : 5 000

 

ikona souboruPříloha č. 2: Postup při pořízení změny č. 1 Územního plánu Hlučína

ikona souboruPříloha č. 3: Vyhodnocení stanovisek došlých v rámci veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1

ikona souboruPříloha č. 4: Návrh rozhodnutí o námitkách podaných při veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1 a jejich odůvodnění

ikona souboru

Příloha č. 5: Návrh vyhodnocení připomínek podaných při veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1

ikona souboru

Příloha č. 6: Vyhodnocení stanovisek došlých v rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1

ikona souboru

Příloha č. 7: Návrh rozhodnutí o námitkách podaných při opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1 a jejich odůvodnění

ikona souboru

Příloha č. 8: Návrh vyhodnocení připomínek podaných při opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1

ikona souboru

Příloha č. 9: Vyhodnocení stanovisek došlých v rámci II. opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1

ikona souboru

Příloha č. 10: Návrh rozhodnutí o námitkách podaných při II. opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1 a jejich odůvodnění

ikona souboru

Příloha č. 11: Návrh vyhodnocení připomínek podaných při II. opakovaném veřejném projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1

ikona souboru

Příloha č. 12: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci II. opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Hlučína – změna č. 1

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUČÍNA PO ZMĚNĚ Č. 1

V souladu s §55 odst. 5 stavebního zákona pořizovatel zajistil vyhotovení Úplného znění Územního plánu Hlučína po změně č. 1. Pro nabytí účinnosti Opatření obecné povahy – Územní plán Hlučína – změna č. 1 je od 18.3.2022 v souladu s §55c stavebního zákona zveřejněno i úplné znění Územního plánu Hlučína po změně č. 1.

 

Úplné znění Územního plánu Hlučína po změně č. 1 tvoří:

ikona souboruI.A. Textová část

I.B. Grafická část:

ikona souboru

I.B.a) Výkres základního členění území

I.B.b) Hlavní výkres

ikona souboru

I.B.b.1) Hlavní výkres – Urbanistická koncepce

ikona souboru

I.B.b.2) Hlavní výkres – Koncepce dopravy a technické infrastruktury

ikona souboruI.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb

 

Odůvodnění Územního plánu Hlučína – úplného znění po změně č. 1:

II.B. Grafická část:

ikona souboruII. B.1 Koordinační výkres

 

Poučení:

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Hlučína je od 18.3.2022 zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu Hlučín na adrese www.hlucin.cz pod odkazem Úřední deska.

Opatření obecné povahy – Územní plán Hlučína – změna č. 1 dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 55c stavebního zákona nabývá účinnosti dnem doručení změny územního plánu a úplného znění této změny veřejnou vyhláškou.

Vzhledem k rozsahu dokumentace, kdy nelze celý obsah Opatření obecné povahy – Územní plán Hlučína – změna č. 1 a Úplné znění Územního plánu Hlučína po změně č. 1 vyvěsit na úřední desce, je do nich možno nahlížet v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona:

- na Městském úřadě v Hlučíně, odboru výstavby, oddělení strategií a plánování, Mírové náměstí 23, v kanceláři č. A 119 (pondělí, středa od 8:00-17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00-14:00 hodin, pátek od 8.00-13.00 hodin).

 

Rovněž je možno do Opatření obecné povahy – Územní plán Hlučína – změna č. 1 a Úplného znění Územního plánu Hlučína po změně č. 1 nahlédnout způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města Hlučína, konkrétně zde na výše uvedených odkazech.

 

Proti Opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Hlučína nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Územní plán Hlučína – změna č. 1 se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona u Města Hlučína. Úplné znění Územního plánu Hlučína po změně č. 1 opatřené záznamem o účinnosti se poskytuje úřadu územního plánování (Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení strategií a plánování), stavebnímu úřadu (Městský úřad Hlučín, odbor výstavby) a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (odbor územního plánování a stavebního řádu).

Vytvořeno 16.3.2022 16:17:28 - aktualizováno 21.3.2022 13:38:04 | přečteno 453x | martin.kuchar
load