VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA REVITALIZACI VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA

Město Hlučín vyhlásilo dne 20.12.2016 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů otevřenou, projektovou, jednofázovou architektonicko – urbanistickou soutěž na zpracování návrhu revitalizace veřejného prostranství v okolí Červeného kostela v Hlučíně. Dne 23.2.2017 proběhlo hodnotící zasedání poroty. Vyhlašovatel nyní představuje výsledky této soutěže.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu revitalizace veřejného prostranství, jež se nachází v těsné návaznosti na historické centrum města Hlučína na konci významné městské osy v okolí Červeného kostela. Požadavkem bylo vytvoření sjednoceného, reprezentativního, multifunkčního veřejného prostoru s významnými architektonickými a přírodními hodnotami, jež by sloužil jako propojující článek organismu města a který by zajišťoval pohodlný průchod a zároveň důstojný přístup do objektů veřejných institucí.  Návrhy měly zohlednit záměr vyhlašovatele provádět revitalizaci území po etapách s ohledem na majetkoprávní vztahy v území.

Soutěže se mohli účastnit autorizovaní architekti v oboru architektura, územní plánování, krajinářská architektura nebo autorizovaní inženýři v oboru pozemní stavitelství nebo městské inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb. Soutěže se mohli účastnit i týmy ve sdružení fyzických osob, kdy alespoň jedna osoba ze sdružení musela mít autorizaci.

Soutěžní podklady si vyzvedlo 21 soutěžících. Soutěžní návrhy pak odevzdali 4 soutěžící. Porota udělila první a druhou cenu a dvě odměny za dílční přínosné řešení. Na ceny a odměny bylo vyplaceno celkem 160 000,- Kč. Podrobnosti jseou uvedeny v protokolu o  průběhu soutěže.

ikona souboruProtokol o průběhu soutěže
ikona souboruPotvrzení regulérnosti soutěže

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

První cenu ve výši 90.0000 Kč obdržel návrh č. 1
FAM ARCHITEKTI s.r.o.

Autoři: Pavel Nasadil, Jan Horký, Lucie Černá
Spolupráce: Ing. Ondřej Fous (krajina), Ing. Petr Macek (doprava), Ing. Ladislav Tikovský (osvětlení), Jindřich Jansa (rozpočet), Radim Petruška (vizualizace), Ing. Pavel Štěpán (stavební část)

 01 orez, obrázek se otevře v novém okně  01b orez, obrázek se otevře v novém okně

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 1
Návrh přesvědčil porotu respektem ke stávajícím historickým hodnotám a provozním vztahům v území. Velmi dobře jsou řešeny funkční a dopravní vazby. Vhodné je oddělení prostoru bývalého hřbitova s hrobkou a kostelem, který je řešen v jasném geometrickém řádu, od další části parku, který je směrem k bývalé nemocnici řešen ve stylu parkových úprav konce 19. století. Jsou respektovány stromy a zachována kompozice z tohoto období. Kvalita návrhu spočívá ve výrazném zapojení kostela a sýpky do veřejného prostoru a jejich propojení s centrem města. V názoru na umístění kavárny se porota neshodla a považuje za možné, aby v tomto prostoru byly umístěny místo novostavby pouze dominantní stromy. Funkci kavárny lze nahradit i menším mobilním objektem. Dále by měl návrh vytvořit jasné pozadí hrobky ve větším měřítku než je jen živý plot a gabionová treláž. Nevhodné je umístění hřiště u budovy učiliště a ke zvážení je míra užití dětských herních prvků. Umístění vstupní rampy do dvorku mezi objekty polyfunkčního domu a učiliště je nevhodné a doporučujeme zvážit jiné využití dvora. Ke zvážení je ponechání chodníku podél ul. ČS Armády. Ze všech návrhu nejlépe vyhovuje realizaci po etapách.


Druhou cenu ve výši 50.0000 Kč obdržel návrh č. 4
Autor: Ing. arch. Martin Materna
Spolupráce: Ing. arch. Adéla Kudlová, Ing. arch. Adam Weczerek

04a, obrázek se otevře v novém okně  04b, obrázek se otevře v novém okně

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 4
Návrh zaujal výrazným soudobým konceptem s hlavním motivem ladně vedené křivky hlavní pěší trasy. Zajímavé je definování „náměstí“ v předprostoru mezi stávajícími objekty včetně řešení dvorku mezi učilištěm a polyfunkční budovou. Návrh potvrzuje koncentraci funkcí, sceluje a rozšiřuje parkové plochy v jedné části území a nástupní prostory do budov v části druhé. Kladem návrhu je vytvoření jasného pozadí hrobky z vyšších stromů. Chybí výraznější propojení sýpky s kostelem a centrem města. Hlavní pěší trasy jsou vedeny do míst, kde je přecházení přes vozovky nereálné. Zvýšení počtu parkovacích míst je dosaženo jejich umístěním na soukromých pozemcích.


Odměnu ve výši 10.000 Kč za dílčí přínosné řešení obdržel návrh č. 2
Autoři:
Ing. Kateřina Miholová
Ing. arch. Norbert Obršál
Ing. arch. Jan Kubát
Bc. David Helešic
02a, obrázek se otevře v novém okně  02b, obrázek se otevře v novém okně

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 2
Návrh pracuje s výrazným výtvarným konceptem a scénářem sedmero zahrad, který ale není dostatečně přesně formálně dotažený. Návrh fragmentarizace řešeného území na jednotlivé prostory kolem solitérních budov, jež je podpořen výsadbou samostatných, geometrických skupin stromů, zůstává bohužel pouze na úrovni schématu. Nevhodné je zrušení jednoho ze dvou dopravních napojení prostoru před poliklinikou.


Odměnu ve výši 10.000 Kč za dílčí přínosné řešení obdržel návrh č. 3
Autor: Ing. arch. Tomáš Kodet
Spolupráce: Ing. arch. Martina Kodetová

03a, obrázek se otevře v novém okně  03b, obrázek se otevře v novém okně

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 3
Hodnotou návrhu je  otevření prostoru kolem nejzajímavějších historických budov, kterým tento postup umožňuje vyniknout. Naznačené „žebříčkové“ schéma města je v řešeném území přepsáno pouze formálně. Nevhodná je přemíra zpevněných ploch kolem jednotlivých objektů. Celkově se jedná o příliš schematizující řešení.


DALŠÍ POSTUP

Výsledky soutěže byly předloženy Radě města, která rozhodla o dalším postupu. Dle bodu 2.2 soutěžních podmínek a doporučení poroty byli vyzváni autoři dvou oceněných návrhů do jednacího řízení bez uveřejnění, ve kterém byl vybrán finální autor (FAMARHITEKTI), který dále rozpracuje svůj návrh do dalších stupňů projektové dokumentace. V rámci dopracování vybraného návrhu by mělo proběhnout projednání s veřejností.


DOSVADNÍ PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž byla vypsána 20.12.2016. Navrhy musely být odevzdány nejpozději do 13.2.2017 do 17:00 na podatelně Městského úřadu Hlučín.O nejkvalitnějším návrhu rozhodla 23.2.2017 nezávislá odborná porota. V porotě byla nadpoloviční většina odborníků, zbývající část tvořili zástupci města. Předsedou poroty byl významný architekt a urbanista Jiří Klokočka s bohatými zkušenostmi ze zahraničího působení v Belgii.

POROTA

Řádní členové poroty
závislí na vyhlašovateli:
Mgr. Pavel Paschek, starosta
Ing.arch. Jan Richter, vedoucí oddělení strategií a plánování

nezávislí na vyhlašovateli:
Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka
Ing.arch. Tomáš Bindr

Náhradníci poroty
závislí na vyhlašovateli:
Blanka Kotrlová, místostarostka

nezávislí na vyhlašovateli:
Ing.arch. Ondřej Vysloužil

Přizvaní odborní znalci
Ing. Lubomír Rychtár - hodnocení z krajinářského hlediska
Ing. Pavla Holíbková - hodoncení rozpočtových kalkulací na realizaci jednotlivých návrhů

Veškeré podrobnější informace k soutěži lze nalézt v Soutěžních podmínkách, Zadání soutěže a Protokolu o průběhu soutěže nebo případně se obrátit na:

Ing. arch. Jan Richter
tel.: 595 020 243
e-mail: richter@hlucin.cz

PODKLADY

Seznam volně poskytnutých podkladů:

ikona souboruSoutěžní podmínky
ikona souboruZadání soutěže

Seznam podkladů poskytnutých na vyžádání:

P.01 Zadání
P.02 Orientační technická mapa
P.03 Polohopis, výškopis
P.04 Digitální katastrální mapa
P.05 Ortofotomapa
P.06 Fotografie pro zákres návrhu z ptačí perspektivy
P.07 Fotodokumentace
P.08 Inventarizace dřevin (dendrologický průzkum)
P.09 Stávající územní plán
P.10 Nově připravovaný územní plán
P.11 Přílohy

Soutěžícím byl na vyžádání u zpracovatele soutěžních podmínek na adrese: richter@hlucin.cz zaslán pezplatně odkaz ke stažení soutěžních podkladů. Zájemce o účast v soutěži se převzetím podkladů zavázal použít tyto pokldady pouze pro účely své účasti v soutěži, nevydávat je třetím osobám a řádně je zabezpečit proti zneužití třetí osobou.

DOTAZY

Dotazy k soutěžním podmínkám a podkladům bylo možné podávat e-mailem na adresu zpracovatele soutěžních podmínek: richter@hlucin.cz

Lhůta k podání dotazů byla stanovena do 20.1.2017 do 24:00
Lhůta k zodpovězení dotazů byla stanovena do 27.1.2017

Odpovědi na dotazy jsou zveřejněny zde: ikona souboruOdpovědi na dotazy
Vytvořeno 8.3.2017 10:41:38 | přečteno 1622x | jan.richter
load