Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JANA KŘITELE A ZÁMKU V HLUČÍNĚ

Město Hlučín

VYHLAŠUJE

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „Zákon“), v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění (dále „Soutěžní řád“), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále „Zákon o výkonu povolání“), s přihlédnutím k ustanovením § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ARCHITEKTONICKO - KRAJINÁŘSKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - krajinářského návrhu na řešení území v okolí kostela sv. Jana Křtitele, zámku, fary a farské zahrady v Hlučíně. Území se nachází v historickém jádru města v městské památkové zóně v jedné z nejstarších částí města. Hlavním cílem by mělo být vytvoření důstojného před prostoru kostela fary a nádvoří zámku s návrhem vhodného zpřístupnění a využití farské zahrady. Návrh by měl podpořit genia loci daného místa, zejména odstraněním četných organizačních nedostatků. Území by mělo sloužit jako protiváha hlavnímu dlážděnému náměstí, jako prostor s intimnějším charakterem zaměřený na pobyt v zeleni a mezi architektonicky hodnotnými stavbami s důrazem na potřeby pěších obyvatel s adekvátním řešením dopravní obsluhy. Zadavatel požaduje řešit prostor s ohledem na historický kontext, soudobé požadavky na vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Úlohou soutěže není radikální a nákladná přeměna, ale posílení hodnot a genia loci daného území vhodnými a citlivými úpravami, které umožní jeho lepší využívání a posílí jeho roli v organismu města.

letecky pohled orez CB

Soutěže se mohou účastnit autorizovaní architekti nebo autorizovaní inženýři. Soutěže se mohou účastnit i týmy ve sdružení, kdy alespoň jedna osoba ze sdružení musí mít autorizaci.

ODMĚNY

Na ceny a odměny bude vyplaceno celkem 460 000,- Kč

1. cena se stanovuje ve výši 200 000,- Kč
2. cena se stanovuje ve výši 110 000,- Kč
3. cena se stanovuje ve výši 80 000,- Kč

Pro návrhy neoceněné, které však přinesou pozoruhodné dílčí podněty a řešení, je k možnému rozdělení určená částka ve výši 70 000,- Kč

TERMÍNY

Vyhlášení soutěže 29.12.2021.
Návrhy musí být odevzdány nejpozději do 23.5.2022 do 17:00 a to v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23. Budova C a zároveň přes Národní elektronický nástroj zadavatele (NEN) https://nen.nipez.cz/. Podrobné požadavky na obsah a způsob odevzdání soutěžních návrhů jsou uvedeny v Soutěžních podmínkách.

POROTA

O nejkvalitnějším návrhu rozhodne během května 2022 nezávislá odborná porota. V porotě je nadpoloviční většina odborníků, zbývající část tvoří zástupce města a a zástupce Římskokatolické farnosti. Porotu budou doplňovat přizvaní odborníci např. z oblasti řešení dopravy, památkové péče atd.

Řádní členové poroty
závislí na vyhlašovateli:
Mgr. Pavel Paschek starosta
P. ThLic. Petr Rak zástupce Římskokatolické farnosti - farář

nezávislí na vyhlašovateli:
Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. architektka
Ing. arch. Tomáš Bindr architekt
Ing. Petr Ondruška krajinářský architekt

Náhradníci poroty
závislí na vyhlašovateli:
Mgr. Petra Řezáčová místostarostka

nezávislí na vyhlašovateli:
Ing. arch. Pavel Klein architekt

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A DALŠÍ POSTUP

S autorem nejlépe vyhodnoceného návrhu by následně měla být uzavřena smlouva o dílo na další projektové fáze.

INFORMACE A PODKLADY K SOUTĚŽI

Veškeré podrobnější informace k soutěži lze nalézt v elektronickém nástroji zadavatele NEN:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-441843114/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-441843114/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1239136374-441843113/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1239136374-441843113/

a dále v Soutěžních podmínkách a Zadání soutěže, případně je možné obrátit se přímo na zpracovatele soutěžních podmínek:

Ing. arch. Jan Richter
tel.: 595 020 243
e-mail: richter@hlucin.cz

PODKLADY

Seznam volně poskytovaných podkladů:

ikona souboruSoutěžní podmínky

ikona souboruZadání

ikona souboruPotvrzení o regulernosti soutěže

Další podklady jsou k dispozici přes elektronický nástroj zadavatele NEN zde:

Zájemce o účast v soutěži se stažením podkladů zavazuje použít tyto podklady pouze pro účely své účasti v soutěži.

DOTAZY

Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek pouze písemně přes elektronický nástroj zadavatele NEN.

Lhůta k podání dotazů 2.5.2022.
Zadavatel vysvětlení soutěžních podmínek či podkladů zveřejní prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele NEN průběžně, nejpozději 15 dní před uplynutím lhůty pro podání návrhů.
30.12.2021 13:05:13 - aktualizováno 3.1.2022 14:35:35 | přečteno 293x | jan.richter
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load