VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JANA KŘITELE A ZÁMKU V HLUČÍNĚ

VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

Město Hlučín vyhlásilo 29.12.2021  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů architektonicko krajinářskou soutěž na zpracování  návrhu na řešení území v okolí kostela sv. Jana Křtitele, zámku, fary a farské zahrady v Hlučíně. Dne 31.5.2022 proběhlo hodnotící zasedání poroty. Vyhlašovatel nyní představuje výsledky této soutěže.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - krajinářského návrhu na řešení území v okolí kostela sv. Jana Křtitele, zámku, fary a farské zahrady v Hlučíně. Území se nachází v historickém jádru města v městské památkové zóně v jedné z nejstarších částí města. Hlavním cílem by mělo být vytvoření důstojného před prostoru kostela fary a nádvoří zámku s návrhem vhodného zpřístupnění a využití farské zahrady. Návrh by měl podpořit genia loci daného místa, zejména odstraněním četných organizačních nedostatků. Území by mělo sloužit jako protiváha hlavnímu dlážděnému náměstí, jako prostor s intimnějším charakterem zaměřený na pobyt v zeleni a mezi architektonicky hodnotnými stavbami s důrazem na potřeby pěších obyvatel s adekvátním řešením dopravní obsluhy. Zadavatel požadoval řešit prostor s ohledem na historický kontext, soudobé požadavky na vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Úlohou soutěže nebyla radikální a nákladná přeměna, ale posílení hodnot a genia loci daného území vhodnými a citlivými úpravami, které umožní jeho lepší využívání a posílí jeho roli v organismu města.

Vymezení řešeného území

letecky pohled orez CB

Soutěže se mohli účastnit autorizovaní architekti nebo autorizovaní inženýři. Soutěže se mohli účastnit i týmy ve sdružení, kdy alespoň jedna osoba ze sdružení musela mít autorizaci.

Architektonické návrhy odevzdalo celkem 9 soutěžních týmů.

Porota udělila první cenu, kterou obdržel architektonicko krajinářský ateliér K2N LANDSACAPE s.r.o. a třetí cenu, kterou obdržel architektonický ateliér Mika Svoboda architekti s.r.o. V soutěži nebylo uděleno druhé místo vzhledem výrazně převyšující kvalitě návrhu oceněného prvním místem.

Dále porota udělila dvě odměny za dílčí přínosné řešení a doporučila městu pokračovat v následné přípravě a realizaci projektu s autory vítězného návrhu.  Podrobnosti jsou uvedeny v protokolu o  průběhu soutěže. Na základě rozhodnutí Rady města Hlučína probíhá v současné době  jednání s autory vítězného návrhu o uzavření smlouvy o dílo na další projektové fáze, kdy první z nich bude představovat rozpracování vítězného soutěžního návrhu do podoby územní studie, která by měla být následně v průběhu příštího roku projednána s veřejností na veřejném projednání.


VÝSLEDKY SOUTĚŽE - OCENĚNÉ NÁVRHY

První cenu ve výši 200 0000 Kč obdržel návrh č. 1
K2N LANDSACAPE s.r.o.
zastoupena: Ing. Kateřina Stará
Autoři: Ing. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Martin Horký Spolupráce: Vojtěch Lekeš Msc. (architekt), Ing.arch. Adéla Balnerová (architekt), Ing.arch Petra Vojtasíková (architekt), Ing. Marek Luács (dopravní inženýr)

ikona souboruPanel l, ikona souboruPanel 2ikona souboruPanel 3

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 1

Návrh přesvědčil porotu komplexním přístupem, který nejlépe naplňuje požadavky zadání soutěže. Návrh kvalitativně po stránce obsahové i formální výrazně převýšil ostatní návrhy. S respektem ke stávajícím hodnotám, funkčnímu využití a provozním vztahům v území vytváří, tři veřejné prostory s různým charakterem. Kolem kostela je vhodně vymezen „sakrální“ nedělený, jednotný prostor. Nádvoří zámku se stává uzavřeným díky navrhovanému depozitáři ve stopě původního křídla zámku. Toto řešení, které zároveň umožňuje etapizaci, reflektuje potřeby muzea a stává se důležitou vizí do budoucna. Porota kladně hodnotí různé charaktery farské zahrady její propojení a zpřístupnění včetně naznačení možného využití a zapojení prostorů farnosti nacházející se i mimo řešené území. Kvalita návrhu spočívá rovněž v odclonění zadních fasád obytných domů stromořadím se zakomponovaným parkováním, dále v odstranění kompozičně nevhodných dřevin před zámkem a v propojení kostelního náměstí s autobusovým nádražím. Zajímavým námětem je prohloubení příkopu před zámkem. Porota oceňuje podrobně řešenou modrozelenou infastrukturu. Parkování je řešeno dostatečně s ohledem na potřeby staveb občanské vybavenosti. Ke zvážení je stupňovité řešení prostoru před kostelem, které vytváří bariéru pro plynulý a bezpečný pohyb a formální vzory v dlažbě (kříž před kostelem a kruhové motivy). V dalších etapách projektu porota doporučuje provést komplexní dendrologický průzkum a na základě jeho výsledků vypracovat dynamický plán krajinářské kompozice na dobu 10-20 let vhodně reagující na její předpokládané prostorové proměny a dále ve spolupráci se specialisty promyslet a dopracovat systém využití srážkové vody pro vegetační úpravy tak, aby pokryl její zásadní potřeby a současně byl dlouhodobě udržitelný.


Druhá cena nebyla udělena vzhledem výrazně převyšující kvalitě návrhu oceněného prvním místem.


Třetí cena ve výši 100 000,- Kč obdržel návrh č. 8
Mika Svoboda architekti s.r.o.
zastoupena: Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda
Autoři: Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda, Ing.arch. Jiří Mika, Ing.arch. Marketa Káňová Spolupráce: Bc Vojtěch Němčík

ikona souboruPanel l, ikona souboruPanel 2ikona souboruPanel 3

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 8

Hodnotou návrhu je minimalistické, úsporné a estetický čisté řešení s velmi dobře vyřešeným prostorem kostelního náměstí s jednolitou dlážděnou plochou, vhodným kompozičním umístěním kruhové lavice a stromu a žádoucím odstraněním zeleně před vstupem do zámku. Uzavřenost nádvoří zámku je vhodně naznačena vydlážděním původní půdorysné stopy a umístěním nízké zídky, za kterou se nachází jednoduše koncipovaný park s propojením na autobusové nádraží. Toto řešení nelimituje případné budoucí dostavby nádvoří zámku např. chybějícím depozitářem muzea. Na první pohled minimalistické řešení působí v některých částech jako nedotažené a formální. Není řešeno odclonění zadních traktů obytných budov, kde jsou ponechány původní manipulační plochy v nezměněném stavu. Nedostatečně je pojednán prostor před vstupem do zámku v návaznosti na ul. Zámeckou a nedostatečně je řešena farská zahrada. Parkování je poddimenzované. Diskutabilní je řešení vodících linií.


První odměnu ve výši 50 000,- Kč obdržel návrh č. 2
Ing. Tomáš Pilař

Autor: Tomáš Pilař, Bc. Berenika Pilařová, Bc. Alexandra Ronovská, Bc. Veronika Drahoňovská, Bc. Aneta Čermáková

ikona souboruPanel l, ikona souboruPanel 2ikona souboruPanel 3

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 2

Návrh vhodně pracuje s různými charaktery jednotlivých prostor – intimní prostor nádvoří zámku, otevřený prostor před kostelem a farská zahrada vhodně rozdělena na soukromou a veřejnou část. Pozitivně je hodnoceno řešení parkování na ul. Farní. Nevhodně je řešen vstup do zámku. Silně zdůrazněný formální prvek kruhů v dlažbě není adekvátní danému prostoru. Avizovaná červeno-bílá výsadba kvetoucích rostlin je prvek, jehož efekt je jen krátkodobý, ale který je dlouhodobě náročný na údržbu. Diskutabilní je formální řešení křtitelnice a parkování na ul. Hrnčířské, která není uzpůsobena pro obousměrný provoz. Neřešená je spojnice od kostela k autobusovému nádraží (úzký průchod kolem zámku a nepřesunuté garáže).První odměnu ve výši 40 000,- Kč obdržel návrh č. 3
Autor: Ing. arch. Petra Soukalová, Ing.arch. Katerini Duničková, Ing. et Ing.arch Monika Šafářová, Msc. Vladimír Novák

ikona souboruPanel l, ikona souboruPanel 2ikona souboruPanel 3

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 3

Návrh zajímavě pracuje s principem sjednocené plochy, čímž zvýrazňuje jednotlivé solitéry budov a doplňuje je zelení. Vhodné je uzavření nádvoří zámku hmotou zeleně, kterou ale bude obtížnější nahradit v budoucnu případnou stavební hmotou. Nejasné je definování kostelního náměstí ostrůvky zeleně, které působí náhodně a nečitelně a prostor spíše tříští. Jednolitý prostor nádvoří zámku působí v perspektivním zobrazení odlidštěně a nepřívětivě. Umístění parkoviště u zámeckého nádvoří ve vazbě na posezení pod stromy a před zámkem považuje porota za nevhodné. Nepříliš propracované je řešení farské zahrady.


VÝSLEDKY SOUTĚŽE - NEOCENĚNÉ NÁVRHY

Návrh č. 4
Ateliér per partes s.r.o. zastoupena:
Ing. Daniel Matějka Ph.D.,
Autor: Ing. Daniel Matějka Ph.D., Veronika Rajsiglová, Gabriela Mynářová

ikona souboruPanel l, ikona souboruPanel 2ikona souboruPanel 3

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 4

Návrh nevytváří kostelní náměstí a umisťuje příliš zeleně kolem kostela. Neúměrně velká je parkovací plocha ve svažitém terénu v bezprostřední vazbě na otevřené nádvoří zámku, které je necitlivě předlážděné a přeměněné na další náměstí bez intimního charakteru. Návrh nevytváří kostelní náměstí a umisťuje příliš zeleně kolem kostela. Parkovaní ve svahu by bylo zbytečně nákladné.


Návrh č. 5
Autor: Ing. arch. Jiří Markevič, Ing.arch. Vendula Markevičová
Spolupráce: Bc Věra Kollarcziková

ikona souboruPanel l, ikona souboruPanel 2ikona souboruPanel 3

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 5

V kompozici návrhu je zajímavý akcent před vstupem do zámku a čtveřice stromů v prostoru kostelního náměstí. Vhodně je řešeno parkování podél zadních traktů obytných budov na ul. farní. Nevhodné jsou předimenzované parkovací plochy přímo navazující na otevřené zámecké nádvoří. Červená linka chodníku z probarveného betonu nespojuje hlavní cílové body.


Návrh č. 6
Autor: Ing.arch. Martin Materna, Ing.arch. Vendula Bažová

Spolupráce: MgA. Natálie Balková, Kateřina Machů, Ing. Zdeněk Strnadel (krajinářské řešení)

ikona souboruPanel l, ikona souboruPanel 2ikona souboruPanel 3

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 6

Zajímavý prvek představuje amfiteátr jako součást farské zahrady. Řešenému území celkově dominuje dopravní funkce včetně parkování, které je u zámeckého nádvoří řešeno v místech s velkým výškovým rozdílem. Řešení průchodu zámkem ve vazbě na případné přemostění přes ulici Ostravskou není žádoucí, protože narušuje vlastní provoz na nádvoří zámku. Nově postavená hraniční cihelná zeď vymezující prostor zámku s navazující novostavbou neodpovídá kompoziční ani historické stopě.


Návrh č. 7
JAKOBY.io s.r.o. zastoupena:
Marek Nosek a Antónia Pohanková
Autor: Marek Nosek a Antónia Pohanková + tým JAKOBY.io

ikona souboruPanel l, ikona souboruPanel 2,

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 7

Návrh vytváří formálně nesourodé prostory bez citlivé vazby na kontext historického území. Další členění prostoru kolem kostela mechanickým obkreslením jeho půdorysu do dlažby nepovažuje porota za vhodné. Pro řešené území jsou navržena tvarově i materiálově nevhodná parkoviště. Z nádvoří zámku je vytvořen další komunikační prostor bez intimního charakteru.


Návrh č. 9
Autor: Ing.Tomáš Hanus, Ing.arch. Eliška Nováková

ikona souboruPanel l, ikona souboruPanel 2ikona souboruPanel 3

ikona souboruTextová část

Hodnocení poroty k návrhu č. 9

Návrh vhodně počítá s případnou budoucí dostavbu objektu a uzavření nádvoří zámku. Kladně je hodnoceno odkrytí fasády zámku a vytvoření prostoru před zámkem. Motiv kruhové cesty kolem zámku nepropojuje cílové body v území a otevřené nádvoří nevytváří intimní prostor. Kostelní náměstí není jasně vymezené a vodní prvek v rovině dlažby neodpovídá způsobu využití – vodní prvek tohoto typu není pro dané místo vhodný.


DOSAVADNÍ PRŮBĚH SOUTĚŽE

Sotěž byla vyhlášena dne 29.12.2021. Návrhy musel být odevzdány nejpozději do 23.5.2022 do 17:00 a to v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23. Budova C a zároveň přes Národní elektronický nástroj zadavatele (NEN) https://nen.nipez.cz/. Podrobné požadavky na obsah a způsob odevzdání soutěžních návrhů jsou uvedeny v Soutěžních podmínkách. O nejkvalitnějším návrhu rozhodla 31.5.2022 v anonymním posuzování nezávislá odborná porota. V porotě byla nadpoloviční většina odborníků, zbývající část tvořili zástupci města a zástupce Římskokatolické farnosti. Porotu doplňovali přizvaní odborníci např. z oblasti řešení dopravy, památkové péče atd.

POROTA

Řádní členové poroty
závislí na vyhlašovateli:
Mgr. Pavel Paschek starosta
P. ThLic. Petr Rak zástupce Římskokatolické farnosti - farář

nezávislí na vyhlašovateli:
Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. architektka
Ing. arch. Tomáš Bindr architekt
Ing. Petr Ondruška krajinářský architekt

Náhradníci poroty
závislí na vyhlašovateli:
Mgr. Petra Řezáčová místostarostka

nezávislí na vyhlašovateli:
Ing. arch. Pavel Klein architekt

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A DALŠÍ POSTUP

S autorem nejlépe vyhodnoceného návrhu se v současné době jedná o uzavření smlouvy o dílo na další projektové fáze.

INFORMACE A PODKLADY K SOUTĚŽI

Podrobnější informace k zadání a průběhu soutěže lze nalézt v Soutěžních podmínkách, Zadání soutěže a protokolu o průběhu soutěže. Případně je možné obrátit se přímo na zpracovatele soutěžních podmínek:

Ing. arch. Jan Richter
tel.: 595 020 243
e-mail: richter@hlucin.cz

ikona souboruSoutěžní podmínky

ikona souboruZadání

ikona souboruPotvrzení o regulernosti soutěže

ikona souboruProtokol o průběhu soutěže


Vytvořeno 2.9.2022 16:29:20 | přečteno 1375x | jan.richter
load