Jednací řád Zastupitelstva města Hlučína

Město Hlučín
Směrnice č. 7/2011

Jednací řád Zastupitelstva města Hlučína
ve znění dodatků - směrnice č. 9/2012, směrnice č. 6/2019


Schváleno usnesením Zastupitelstva města Hlučína pod bodem 8/9a)  ze dne 21.6.2011, pod bodem 15/9a) ze dne 7. června 2012 a pod bodem 6/6a) ze dne 9.4.2019.

Účinnost 1.5.2019


Obsah:

Článek:

1 - Úvodní ustanovení

2 - Pravomoci zastupitelstva města

3 - Svolání zastupitelstva měst

4 - Příprava jednání zastupitelstva města

5 - Účast členů zastupitelstva města na jednání

6 - Průběh jednání zastupitelstva měst

7 - Příprava usnesení zastupitelstva města

8 - Hlasování, usnesení zastupitelstva města

9 - Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

10 - Péče o nerušený průběh jednání zastupitelstva města

11 - Přerušení zasedání zastupitelstva města

12 - Ukončení zasedání zastupitelstva města

13 - Výbory

14 - Organizačně technické záležitosti

15 - Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva města

16 - Povinnosti členů zastupitelstva města

17 - Další ustanovení

18 - Závěrečná ustanovení


Zastupitelstvo města Hlučína (dále jen „zastupitelstvo města“) vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“ -  tento svůj jednací řád.


Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města, jakož i další věci, související s jeho jednáním.

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva města

1. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech stanovených zákonem o obcích.

2. Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti mimo pravomoc vyhrazené radě města.

Článek 3

Svolání zastupitelstva města

1. Zastupitelstvo města se schází v termínech podle plánu nebo podle potřeby i v termínech mimo plán, nejméně však jedenkrát za tři měsíce a svolává je starosta nejpozději 7 dnů přede dnem jednání.

2. Nesvolá-li starosta dle odstavce 1 jednání zastupitelstva, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.

3. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

Starosta zve na zasedání zastupitelstva města:

- členy zastupitelstva města,

- předsedy výborů.

Zasedání zastupitelstva města se zúčastňují také tajemník, určení vedoucí odborů a zaměstnanci Městského úřadu Hlučín (dále jen MěÚ), tiskový mluvčí MěÚ, ředitelé příspěvkových organizací, ředitelé nebo vedoucí organizačních složek, které město zřídilo a zástupci právnických osob, které město založilo.

4. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva města nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena MěÚ.

5. Požádá-li nejméně 0,5% občanů města (dle celkového počtu k 31. 12. kalendářního roku) o projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti, která je v působnosti zastupitelstva, je starosta povinen tuto jejich žádost předložit k projednání zastupitelstvu do 90 dnů ode dne jejího podání.

Článek 4

Příprava jednání zastupitelstva města

1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstvu města mají jeho čle­nové, rada města a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva města na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo města.

2. Přípravu jednání zastupitelstva města organizuje rada města, přitom stanoví zejména:

a) čas, místo a program jednání v návaznosti na odsouhlasený plán,

b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro jednání zastupitelstva města.

3. Návrhy, zprávy, rozbory a jiné materiály, určené pro jednání zastupitelstva města, se předkládají písemně. Ve výjimečných případech lze informaci podat na zasedání zastupitelstva města ústně.

4. Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva města předkládá navrhovatel v potřebném počtu, formě a úpravě prostřednictvím odboru vnitřních věcí MěÚ tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva města nejpozději 7 dnů přede dnem jeho jednání a zveřejněny na webových stánkách města nejpozději 3 dny před jeho jednáním. Na webových stránkách se materiály nebo jejich části nezveřejňují v případech, kdy je zveřejnění informace před rozhodnutím zastupitelstva města pro město Hlučín nebo jiný subjekt nevýhodné, nebo by bylo zveřejnění v rozporu právními předpisy nebo s ochranou práv třetích osob.

5. V odůvodněných případech mohou být materiály předloženy členům zastupitelstva města v kratším termínu, popř. v den jednání zastupitel­stva města. V těchto případech se materiály na webových stránkách města již nezveřejňují.

6. Podrobný postup při předkládání materiálů pro jednání zastupitelstva města stanoví tajemník vnitřním předpisem.

7. Návrhy, zprávy, rozbory a jiné materiály, určené pro jednání zastupitelstva města a informace v nich uvedené, nesmí členové zastupitelstva města poskytovat jiným osobám, a to zejména s ohledem na ochranu osobních údajů a další důvody, pro které se materiály nebo jejich části nezveřejňují na webových stránkách města.

8. O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva města informuje MěÚ občany nejpozději 7 dnů přede dnem jeho jednání, a to vyvě­šením pozvání na úřední desce MěÚ, informačních skříňkách rozmístěných ve městě a na internetových stránkách města. V den konání zasedání zastupitelstva města se pozvání vyvěsí rovněž v místě jeho zasedání.

Článek 5

Účast členů zastupitelstva města na jednání

1. Členové zastupitelstva města jsou povinni se zúčastnit každého jednání zastupitelstva města (§ 83 odst. 1 zákona o obcích), jinak jsou povinni se omluvit starostovi, případně na sekretariátu starosty s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2. Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva města podpisem do listiny přítomných.

Článek 6

Průběh jednání zastupitelstva města

1. Zasedání zastupitelstva města je veřejné.

2. Zasedání zastupitelstva města řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta, popř. jiný člen zastupitelstva města (předsedající).

3. Jednání zastupitelstva města zahajuje starosta (předsedající). Není-li při zahá­jení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí starosta (předsedající) zasedání a svolá náhradní zasedání zastupitelstva města k témuž programu do 15 dnů.

4. V zahajovací části jednání zastupitelstva města starosta (předsedající) konsta­tuje přítomnost nadpoloviční většiny členů. Oznámí pracovníka MěÚ, který bude zápis pořizovat. Nechá zvolit návrhovou komisí, dva členy zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z tohoto jednání a v případě potřeby skrutátora. Navrhne schválení programu jednání. Podá občanům informaci o činnosti orgánů města.

5. Na zasedání zastupitelstva města může být jednáno pouze o věcech, které byly schváleny v programu.

6. Starosta (předsedající) řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukon­čuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

7. Starosta (předsedající) vyzve ověřovatele zápisu z předchozího jednání zastu­pitelstva města k podání zprávy o ověření zápisu. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, nechá starosta (předsedající) schválit hlasováním. Pokud byly vůči zápisu uplatněny námitky, rozhodne o nich zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů.

Zápis z jednání zastupitelstva města je uložen na odboru vnitřních věcí MěÚ k nahlédnutí.

8. Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva města a ostatní účastníci zasedání zvednutím ruky. Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud starosta (předsedající) rozpravu neukončí. Vystoupení v rozpravě nemůže být delší než 5 minut. Po uplynutí této doby starosta (předsedající) vystupujícímu slovo odejme. Pokud vystupující požádá o prodloužení doby vystoupení, dá o této záležitosti starosta (předsedající) bezodkladně hlasovat.

9. Starosta (předsedající) udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva města v pořadí, v jakém se hlásili do rozpravy a tajemníkovi MěÚ. K podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu nebo projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí starosta (předsedající) také slovo vedou­címu odboru MěÚ, zástupci výboru zastupitelstva města a komise rady města, řediteli příspěvkové organizace a řediteli nebo vedoucímu organizační složky, které město zřídilo, popř. zástupci práv­nické osoby, kterou město založilo.

10. Dále starosta (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům města Hlučína, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům města a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost, aby mohli na zasedání zastupitelstva města vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý rok. Starosta (předsedající) může požádat u výše uvedených občanů a osob o prokázání totožnosti. Jejich vystoupení nemůže být delší než 5 minut. Po uplynutí této doby jim starosta (předsedající) slovo odejme a pokud o to vystupující požádá, nechá bezodkladně hlasovat o prodloužení doby vystoupení. 

11. Starosta (předsedající) udělí slovo také členu vlády nebo jím určenému zástupci, senátorovi, poslanci nebo zástupci orgánů kraje, jestliže o to požádá.

12. Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo se souhlasem členů zastupitelstva města.

13. Členovi zastupitelstva musí být uděleno slovo, pokud namítá na nedodržení jednacího řádu nebo právních předpisů (tzv. technická poznámka).

14. Členové zastupitelstva města jsou oprávněni vyžádat si k projednávané proble­matice nebo jednotlivým otázkám, které jsou obsaženy v materiálu nebo se vyskytnou během jednání, vyjádření také jiného přítomného účastníka jednání zastupitelstva města. Dotázaný může své vyjádření přednést přímo na vyzvání starosty (předsedajícího).

15. Žádný člen zastupitelstva, občan, či jiná přítomná osoba nemůže vystoupit bez udělení slova starostou (předsedajícím).

16. Zastupitelstvo města se může usnést na dalších omezujících opatřeních diskuse, vyžaduje-li to průběh jednání, které se přijímá hlasováním:

- nikdo nemůže mluvit o téže věci více než dva­krát,

- technické poznámky se omezují na dobu 1 minuty.

17. Starosta předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení rady města, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost (§ 105 zákona o obcích). Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastu­pitelstvo města rozhodne o pozastaveném usnesení rady města hlasováním.

18. Návrh na okamžité ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

19. Nejpozději po dvou hodinách souvislého jednání zastupitelstva města je starosta (předsedající) povinen jednání přerušit a vyhlásit přestávku trvající alespoň 10 minut.

Článek 7

Příprava usnesení zastupitelstva města

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu města ke schválení vychází ze zprávy, rozborů a z diskuse členů zastu­pitelstva města. Návrhy usnesení připravují předkladatelé v časové a věcné souvislosti s přípravou zpráv, ekonomických rozborů a jiných materiálů.

2. Usnesení se přijímá zpravidla na závěr každého bodu jednání.

3. Pokud je každý bod jednání ukončen schváleným usnesením, návrhová komise na závěr jednání zastupitelstva města provede souhrnnou rekapitulaci přijatých usnesení, o které se již nehlasuje.

4. Usnesením zastupitelstva města se ukládají úkoly v samostatné působnosti starostovi a jiným členům zastupitelstva města, radě města, výborům, MěÚ.

Článek 8

Hlasování, usnesení zastupitelstva města

1. Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo města hlasovalo o jednotli­vých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta (předsedající).

3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta (předsedající) hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. Starosta (předsedající) může vyzvat navrho­vatele pozměňujícího návrhu, aby svůj návrh změn doslovně opakoval nebo předložil písemně.

4. O protinávrzích (doplňujících návrzích) se hlasuje v opačném pořadí, než byly předkládány. Je-li protinávrh (doplňující návrh) přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.

5. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastu­pitelstvo města nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

6. Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení nebo žádnou z jeho předlo­žených variant a věc je důležitá a nesnese odkladu, může uložit návrhové komisi ve spolupráci s předkladatelem vypracovat nový návrh usnesení.

7. Jestliže předložený návrh usnesení nezískal potřebnou většinu, může se zastu­pitelstvo města na návrh starosty (předsedajícího) usnést na dohodovacím řízení politických klubů členů zastupitelstva města. Starosta (předsedající) zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta (předsedající). Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta (předsedající) obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat.

8. Hlasování se provádí veřejně. Navrhne-li starosta (předsedající) nebo člen zastupitelstva města k určitému bodu hlasování tajné, nechá o tomto návrhu starosta (předsedající) hlasovat. Je-li tajné hlasování přijato nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva města, probíhá hlasování k danému bodu tajně.

9. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.

10. Seznam materiálů, které zastupitelstvo města projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení, se uvede na závěr souhrnného usnesení zastu­pitelstva města s textem: "Materiály projednané zastupitelstvem města bez přijatého usnesení:"

11. Usnesení zastupitelstva města a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou.

V době nepřítomnosti starosty na zasedání zastupitelstva města podepisuje usnesení místostarosta a pověřený člen rady.

12. Usnesení zastupitelstva města (výtah) se zveřejňuje na internetových stránkách města a ve vlastním informačním zpravodaji, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

Při vyhlašování obecně závazných vyhlášek se postupuje podle § 12 zákona o obcích.

Článek 9

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

1. Členové zastupitelstva města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města, její jednotlivé členy, na další orgány města, ředitele příspěvkových organizací, ředitele nebo vedoucí organizačních složek, které město zřídilo a zástupce právnických osob, které město založilo.

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

3. Dotazy, připomínky a podněty vznesené na jednání zastupitelstva města se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u odboru vnitřních věcí MěÚ.

Článek 10

Péče o nerušený průběh jednání zastupitelstva města

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva města, starosta (předsedající) může ruši­tele jednání vykázat ze zasedací síně.

2. Poruší-li řečník omezující opatření (čl. 6 odst. 16), může mu starosta (předsedající) odejmout slovo.

3. V průběhu jednání zastupitelstva města je zakázáno v zasedací místnosti rušit jednání používáním mobilních telefonů (např. hlasitým vyzváněním nebo telefonováním).

Článek 11

Přerušení zasedání zastupitelstva města

1. Starosta (předsedající) zasedání ukončí, klesl-li počet členů zastupitelstva města na probíhajícím zasedání pod nadpoloviční většinu. V tomto případě zase­dání svolá znovu do 15dnů ke zbývajícímu programu.

2. Zasedání může být přerušeno také rozhodnutím členů zastupitelstva města. Ke zbývajícímu programu však musí být svoláno zastupitelstvo města nejpozději do 15 dnů.

Článek 12

Ukončení zasedání zastupitelstva města

1. Starosta (předsedající) po projednání všech bodů programu prohlásí zasedání za ukončené.

Článek 13

Výbory

1. Zastupitelstvo města může k plnění svých úkolů zřídit výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány, kterým stanoví náplň činnosti a úkoly. Kontrolní a finanční výbor zřizuje vždy.

2. Zastupitelstvo města volí a odvolává z funkce předsedy a další členy výborů.

3. Jednání výborů se řídí jednacím řádem.

4. Výbory předkládají 1x za rok zastupitelstvu města písemnou zprávu o své činnosti. Zpráva je součástí souhrnného materiálu o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem města.

Článek 14

Organizačně technické záležitosti

1. Umožňují-li to technické podmínky, je zasedání zastupitelstva města zpravidla přenášeno přímým přenosem na webové stránky města.

2. O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá odbor vnitřních věcí MěÚ.

3. O průběhu zasedání zastupitelstva města se rovněž obvykle pořizuje zvukový záznam.

4. Zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Jeho součástí je vlastno­ručně podepsaná listina přítomných. 

5. V zápisu ze zasedání zastupitelstva města se uvádí:

a) den a místo zasedání,

b) hodina zahájení a ukončení,

c) jména určených ověřovatelů zápisu,

d) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva města,

e) schválený pořad jednání zastupitelstva města,

f) průběh rozpravy se jmény řečníků,

g) výsledek hlasování,

h) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva města měly stát součástí zápisu,

i) přijatá znění usnesení, uvedené v příloze zápisu.

6. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva města a pode­pisují jej starosta (předsedající) a určení ověřovatelé. Zápis je uložen na odboru vnitřních věcí MěÚ k nahlédnutí.

7. Odbor vnitřních věcí MěÚ vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

8. Odbor vnitřních věcí MěÚ vydává v odůvodněných případech výpisy z usnesení zastupitelstva města.

9. Tiskové opravy usnesení:

a) Tiskovou opravu usnesení zastupitelstva města týkající se přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po projednání s odborem vnitřních věcí MěÚ samostatným sdělením "Tisková oprava" zaslaným všem adresátům usnesení.

b) Tisková oprava se uvede na závěr písemně vyhotoveného usnesení z násle­dujícího zasedání zastupitelstva města.

c) Tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usne­sení (např. chybně uvedena obchodní firma, označení stran smlouvy o převodu majetku apod.).

Článek 15

Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva města

1. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada města a informuje pololetně zasedání zastupitelstva města. Podklady zpracovává odbor vnitřních věcí.

Článek 16

Povinnosti členů zastupitelstva města

1. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti na zasedání zastupitelstva města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva města, které má danou záležitost projednávat.

Článek 17

Další ustanovení

1. Odbor vnitřních věcí MěÚ je oprávněn vydávat aktualizovaný seznam členů Zastupitelstva města Hlučína s uvedením jejich akademického titulu, jména, příjmení, adresy a telefonního čísla do zaměstnání i do místa bydliště, který slouží jen pro potřebu členů zastupitelstva města a vnitřní potřebu MěÚ.

2. Odbor vnitřních věcí MěÚ je oprávněn na vyžádání jiných osob sdělovat tyto údaje o členech zastupitelstva města:

a) akademický titul, jméno, příjmení,

b) rok narození,

c) povolání,

d) členství v politické straně.

Další informace poskytuje odbor vnitřních věcí MěÚ pouze s písemným souhlasem člena zastupitelstva města.

Článek 18

Závěrečná ustanovení

1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu po projednání v radě města schvaluje zasedání zastupitelstva města.

2. Zrušuje se směrnice č. 15/2006 Jednací řád Zastupitelstva města Hlučína, přijatá usnesením zastupitelstva č. 2/7a) ze dne 19. 12. 2006.

3. Tuto směrnici č. 7/2011 Jednací řád Zastupitelstva města Hlučína ve znění směrnice 9/2012  chválilo Zastupitelstvo města Hlučína pod bodem č. 8/9a) ze dne 21. 6. 2011, pod bodem 15/9a) ze dne 7. června 2012 a pod bodem 6/6a) ze dne 9. 4. 2019.

4. Tato směrnice č. 7/2011 ve znění směrnice č. 9/2012 nabývá účinnosti dne 8. 6. 2012, ve znění směrnice 6/2019 nabývá účinnosti dne 1. 5. 2019.

Vytvořeno 3.4.2009 | přečteno 2470x | zbynek.plura
load