Zápis z 17. jednání kontrolního výboru ze dne 4.10.2021

Program jednání:

I. Kontrola v Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
 • Škola má 18 tříd, 370 žáků, 36 pedagogických pracovníků (z toho 9 mužů), 25 nepedagogických pracovníků.
 • Zhruba 95 % žáků je úspěšných už v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy.
 • Na odborná učiliště odchází 13% žáků.
 • Počet žáků se téměř nemění, narůstá počet zaměstnanců z důvodu potřeby asistentů pedagogů a dělení tříd. V ukazateli PH max má škola rezervu.
 • 66 % zaměstnanců školy je očkováno proti Covid 19.
 • V letošním roce byl zřizovatelem škole zkrácen rozpočet o 300 000 Kč, ušetřilo se v provozních výdajích. Příští rok je v plánu ušetřit na provozních výdajích 100 000 Kč.
 • Kuchyně – loni proběhl nákup 2 ks nových lednic, letos bylo v rozpočtu vyčleněno 95 000 Kč na opravu vzduchotechniky. Na příští rok škola plánuje zahrnout do rozpočtu požadavek na myčku. Konvektomat prozatím funguje.
 • Příští rok je v plánu zpevnit parkoviště u 5. pavilonu - přibyl počet zaměstnanců, kteří do práce dojíždějí z širšího okolí.
 • Projekty realizované školou:
Rok Projekt Částka
2010 Modernizace výukových učeben a společných prostor školy - dokončeno srpen 2011. 3 039 897,- Kč
2011 Operační program „Moderní škola“-  kurzy a vzdělávání pedagogů, nákup učebních pomůcek do odborných učeben ( iPady, dataprojektory, software atd.). 1 847 297,- Kč
2014 Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace.“, z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. 1 199 418,- Kč
2015 „Jazykový vzdělávací kurz pro žáky“ - financován MŠMT z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Irsko 40 žáků + 4 vyučující pro výuku cizích jazyků. 553 720,- Kč
2017 „Vzdělávání pedagogů a podpora žáků Základní školy Hlučín, Hornická I“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účelem dotace je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora mimoškolních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 937 346,- Kč
2018  „Vzdělávání pedagogů a podpora žáků Základní školy Hlučín, Hornická - II“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 1 393 152,- Kč
2020 Projekt ITI vybudování 3 odborných učeben – jazyky, PC a přírodních věd IT technologie, Robotel, nábytek, software ….). 3 956 025,-Kč
2021 Projekt MAP WIFI + tablety – zasíťování školy a nákup tabletů – realizuje se. 1 200 000,-Kč
 • Akce realizované zřizovatelem:
Rok Akce města Částka
2011, 2012 Zahájení celkové rekonstrukce školy - zateplení budovy, oprava střechy, výměna oken, nová omítka, hromosvod atd. – projekt spolufinancován EU – fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí ČR a zřizovatel Město Hlučín – dokončeno 2012. 18 717 124,- Kč
2013 Revitalizace školní zahrady I. 95 000,- Kč
2013 Zahájena rekonstrukce budovy školní družiny.  
2014 Rekonstrukce budovy školní družiny dokončena projekt spolufinancován EU – fond soudržnosti, Státní fond životního prostředí ČR a zřizovatel Město Hlučín. 4 826 101,- Kč
2014 Rekonstrukce běžeckého oválu – rozpočet školy + osadní výbor + město. 1 634 287,- Kč
2015 Revitalizace školní zahrady II. 84 000,- Kč
2016 Rekonstrukce vstupů (dveře) na jednotlivé pavilony – financováno zřizovatelem investiční dotací 285 000,- Kč a dofinancována z investičního fondu školy 63 115,- Kč. 348 115,- Kč.

2016 Výměna oplocení areálu školního hřiště.  Škola se podílela částkou 140 000,- Kč z  investičního fondu a 249 449,- uhradil osadní výbor OKD. 389 449,- Kč,
2017 Výměna oplocení další části areálu školy. 333 663,- Kč.
2017 Revitalizace školní zahrady – Den stromů. 40 000,- Kč
  Oprava vzduchotechniky, klimatizace a vybavení (myčka, kotel, konvektomat). 142 724,- Kč
2018 Rekonstrukce tělocvičny. 2 397 128,- Kč
  Výměna kotle ve školní kuchyni. 222 549,- Kč
2018 Výměna oplocení školy III. 66 000,- Kč
2018 Zpracování dokumentace k rekonstrukci silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. 348  229,- Kč
2019 Revitalizace školní zahrady III. – před budovou školy. 60 000,- Kč
  Úprava prostor pro Mateřskou školu a základní školu speciální Diakonie ČCE Ostrava ke vzdělávání handicapovaných žáků. 128 434,- Kč
2019 1. etapa rekonstrukce elektroinstalace na hl. chodbě. 3 847 263,- Kč
  Nákup 2 kotlů a konvektomatu do školní kuchyně. 1 086 943,- Kč
2020 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace školy – pavilon D. 3 543 852,- Kč
2021 3. etapa rekonstrukce elektroinstalace školy – pavilon E. 3 551 198,- Kč
 • Proběhla prohlídka školy.
II. Informace o projednání podnětu kontrolního výboru radou města

Rada města Hlučína projednala pod usnesením č. 89/2b) z 6. 9. 2021 doporučení z 16. jednání kontrolního výboru konaného dne 31.05.2021 na změnu pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Hlučín schválených Radou města Hlučína pod usnesením č. 70/4b) ze dne 18.01.2021 a rozhodla toto usnesení ponechat v planosti.

III. Usnesení

Kontrolní výbor byl seznámen s fungováním školy, realizovanými projekty školy a investičními akcemi zřizovatele a neshledal žádné nedostatky. Kontrolní výbor děkuje řediteli Základní školy Hlučín, Hornická 7 okres Opava, příspěvkové organizace za vedení školy a taktéž za přípravu podkladů pro jednání kontrolního výboru.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

IV.  Stanovení programu příštího jednání

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 25.10.2021 v 15:30. Předmětem jednání bude kontrola Muzea Hlučínska.

V Hlučíně dne 11. 10. 2021.

Vytvořeno 4.11.2021 9:39:43 | přečteno 166x | soferovam@hlucin
load