Zápis z 15. jednání kontrolního výboru ze dne 26.4.2021


Program jednání

 • Dopis doručený předsedkyni kontrolního výboru k přerostlým stromům na ulici Jana Nerudy.

 • Výběr stížností, které budou kontrolovány na příštím jednání kontrolního výboru

 • Kontrola čerpání rozpočtu odboru investic u vybraných akcí odboru investic z roku 2020 a připravenost investičních akcí v roce 2021.

I. Dopis doručený předsedkyni kontrolního výboru k přerostlým stromům na ulici Jana Nerudy.

 • K projednání byla přizvána místostarostka města.

 • Kontrolnímu výboru byl přečten obsah dopisu, který byl doručen předsedkyni kontrolního výboru. Jde o anonymní dopis, který se odvolává na již dříve zaslaný dopis městu Hlučín, na kterém měly být přiložené podpisy podatelů. Obsah je ve zkratce následující: Kdysi byly na ulici Jana Nerudy zasazeny stromy, které jsou dnes přerostlé, což obtěžuje vlastníky bytů na této ulici. Stromy stíní, do oken se nedostává slunce a nedá se přes ně větrat. Okapy jsou plné listí, v důsledku čehož z nich přetéká voda. Občané požadují pokácení těchto stromů.

 • Dopis byl řešen i na zastupitelstvu, starostou města bylo sděleno, že žádný dopis s podpisy občanů z ulice Jana Nerudy na pokácení stromů město neeviduje.

 • Odbor životního prostřední a komunálních služeb řešil na ulici Jana Nerudy pouze žádost jednoho občana na ořez lípy, a to z důvodu alergie žadatele. Věc byla posouzená zahradnicí města, bylo shledáno, že není důvod k ořezu. Až budou mít stromy listí, bude věc odborně posouzena ještě jednou.

 • Okapy si musí vyčistit vlastník nemovitosti, stavba není v majetku města.

 • Jelikož je dopis anonymní, není tuto záležitost s kým řešit.

 • Dopis byl předán místostarostce.

II. Výběr stížností, které budou kontrolovány na příštím jednání kontrolního výboru

Kontrolní výbor požaduje na příští jednání předložit tyto stížnosti:

 • Stížnost č. 2 ze dne 4.2.2020 na postup zkušebních komisařů při zadávání zkušebních termínů.

 • Stížnost č. 7 ze dne 29.4.2020 na postup a chování referentky odboru investic při realizaci investiční akce „Úprava veřejného travnatého sportoviště u vodojemu v Bobrovníkách“.

 • Stížnosti č. 8 ze dne 25.5.2020 – žádost o šetření nezákonného a nesprávného úředního postupu úředníků MěÚ Hlučín s důrazem na  zneužití pravomoci úřední osoby.

 • Stížnost č. 12 ze dne 20.7.2020 na postup pracovníků odboru dopravy, a to zkušebního komisaře.

 • Stížnost č. 13 ze dne 8.9.2020 (společná stížnost 7 autoškol) na průběh zkoušení zkušebními komisaři a žádost o sjednání nápravy. 

III. Kontrola čerpání rozpočtu u vybraných akcí odboru investic

 • Bod uvedla referentka odboru investic a vedoucí odboru investic.

 • V roce 2020 se do následujícího roku převáděly pouze 2 investiční akce, a to nafukovací hala a parkoviště u sportovní haly.

 • Obě akce stále probíhají. Rychlejší realizaci neumožnily klimatické podmínky.

 • V roce 2020 byla dokončena stavba šaten. Stavba byla zahájena v roce 2019. Cena byla navýšena z důvodu stavby antukových kurtů.

 • V roce 2021 se budou realizovat tyto investiční akce:

  • Park Rovniny (3. 5. 2021 končí soutěž, předpokládaná hodnota zakázky je 5 mil. Kč)

  • Oprava vodárny (akce je zatím pozastavena z důvodu, že není finančně krytá rozpočtem – původní předpoklad byl 900 000 Kč, ukázalo se však, že výše předpokládané hodnoty zakázky dosáhne 2 100 000 Kč, v žádosti o dotaci jsme nebyli úspěšní).

  • Poldr Darkovičky – není jisté, zda se stavbu podaří v letošním roce zahájit.

  • Chodníky a oprava ul. Tyršova

  • Rekonstrukce ul. Komenského (je zde petice občanů).

  • Oprava chodníku a veřejného osvětlení na ul. Celní.

  • Varhany v červeném kostele.

  • Čeká se na dotaci na výtahové šachty v bytových domech na ul. Severní 2 a na ulici 1. máje.

 • Projekty v roce 2021

  • Parkování na ul. 28. října (pod školou).

  • Statická doprava OKD západ.

  • Cyklostezka Hlučín-Kozmice (rozdělilo se na 2 části).

  • Cyklostezka Darkovičky + navazující cyklostezka kolem bunkrů (narazilo se na obchvat Hlučína, u bunkrů se předpokládá přesun cyklostezky na komunikaci).

  • Park u červeného kostela – je vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se projekt pro stavební povolení.

 IV. Usnesení

a) Kontrolní výbor projednal anonymní dopis doručený předsedkyni kontrolního výboru. Kontrolní výbor doporučuje publikovat v Hlučínských novinách článek s tématem, jak správně postupovat při řešení podobných životních situací. Článek do Hlučínských novin dodá předsedkyně kontrolního výboru.

b) Kontrolní výbor vybral ke kontrole příštího jednání kontrolního výboru z předloženého seznamu stížnosti č. 2., 7., 8., 12 a 13.

c) Kontrolní výbor vzal na vědomí informaci odboru investic o investičních akcích z roku 2020 převedených do roku 2021 a informaci o investičních akcích a projektech, které budou realizovány v roce 2021.

V. Stanovení programu příštího jednání

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 31.5.2021 v 15:30 na Městském úřadě Hlučín. Předmětem jednání bude:

 • Kontrola vybraných stížností.

 • Kontrola vybraných veřejných zakázek na odboru vnitřních věcí, odboru informatiky a odboru životního prostředí a komunálních služeb.


Vytvořeno 12.5.2021 10:32:21 | přečteno 214x | natalie.bednarikova
load