Zápis z 13. jednání kontrolního výboru ze dne 19.11.2020


Program jednání

 • Kontrola pronájmu počítačů pro volby

 • Prodej části pozemku par. č. 453/4 v k.ú. Hlučín

I. Kontrola pronájmu počítačů pro volby

 • K projednání byl přizván vedoucí odboru informatiky.

 • 12. října 2020 vyšel v Hospodářských novinách článek, kde je uvedeno, že stát při volbách zbytečně proplácí desítky milionů za pronájmy počítačů. V tomto článku je uvedeno město Hlučín, kde pronájem jedné stanice (PC + tiskárna) vychází na 3582 Kč, přičemž rozpětí cen nájmů u měst, které řeší počítače u voleb pronájmem, se pohybuje od 1267 Kč do 6623 Kč/stanici.

 • Město Hlučín provedlo na výběr dodavatele veřejnou zakázku.

 • Ceny se odvíjí od počtu pronajímaných stanic, u většího počtu stanic je možné dosáhnout výhodnějších cen.

 • Pronájem výpočetní techniky pro volby je uznatelným výdajem, který lze hradit z dotace.

 • Dodavatel výpočetní techniku kompletně připraví, včetně instalace potřebného software.

 • Při použití vlastních počítačů či počítačů škol je z důvodu ochrany osobních údajů tyto počítače nutné kompletně přeinstalovávat, je to pracná záležitost.

 • Počítače škol jsou z ekonomických důvodů vybavovány operačním systémem pořízeném v programu „Licenční programy pro školy a akademické zákazníky“. Licenční ujednání tohoto programu neumožňuje legálně využívat operační systém pro jiný účel než pro potřeby vzdělávacích a akademických institucí. Pro využití školních počítačů u voleb by bylo nutné na počítače, které by byly předmětem pronájmu, pořídit podstatně dražší komerční licenci k operačnímu systému.


II. Kontrola prodeje části pozemku par. č. 453/4 v k.ú. Hlučín

 • Bod uvedli vedoucí odboru městského majetku a vedoucí odboru právního.

 • Pozemek par. č. 453/4 v k.ú. Hlučín město nabylo směnou za jiné městské pozemky (pozemky u staré sběrny a u speciální školy). Směnou město získalo přístup k zámku a možnost upravit prostor před zámkem.

 • Po zjištění, že část nabytých pozemků užívají cizí vlastníci, odbor městského majetku tyto vlastníky kontaktoval s návrhem na uzavření nájemní smlouvy. Následně byl jednou z těchto osob namítnut institut vydržení, a to ke dni 1.1.2019.

 • V návaznosti na tuto skutečnost probíhala jednání, kdy druhá strana prvně požadovala prodej za symbolickou cenu. Dalším jednáním, po předložení argumentů a na základě zjištěných okolností městem, byla dohodnuta cena 500 Kč/m2. Výsledek jednání byl předložen zastupitelstvu města k rozhodnutí. Prodejem pozemku byl odstraněn předmět několikaletého soudního sporu o vlastnictví s občany města.

 • V případě soudního řízení hrozilo, že město přijde o pozemek bez náhrady a bude povinno uhradit druhé straně náklady řízení v řádu desetitisíců Kč.

 • Plot kolem pozemku je povolený stavebním úřadem.

 • Dříve ortofotomapa neexistovala, někde se ani nezaměřovalo. Pokud někdo dostal pozemek v dobré víře, zaplatil za něj a v dobré víře ho užíval, jsou naplněny podmínky vydržení.

 • Firma Drozd, spol. s r.o. neřešila cizí držbu. Město tak fakticky nabylo směnou pozemky, na které by mohlo být uplatněno na základě soudního rozhodnutí vydržení.

 • Odbor městského majetku měl pozemek před směnou důsledněji zkontrolovat. Před koupi je třeba prověřit údaje v katastru nemovitostí i v terénu.

 • Někdy se nesrovnalosti zjistí až při zaměření.

 • Pozemek pod zpevněnou plochou za zámkem, společně s pozemky kolem kavárny, má v současnosti město v pronájmu.

 III. Usnesení

 a) Kontrolní výbor vzal na vědomí informaci o pronájmu výpočetní techniky na volby a zároveň žádá o zaslání pokynů Ministerstva vnitra ČR k financování voleb a prověření, zda je možné u voleb využít výpůjčku výpočetní techniky příspěvkových organizací. 

b) Kontrolní výbor projednal prodej části pozemku par. č. 453/4 v k.ú. Hlučín a doporučuje Zastupitelstvu města Hlučína jednat s firmou Drozd, spol. s.r.o., se sídlem Musorgského 876/2, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČ: 48394742 o vadách směnné smlouvy, spočívajících v uplatněných nárocích vydržení a možnostech kompenzace. Kontrolní výbor doporučuje dělat důsledné kontroly před koupí pozemků a zvážit pečlivě možnosti a důsledky dalších případných prodejů pozemků.


IV. Stanovení programu příštího jednání. 

Příští jednání kontrolního výboru – kontrola Základní školy Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvkové organizace. Termín bude upřesněn.

Vytvořeno 20.1.2021 10:52:24 | přečteno 176x | natalie.bednarikova
load