Zápis z 12. jednání kontrolního výboru ze dne 14.9.2020


Program jednání

 • Podnět občanky k prošetření nakládaní s písemností.

 • Kontrola Základní školy Hlučín - Rovniny, okres Opava

 I. Podnět občanky k prošetření nakládaní s písemností 

 • K projednávání bodu byl kontrolním výborem pozván tajemník Městského úřadu Hlučín.

 • Městský úřad Hlučín obdržel dne 11.3.2020 stížnost, jejímž obsahem byla žádost o přezkoumání rozhodnutí Rady města Hlučín č. 37/8d), kdy stěžovatelka jako důvod přezkoumání uvádí, že dne 7.3.2020 opětovně došlo k rušení klidu techno hudbou.

 • Odbor právní stížnost zaevidoval a zároveň 18.3.2020 na ní částečně odpověděl když stěžovatelce sdělil, že toho dne nebyl Městské policii Hlučín hlášen žádný takový incident. Zároveň uvedl, že odbor městského majetku předloží stížnost k projednání radě města.

 • Dne 10.8.2020 bylo na podatelnu Městkého úřadu Hlučín doručeno podání stěžovatelky adresované kontrolnímu výboru, ve kterém uvádí, že dne 11.3.2020 podala stížnost a doposud nebyla seznána s konečným řešením.

 • Dne 17.8.2020 byla stížnost z 11.3.2020 projednána Radou města pod usnesením č. 58/9m) a následně bylo 18.8.2020 stanovisko rady stěžovatelce zasláno. Zároveň byla zaslána výzva SK FC Hlučín, z.s. k zamezení hluku.

 • Vzniklé pochybení bylo řešeno tajemníkem Městského úřadu Hlučín v pracovně-právní rovině a zároveň bylo radou města přijato i organizační opatření, které spočívá ve změně vnitřní směrnice č. 1/2015 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, která upřesňuje pravidla pro předávání přijatých petic a stížností mezi odborem právním a ostatními odbory městského úřadu, které zodpovídají za jejich vyřízení.

 • Městská policie eviduje více podání stěžovatelky týkající hluku, a to nejen na hudbu. Řešily se např. stížnosti na hluk volejbalového hřiště a z tribuny. Žádné měření neprokázalo zvýšené hodnoty hluku.

 • Za kontrolní výbor připraví odpověď na dopis předsedkyně kontrolního výboru.

II. Kontrola Základní školy Hlučín - Rovniny, okres Opava (bod přednesl ředitel školy) 

 • Ředitel školy byl ředitelkou krajského inspektorátu ČŠI požádán o spolupráci na pozici Konzultanta rozvoje školy (KRŠ) v projektu Národního pedagogického institutu „Strategický rozvoj a plánování ve školách“. Je jedním ze dvou v Moravskoslezském kraji. Úkolem KRŠe je v průběhu dvou let pomoci s nastavením strategií a akčního plánu na jiné škole v kraji.

 • Jsou vytvořeny mentorské týmy a zavedena tandemová výuka. Cílem tandemové výuky je umožnit lepší naplnění individuálních potřeb dětí. Učitelé určí cíl, způsob reflexe cíle a následně výukovou metodu, která plnění cíle a jeho reflexi nejlépe umožní. Dětem je věnována větší pozornost, která umožňuje lepší individualizaci a diferenciaci výuky.

 • Nový způsob financování škol se velkých škol příliš nedotkl.

 • Ve spolupráci s ostatními školami se řeší koncepce vzdělávání.

 • Škola má převis dětí, se zřizovatelem se řešilo rozšíření školy, nakonec však nebylo schváleno. Problém nastává na 2. stupni, kdy na školu nastupují děti z okolních obcí. Je povinnost přijímat děti až do naplnění kapacity školy. Na prvním stupni počet dětí klesá.

 • Se zřizovatelem se řešila výstavba haly. Pokud bude hala umístěna mimo areál školy, např. u Hlučínského jezera, nebudou ji moci využívat žáci v rámci tělesné výchovy a dopolední využití haly tak bude minimální.

 • Škola zaměstnává 57 pedagogů, letos nastoupilo 5 nových. Fluktuace je minimální, většina zaměstnanců odchází buď do důchodu nebo na rodičovskou a mateřskou dovolenou. Převažuje ženský kolektiv, pouze 6 učitelů jsou muži – letos 2 noví. Zaměstnanci se neustále vzdělávají. V ostatních školách to není běžné.

 • Investice

  • Probíhá postupná obnova kuchyně, investuje se postupně – letos cca 2 mil. Kč, loni činila investice do kuchyně také přes 2 mil. Kč.

  • Bude nutná výměna elektroinstalace a osvětlení, výše investice je okolo 10 mil. Kč. Obnova probíhá postupně, po dohodě se zřizovatelem bude každý rok investováno 1 – 1,2 mil. Kč.

  • Bude nutná modernizace učeben - výměna podlah (nové podlahy jsou zatím ve 3 učebnách), výměna skříní, nové umyvadlové kouty. Cena modernizace jedné učebny vychází na cca 400 000 Kč.

  • V MAS jsou podány projekty na jazykové učebny a cvičnou kuchyň.

  • Bude nutné postupně investovat do infrastruktury školy (rozvody vody, toalety, atd.)

 • Modernizaci odborných učeben je možné financovat z dotací, chodby nikoli.

 • Nikdo neřeší, z čeho se bude financovat obnova techniky pořízené z dotací po jejím dožití.

 • V minulosti proběhlo zateplení stěn a střechy. Investice už se v úspoře provozních nákladů zaplatila.

 • Škola nemá prostor, kde by mohla vzniknout nová třída.

 • Náměty ředitele

  • Rada města schvaluje vyřazení majetku s cenou pořízení vyšší než 10 000 Kč. Tento limit je pro velkou školu nízký.

  • Radou města jsou stanovena pravidla pro veřejné zakázky, kdy zadávací řízení je nutné provádět u veřejných zakázek převyšující 100 000 Kč bez DPH. Tato pravidla by bylo dobré sjednotit s pravidly pro zadávání veřejných zakázek hrazených z dotací z evropských fondů.

III. Usnesení

  a) Kontrolní výbor projednal podnět občanky k prošetření nakládání s písemností a konstatuje, že došlo k pochybení, které bylo napraveno  úpravou směrnice č. 1/2015 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Za kontrolní výbor připraví odpověď na dopis předsedkyně kontrolního výboru. 

b) Kontrolní výbor se seznámil s aktuální situací, s investicemi a investičními záměry Základní školy Hlučín - Rovniny, okres Opava, a děkuje řediteli školy za odvedenou práci.

IV. Stanovení programu příštího jednání. 

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 19.10.2020 v 15:30 hod. na Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvkové organizaci.

Vytvořeno 30.9.2020 9:51:07 | přečteno 174x | natalie.bednarikova
load